Mayo County Council logo

Ár mBeartas Teanga | Our Language Policy

Ár mBeartas Teanga

Is é misean Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo ná 'Leas agus caighdeán beatha mhuintir agus phobail Chontae Mhaigh Eo a fheabhsú, agus cur le tarraingteacht an Chontae mar áit chun cónaí ann, oibriú ann, cuairt a thabhairt air, infheistíocht a dhéanamh ann agus taitneamh a bhaint as'.

Cairt Chúram Chustaiméirí Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo

Leagann Cairt Chúram Chustaiméirí Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo amach na caighdeáin seirbhíse ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo agus iad ag déileáil le Comhairle Contae Mhaigh Eo, seirbhísí trí Ghaeilge ina measc:

Seirbhísí i nGaeilge 

Cuirfimid romhainne é a chinntiú:

 • Go mbeidh custaiméirí in ann a gcuid gnó a dhéanamh linn i nGaeilge más mian leo.
 • Go mbeidh doiciméid ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

Is féidir Cairt Chúram Chustaiméirí Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo a íoslódáil anseo.

Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Deirtear sa Phlean go gcuirfear ár misean i bhfeidhm agus an tseirbhís custaiméara is fearr ar féidir a bheith ann ar fáil agus sin ag teacht le luach ar airgead, cuimsitheacht agus rochtain uilíoch laistigh de na hacmhainní atá ar fáil dúinn. Coinneoimid leis na seacht sprioc straitéiseacha seo a leanas chun sin a bhaint amach. Is í an dara sprioc ná:

Na buntáistí a bhaineann le cultúr agus oidhreacht an Chontae a uasmhéadú trí fhorbairt a chur chun cinn sa leabharlann, sna healaíona agus sna hionaid chartlainne ar fud an Chontae.

Spriocanna Tacaíochta

 • Gach plean oibríochtúil a athnuachan agus a nuashonrú lena n-áirítear an Plean Oidhreachta, Plean Ealaíon Straitéiseach agus Plean Forbartha Leabharlainne.
 • Leanúint lenár seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon a fheabhsú, a leathnú agus a chur chun cinn chun riachtanais chultúrtha, oideachasúla, oidhreachta agus caithimh aimsire sa Chontae a bhaint amach.
 • Seirbhís Iarsmalainne an Chontae a fhorbairt agus a chur chun cinn.
 • Leabharlann agus cartlann Jackie Clarke a oscailt don phobal i gcoitinne agus ionad oideachasúil agus cultúrtha a dhéanamh den leabharlann agus cartlann seo ina bhfuil tábhacht idirnáisiúnta trí a bhfuil ann a thaispeáin ar an gcaighdeán is airde go hidirnáisiúnta.
 • Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn a chinnteoidh go dtiocfaidh ár dteanga dúchais slán.
 • Is féidir Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo a íoslódáil anseo.

Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo

D'ullmhaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo an Scéim seo de réir Alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Tháinig an scéim seo i bhfeidhm ar 21 Meán Fómhair 2015, agus tá sí i bhfeidhm ó shin.

Forálann Alt 15 d'ullmhú Scéim reachtúil ag comhlachtaí poiblí ag tabhairt mionsonraí faoi na seirbhísí a sholáthróidh siad:

 • trí mheán na Gaeilge
 • trí mheán an Bhéarla; agus
 • trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla

agus na bearta a ghlacfar lena chinntiú go ndéanfar aon seirbhís nach bhfuiltear á soláthar trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil laistigh d'fhráma ama chomhaontaithe.

Is féidir Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo a íoslódáil ó na naisc a leanas:

Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2015-2018 (Bilingual) (Word - 102 KB)

Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2015-2018 (Bilingual) (PDF - 711 KB)

Seirbhísí trí Ghaeilge

Tá liosta le fáil anseo de na daoine atá ábalta agus toilteanach a gcuid seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge:  Seirbhísí trí mheán na Gaeilge

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9064369
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte:

Ceangail linn ar Twitter Lean muid ar Twitter. & Facebook Tabhair cuairt orainn ar Facebook.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites