Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Taispeántais | Exhibitions

TAISPEÁNTAS EALAÍNE LE hEALAÍONTÓIRÍ IORRAIS | ERRIS ARTISTS' EXHIBITION
(english version below)

Mar thoradh ar nasárthaispeántais le dhá bhliain anuas, tá áthas an domhain ar Áras inis Gluaire Taispeántas Ealaíontóirí Áitiúla eile a shlógadh arís i mbliana. Beidh an taispeántas ar siúl i ndánlann Áras Inis Gluaire i rith mhí Lúnasa. Déanfar an lainseáil ag 8.00 p.m., 3 Lúnasa. Sa taispeántas beidh ilchnuasach de shaothair éagsúla le healaíontóirí áitiúla – péinteálacha, grianghraif, líníochtaí, dealbhóireacht srl.

***

Based on the success of the last two years’ showcases, Áras Inis Gluaire is delighted to host another local artists’ exhibition in the gallery during the month of August. The launch will take place at 8.00 p.m. on Wednesday, August 3. The exhibition will include the various works of local artists – photographs, paintings, drawings, sculptures etc.

Áras Inis Gluaire      T: 097 81079          I: www.arasinisgluaire.ie     
TUBÁISTE KIRKINNTILLOCH 1937 | THE KIRKINTILLOCH TRAGEDY
(english version below)
Beidh an taispeántas seo faoi Thubáiste Kirkintilloch le feiceáil in Áras Forbairt Acla go dtí 12 Lúnasa ó Luan go hAoine idir 10rn-4in.

Thosaigh an tine sa bhoth i gKirkintilloch go luath ar maidin ar an 16 Meán Fómhair 1937 agus dódh deichniúir ógánach ó Oileán Acla ina mbeatha. Bhíothas ag bailiú prátaí sa cheantar ag an am. Níor míníodh go sásúil cúis na tine riamh agus ní lia duine ná tuairim ar an ábhar seo agus cuid mhaith den tuairimíocht seo gan bunús ar bith.

Cuireadh an locht ar mhíchúram lucht díolta na bprátaí in Albain agus ar éadrócaireacht na maor Éireannach. Lena chois sin cuireadh an locht ar Bhardas Kirkintilloch as gan glacadh le fodhlíthe ar lóistín na n-oibrithe séasútha sna blianta roimh an tine. Anuas air sin, bhí sé i mbéal an phobail gur thosaigh duine éigin a raibh nimh san fheoil aige an tine d'aon turas.

Chinntigh fiosrúchán a cuireadh ar bun cúis bhás na n-ógánach ó Oileán Acla. Phlúch aonocsáid charbóin ó shorn cócaireachta a raibh an iomarca guail amháin ba chúis leis an tine agus fágadh go leor ceisteanna faoin eachtra gan freagra. Faigh amach a thuilleadh faoin tubáiste ag an taispeántas trítheangach, saor in aisce seo.

***
This exhibition about the Kirkintilloch Tragedy can be seen in Áras Forbairt Acla until 12 August from 10am-1pm Monday to Friday.

Fire broke out in a farm-workers' bothy in Kirkintilloch, in the early hours of Thursday 16 September 1937, and ten young 'tattie howkers' from Achill lost their lives. The cause of the fire has never been fully explained, and this has led to much speculation, most of it ill founded.

The carelessness of the Scottish potato merchants and the ruthlessness of the Irish 'gaffer' system have been blamed. The Burgh of Kirkintilloch has been blamed for failing to adopt the bye-laws governing seasonal workers' accommodation, in the years before the fire. There have even been suggestions that the fire was started deliberately, by a person with a greivance of some kind.

The Fatal Accident Enquiry established the cause of the deaths of the young Achill men, fairly clearly. They had been asphyxiated by carbon monoxide gas from a cooking stove that had been overloaded with coal and it's exhaust vent blocked. The overloading of the stove would not in itself have been a cause of fire - so the mystery to some extent remains unsolved. Find out more about this tragedy at this free trilingual exhibition.

C.F.Á.A.               T: 098 43292 (Máire Aingeal)           R: maire@acaill.com          I: www.acaill.com
STÁISIÚN IARNRÓD AN FHÓID DHUIBH, 1915 | BLACKSOD RAILWAY STATION, 1915
(english version below)

Buail isteach chuig Ionad Deirbhile na hEachléime agus breathnaigh ar an taispeántas reatha 'Stáisiún Iarnród an Fhóid Dhuibh, 1915'. Tá Ionad Deirbhile ar oscailt 7 lá na seachtaine (10rn go 6in), bíonn tae blasta agus neart sóláistí eile ar fáil.

***

Call into Ionad Deirbhile, Eachléim and see the current exhibtion 'Stáisiún Iarnród an Fhóid Dhuibh, 1915 - Blacksod Railway Station, 1915.' Ionad Deirbhile is open 7 days a week (10am 'till 6pm), tea and other refreshments available.

Ionad Deirbhile          T: 097 85728         R: comhardeirbhile@gmail.com
AG LORG HUMBERT | IN HUMBERT'S FOOTSTEPS
(english version below)

Ba í Leabharlann Chontae Mhaigh Eo a choimisiúnaigh an taispeántas seo mar chomóradh ar theacht na bhFrancach go Maigh Eo i 1798. 

Ba as tuairimí réabhlóideacha Chumann na nÉireannach Aontaithe a d’eascair Éirí Amach 1798, cumann a bunaíodh mBéal Feirse i 1791 ag dream a raibh dlíodóir óg as Baile Átha Cliath – Theobald Wolfe Tone – ina measc.  Chuaigh smaointe úra an daonlathais mar aon le hidéil an chomhionannais agus an tsaoirse – mar a léirigh na Meiriceánaigh agus na Francaigh – i gcion go mór orthu, agus ba é cumasc idir seo agus an tírghrá a bhí mar bhunús dá gcuid radacachais. Ba i gCúige Uladh agus Cúige Laighean a tharla na chéad cheannaircí, ach tharla siad i bhfad i gcéin óna chéile agus in imthosca iomlán éagsúil.Chuir an t-arm faoi chois iad go brúidiúil sular bhris ceannairc amach i Maigh Eo.

Breathnaigh ar leagan iomlán den taispeántas Ar Lorg Humbert: 1798 & Bliain na bhFrancach ar líne anseo.
***

This exhibition was commissioned by Mayo County Library to commemorate the French Invasion in County Mayo in 1798.

The Rebellion of 1798 originated from the revolutionary ideas of the Society of United Irishmen, established in Belfast in 1791 by a group including the young Dublin lawyer, Theobald Wolfe Tone.  Their radicalism fused the ideas of modern democracy and ideals of equality and liberty, inspired by the Americans and French, with Irish patriotism.   Uprisings first took place in Ulster and Leinster, although they were widely separated by distance and context.  Both were savagely repressed by the military before an outbreak of hostilities occurred in Mayo.

View the complete online version of In Humbert's Footsteps: 1798 & the Year of the French here
Leabharlann Chontae Mhaigh Eo        T: 094 904 7925           R:  librarymayo@mayococo.ie        I: www.mayolibrary.ie/ga/Baile      
AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA | STRAW, HAY & RUSHES EXHIBITION
(english version below)
Beannú traidisiúnta ab ea Má b’eol dom go raibh tú ag teacht bheadh luachra glasa leata agam romhat a rá le cara nó gaol nár thug cuairt ar do bhaile le tamall fada.

Taispeánfaidh Tuí, Féar & Luachra, chomh seiftiúil is a bhí daoine agus iad ag déanamh nithe le húsáid sa teach agus ar an bhfeirm as ábhair a bhí coitanta mórthimpeall orthu. Creideann coimeádaí an taispeántais, an Dr. Anne O'Dowd, go gcuirfidh an taispeántas i gcuimhne do dhaoine an nath sin a chloistear go minic, "Múineann gá seift", nath a d'fhéadfaimis ar fad leas a bhaint as sa chúlú eacnamaíochta seo.  

Bunábhair laethúla amhail tuí, féar agus luachra a bhíodh i gceist; bhídís ar fad le fáil go flúirseach faoin tuath.  Tráth go raibh na nithe sa taispeántas á ndéanamh bhíodh sé de nós ag breathnadóirí a rá i nglór uasal go híseal gur slí bheatha "cothabhála" a bhí ag cleachtóirí na gceird seo. Ach is amhlaidh go léiríonn an réimse mór nithe, ó chathaoireacha uilleacha go bréagáin do pháistí agus diallaití marcaíochta agus rópaí tuí an chaoi ar chuir daoine na hábhair agus na scileanna a bhí acu chun feidhme san am atá caite.    

Seanmhodh taispeáinte is ea atá in úsáid sa taispeántas seo.  Beidh ‘caibinéad de nithe inspéise’ lán le diallaití, gabhalscarthaí, cathaoireacha, stóil, hataí tuí, neadacha circe, teaghráin, laincisí agus buaracha, ciseáin, coirceoga, mataí, tochtanna, coiléir chapaill agus asail, srianta agus painéil phaca. Gheobhaidh cuairteoirí léargas ar conas mar a bhí sé luí ar thocht tuí, suí ar chathaoir uilleach tuí agus hata tuí a chaitheamh.  Lena chois sin, chífidh cuairteoirí cóip nua-aimseartha de chulaith iomlán tuí a bronnadh ar an Ard-Mhúsaem in 1903 agus féadfaidh siad breathnú isteach sna súile ar an bhfear tuí bunaidh, cara Dorothy ... an taibhse préachán é féin.

Cloistear go leor le blianta beaga anuas mar gheall ar choincheap na hinbhuanaitheachta ó pholaiteoirí, pleanálaithe, eacnamaithe, cleachtóirí glasa agus saoránaigh fhreagracha. Coincheap é atá níos práinní anois ná riamh.

“If I knew you were coming I would have spread green rushes for you" was a traditional greeting to welcome a friend or relative who had not visited your home for a long time.

Straw, Hay & Rushes, shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm.  The exhibition curator, Dr. Anne O’Dowd, believes the exhibition will also call to mind that other oft used phrase, "Necessity is the mother of invention", a phrase which may have particular resonance for us all in today’s difficult economic climate.

These everyday materials were as basic as straw, hay and rushes all of which were available for free in the landscape around us. When the objects in the exhibition were being made observers rather patronisingly described the way of life of the practitioners as "subsistence."  The ingenious use of materials to make a very large range of objects from armchairs to children’s toys and riding saddles to straw ropes shows how people traditionally made the most of materials and skills available to them.  

An older style display method is being used in this exhibition. A cabinet of curiosities is packed with saddles, straddles, chairs, stools, straw hats, hens’ nests, tethers, fetters and spancels, baskets, beehives, mats, mattresses, horse and donkey collars, bridles and pack panels.  Visitors will be able to experience what it was like to lie on a straw mattress, to sit on a straw armchair and to examine a straw bale wall. In addition, visitors will see a modern copy of a complete straw outfit which was donated to the National Museum in 1903 and go up close and personal with the original straw man and Dorothy’s friend…. the Scarecrow himself.

Politicians, planners, economists, green practitioners and responsible citizens regularly have talked about sustainability over the past number of years and it is a concept which has more relevance today than ever before. 

Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe:         T: (094) 9031 755                 R: tpark@museum.ie                I: www.museum.ie