Mayo County Council logo

Beartas Teanga | Language Policy

Beartas Teanga

Bunreacht na hÉireann

Tá stádas na Gaeilge leagtha amach i mBunreacht na hÉireann.

Deir Airteagal 8 den Bhunreacht:

  1. Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í.
  2. Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile.
  3. Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d’fhonn ceachtar den dá theanga sin a bheith ina haonteanga le haghaidh aon ghnó nó gnóthaí oifigiúla ar fud an Stáit ar fad nó in aon chuid de.

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Tá sé mar aidhm ag Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 líon agus caighdeán na seirbhísí trí Ghaeilge a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil don phobal a mhéadú agus a fheabhsú, ar bhealach eagraithe, thar thréimhse ama. Tá sé i gceist ag an reachtaíocht áit agus spás a chruthú don teanga i saol poiblí na tíre.

Tá an Chomhairle Contae meáite ar infhaighteacht níos fearr agus ardchaighdeán seirbhísí poiblí as Gaeilge a chinntiú. Agus seirbhísí trí Ghaeilge á bhfeabhsú aici, tá an Chomhairle tar éis leanúint de chur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 trí fhaisnéis a sholáthar don fhoireann maidir le hoibleagáidí na Comhairle maidir leis seo. Is é feidhm an Achta seo ná soláthar agus infheictheacht roghanna seirbhísí dátheangacha a mhéadú trí fheabhsúcháin leanúnacha ar chainníocht agus cáilíocht sholáthar na seirbhísí poiblí as Gaeilge.

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Ionstraimí Reachtúla faoin Acht

Rialacháin faoin Acht

Treoirleabhar Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

An Coimisinéir Teanga

Tá Oifig an Choimisinéara Teanga bunaithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla mar oifig reachtúil neamhspleách a fheidhmíonn mar sheirbhís ombudsman agus mar áisíneacht ghéilliúlachta.

Is é Uachtarán na hÉireann a cheapann an Coimisinéir Teanga ar chomhairle an rialtais tar éis do Thithe an Oireachtais rún a rith ag moladh an cheapacháin. Ar an 22 Feabhra 2014 a ceapadh Rónán Ó Domhnaill ina Choimisinéir Teanga de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Tá feidhmeanna agus cumhachtaí an Choimisinéara Teanga leagtha amach san Acht agus tá neamhspleáchas iomlán aige ina ról mar Choimisinéir Teanga.

Feidhmeanna an Choimisinéara Teanga

Cumhachtaí an Choimisinéara Teanga

Freagrachtaí an Aire & an Choimisinéara Teanga

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9064369
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte:

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites