Mayo County Council logo

Foilseacháin | Publications

Leabhrán - Oifigeach Sóisearach Sábháilteachta Bóthair (Document)

Tugann an scéim seo dies do pháiste amháin i ngach bunscoil cúraimí Oifigeach Sóisearach Sábháilteachta ar Bhóithre a ghlacadh. Tá an scéim seo a reáchtáil i Maigh Eo le cúpla bhliain anuas, agus leis an leabhrán nua dátheangach seo, beidh na scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna in ann páirt a ghlacadh inti chomh maith.
Formats Available:


An Ghaeilge & Muintir na hÉireann (Document)

Tuarascáil ar Dhearcaidh i dtaobh na Gaeilge, agus ar chumas agus úsáid na Gaeilge i bPoblacht na hÉireann i 2007-2008
Formats Available:


Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Osradharc (Document)

Siníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí ar 14 Iúil 2003. Is é an chéad phíosa reachtaíochta ina leagtar síos próiseas pleanála reachtúil chun a chinntiú go gcuirfear seirbhísí poiblí ar fáil sa Ghaeilge.
Formats Available:


Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Treoirleabhar (Document)

Tá an Treoirleabhar seo á fhoilsiú ag Oifig an Choimisinéara Teanga chun cúnamh a sholáthar don phobal maidir lena gcearta teanga agus chun comhairle a sholáthar do chomhlachtaí poiblí maidir lena ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla.
Formats Available:


Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 (Document)

Ainneoin na gcéadta bliain de dhaoine a bheith ag athrú ó Ghaeilge go Béarla, tá an Ghaeilge fós beo mar theanga bheo phobail i roinnt áiteanna a d’fhan ina nGaeltacht agus tá cuid mhaith daoine lasmuigh den Ghaeltacht ag úsáid na Gaeilge ó lá go lá. Braitheann an méid atá i ndán don teanga ar dhaoine a roghnóidh go cinnte leas a bhaint as na deiseanna a chruthóidh an Straitéis seo. Sin é an dúshlán atá amach romhainn ar fad.
Formats Available:


Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030: Plean Forfheidhmithe 2011 (Document)

Leagtar amach sa phlean forfheidhmithe seo na príomhghníomhaíochtaí a bhfuil an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag díriú orthu i gcaitheamh na bliana 2011 chun tús a chur leis an bpróiseas maidir le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. Is doiciméad beo é an plean forfheidhmithe seo a dhéantar uasdátú air ar bhonn rialta.
Formats Available:


Staidéar Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht

Tá an tuarascáil seo á cur ar fáil don Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i dtaca leis an gconradh taighde a thionscnaigh an Roinn le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i gcomhar leis an Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus Spásúil, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad. Tugadh faoin tuarascáil seo a chur i dtoll a chéile idir Aibréan 2004 agus Deireadh Fómhair 2006. Is é príomhaidhm na tuarascála críochnaithí seo anailís agus faisnéis a chur ar fáil a thugann léargas chomh cruinn agus is féidir ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht chomhaimseartha. Léiríodh i dTuarascáil Choimisiún na Gaeltachta 2002 an riachtanas a bhain le faisnéis theangeolaíoch a chur ar fáil don Stát mar chuid de phróiseas athbhreithnithe ar stádas na Gaeltachta.

Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht - Tuarascáil Chríochnaitheach

Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht - Príomhthátal agus Moltaí

Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht - Clár na nAguisíní

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9064369
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte:

Ceangail linn ar Twitter Lean muid ar Twitter. & Facebook Tabhair cuairt orainn ar Facebook.Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites