Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Oifig na Gaeilge > Foilseacháin | Publications

Eolas Gaolmhar

Foilseacháin | Publications


An Ghaeilge & Muintir na hÉireann

(Document)
Tuarascáil ar Dhearcaidh i dtaobh na Gaeilge, agus ar chumas agus úsáid na Gaeilge i bPoblacht na hÉireann i 2007-2008
Formats Available:


Scéim Teanga Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo

(Document)
Réitigh Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhairle Baile Bhéal an Átha, Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh agus Comhairle Baile Chathair na Mart an Scéim seo faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tugann an Scéim mionsonraí faoi na seirbhísí a sholáthróidh Udarás Áitiúila Mhaigh Eo trí • mheáin na Gaeilge • mheáin an Bhéarla agus • mheáin na Gaeilge agus an Bhéarla. Leagann an scéim seo amach fráma ama comhaointaithe chun seirbhísí nach bhfuil ar fáil trí mhean na Gaeilge faoi láthair, a sholáthar.
Formats Available:


Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Osradharc

(Document)
Siníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí ar 14 Iúil 2003. Is é an chéad phíosa reachtaíochta ina leagtar síos próiseas pleanála reachtúil chun a chinntiú go gcuirfear seirbhísí poiblí ar fáil sa Ghaeilge.
Formats Available:


Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Treoirleabhar

(Document)
Tá an Treoirleabhar seo á fhoilsiú ag Oifig an Choimisinéara Teanga chun cúnamh a sholáthar don phobal maidir lena gcearta teanga agus chun comhairle a sholáthar do chomhlachtaí poiblí maidir lena ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla.
Formats Available:


Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

(Document)
Ainneoin na gcéadta bliain de dhaoine a bheith ag athrú ó Ghaeilge go Béarla, tá an Ghaeilge fós beo mar theanga bheo phobail i roinnt áiteanna a d’fhan ina nGaeltacht agus tá cuid mhaith daoine lasmuigh den Ghaeltacht ag úsáid na Gaeilge ó lá go lá. Braitheann an méid atá i ndán don teanga ar dhaoine a roghnóidh go cinnte leas a bhaint as na deiseanna a chruthóidh an Straitéis seo. Sin é an dúshlán atá amach romhainn ar fad.
Formats Available:


Staidéar Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht


Tá an tuarascáil seo á cur ar fáil don Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i dtaca leis an gconradh taighde a thionscnaigh an Roinn le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i gcomhar leis an Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus Spásúil, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad. Tugadh faoin tuarascáil seo a chur i dtoll a chéile idir Aibhréan 2004 agus Deireadh Fómhair 2006. Is é príomhaidhm na tuarascala críochnaithí seo anailís agus faisnéis a chur ar fáil a thugann léargas chomh cruinn agus is féidir ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht chomhaimseartha. Léiríodh i dTuarascáil Choimisiún na Gaeltachta 2002 an riachtanas a bhain le faisnéis theangeolaíoch a chur ar fáil don Stát mar chuid de phróiseas athbhreithnithe ar stádas na Gaeltachta.

Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht - Tuarascáil Chríochnaitheach

Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht - Príomhthátal agus Moltaí

Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht - Clár na nAguisíní