Mayo County Council logo

Eagraíochtaí Gaeilge & Gaeltachta

An Cumann Scoildrámaíochta

Eagraíonn An Cumann Scoildrámaíochta, atá faoi phátrúnacht an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, féilte drámaíochta chun drámaí trí Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na tíre. Scoláirí bunscoile agus iarbhunscoile a ghlacann páirt sna féilte seo. Is cúis bhróid don chumann go nglacann thart ar 10,000 páiste páirt sna Féilte a reachtáiltear ar fud na tíre gach bliain.

An Cumann Scoildrámaíochta
46 Sráid Chill Dara
B.Á.C. 2

www.scoildramaiocht.ie
Teileafón : 01-8339351
R-phost : eolas@scoildramaiocht.ie
Oscailte:

Coiste Cultúr, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo.

Is eagraíocht deonach í a thugann cúnamh agus tacaíocht do thograí éagsúla sa phobal, Nead na nÓg Thuar Mhic Éadaigh, Óige na Gaeltachta, Club Siúlóide Thuar Mhic Éadaigh i measc go leor eile.

Halla an Phobail
Tuar Mhic Éadaigh
Clár Chlainne Mhuiris
Co. Mhaigh Eo

www.tourmakeady.ie
Teileafón : 094 9544 295
R-phost : eolas@tourmakeady.com
Oscailte:

Comhar Dhún Chaocháin

Comhar Dhún Chaocháin
An tSeanscoil
Ceathrú Thaidhg
Béal an Átha
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 097 88082
R-phost : dunchaochain1@eircom.net
Oscailte:

Comharchumann Deirbhile

Ionad Deirbhle
Eachléim
Béal an Mhuirthead
Co. Mhaigh Eo

Teileafón : 097 85727/28/90
R-phost : comhardeirbhile@gmail.com
Oscailte:

Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla

Is í aidhm Chomhlacht Forbartha Áitiúil Acla ná úsáid na teanga a chur chun cinn i ngach gné de shaol an pharóiste. An cultúr agus an oidhreacht áitiúil a chosaint agus a chaomhnú do na glúnta romhainn.

Áras Forbairt Acla
Caol
Acaill
Co. Mhaigh Eo

www.acaill.com
Teileafón : 098 43292
R-phost : info@acaill.com
Oscailte:

Gnó Mhaigh Eo

Cuireann Gnó Mhaigh Eo seirbhísí aistriúcháin, comhairleacha agus tacaíochta ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid ina ngnó.

Gnó Mhaigh Eo
An Chéad Urlár
An Stuara
An Phríomhshráid
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

www.gnomhaigheo.ie
Teileafón : 094 9010140
R-phost : gno@gnomhaigheo.ie
Oscailte:

Ógras

Eagraíocht Ghaeilge don Óige is ea Ógras, a reáchtálann clubanna óige fud fad na tíre. Eagraímid imeachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta araon.

Ógras
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath

www.ogras.ie
Teileafón : 091 564 376 nó 087 927 0152
R-phost : gaillimh@ogras.ie
Oscailte:

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge

Cuireann Togra Mhaigh Eo réimse cuimsitheach de sheirbhísí ar fáil do phobal Mhaigh Eo, ar nós campaí samhraidh, ranganna, drámaíocht agus cúrsa dioplóma. Spreagann Togra Mhaigh Eo grúpaí eile chun gnímh ar son na teanga.

Togra Mhaigh Eo
Conradh na Gaeilge
Sráid Ellison
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

www.conradhmhaigheo.ie
Teileafón : 094 9022 444
R-phost : eolas@conradhmhaigheo.ie
Oscailte:

Údarás na Gaeltachta

Údarás na Gaeltachta is the regional authority responsible for the economic, social and cultural development of the Gaeltacht.

Údarás na Gaeltachta
An Áislann
Bóthar an tSéipéil
Béal an Mhuirthead
Co. Mhaigh Eo

www.udaras.ie
Teileafón : 097 81418
R-phost : maigheo@udaras.ie
Oscailte:

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9064369
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte:

Ceangail linn ar Twitter Lean muid ar Twitter. & Facebook Tabhair cuairt orainn ar Facebook.Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites