Mayo County Council logo

Tá Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg comhairleora chun feidhmiú mar Áisitheoir Téatair Óige le Téatar Óige Mhaigh Eo, Béal an Átha. Is é an 19 Nollaig an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Áisitheoir le Téatar Óige Mhaigh Eo

Tá Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg comhairleora chun feidhmiú mar Áisitheoir Téatair Óige le Téatar Óige Mhaigh Eo, Béal an Átha.

 

Téatar Óige Mhaigh Eo:

Tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo, curtha ar bun i 1999, is ea Téatar Óige Mhaigh Eo. Cuireann sé roimhe sáramharclannaíocht don óige a chothú agus a chur chun cinn trí dheiseanna amharclannaíochta a chur ar fáil do dhaoine óga idir 14-22 bhliain d'aois.  Bítear ag saothrú go háirithe i dtreo sárchaighdeáin ealaíonta agus forbairt phearsanta agus shóisialta ann. 

 

Tionólann an compántas uair sa tseachtain i rith na bliana scoile le haghaidh ceardlann dhá uair an chloig atá pleanáilte agus reáchtáilte ag áisitheoir an téatair óige. Ó am go chéile, iarrtar ar shaineolaithe i réimsí áirithe ealaíon ceardlanna a dhéanamh leo. Tharlódh a leithéid le linn Excel mar shampla, clár ealaíon don óige de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Bíonn na ceardlanna ar siúl in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha. Cuirtear léiriúchán ar stáitse timpeall na Cásca gach bliain. Fiche sé cheardlann a eagraítear san iomlán i rith na bliana, maille le seisiúin bhreise ullmhúcháin roimh léiriúchán, deich gcinn ar a mhéid.

 

Sonraí an phoist mar Áisitheoir Théatar Óige Mhaigh Eo:

 • Clár de cheardlanna drámaíochta/téatair a éascú.
 • Dráma bliantúil a chur ar stáitse in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha.
 • Iomlán na n-imeachtaí agus na ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an téatar óige a chomhordú agus a bhainistiú.  Áirítear orthu sin forbairt agus cur i bhfeidhm na mbeartas agus nósanna imeachta ábhartha i gcomhpháirt le Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo.
 • Obair i gcomhpháirt le Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo chun ceannaireacht agus treoir straitéiseach a thabhairt i ndáil le fís ealaíonta an téatair óige amach anseo.

Taithí:

 • Ní mór dhá bhliain de thaithí ghairmiúil i gcúrsaí téatair nó drámaíochta a bheith ag an té a cheapfar.
 • Taithí ábhartha i ndearadh, soláthar, agus tabhairt ceardlann amharclannaíochta do dhaoine óga.
 • Tiomantas agus díograis d’ealaíona agus amharclannaíocht don óige.
 • Sárscileanna eagrúcháin agus cumarsáide.
 • Cumas léirithe i mbunú caidrimh agus tabhairt inspioráide do dhaoine óga.
 • Cumas léirithe i smaointeoireacht agus gníomhú straitéiseach.
 • Cumas tionscnamh tionscadail agus a bheith féinspreagtha.
 • Eolas agus tuiscint ar bheartais agus nósanna imeachta i ndáil le Cosaint Leanaí.
 • Imréiteach an Gharda Síochána riachtanach.

 

Modh iarratais:

 • Seol CV agus litir léirithe spéise chuig: An tSeirbhís Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
 • Is é 5 i.n. ar an Máirt, 19 Nollaig 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratas.
 • Beidh na hagallaimh ar siúl i mí Eanáir 2018 in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

Achar Ama: Le tosú sa phost i mí Feabhra 2018 faoi réir Imréiteach an Gharda Síochána agus Teistiméireachtaí.Posted: 13/12/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites