Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

CAMPAÍ SAMHRAIDH | SUMMER CAMPS

Ta Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge, Chaisleán an Bharraigh ag reachtáil Campa Samhraidh Gaeilge ag tosú í mí Iúil, Beidh na Campí seo diríthe do pháistí ó 7mbl – 14 déag d’aois. Beidh ranganna ceoil, damhsa, spóirt, drámaíocht srl ar siúl ar feadh na seachtaine. Ní dhéanann sé aon difríocht cén leibhéal Gaeilge atá ag na páistí. Beidh na Campaí Samhraidh Gaeilge seo ar siúl againn í gCaisleán an Bharraigh, Clár Clainne Mhuiris agus í mBéal an Atha.

Togra Mhaigh Eo are organising Irish Language Summer Camps all over Mayo during the Summer. These camps are aimed at children aged between 7 and 13, the camps are run through Irish. Activities include cooking classes, drama, art, music, dance, pottery, sport etc. The Camps are held for one week, in different areas all over Mayo, and only cost €65.

Ritheann na campaí seo ar feadh seachtain amháin i gceanntaír éagsúla ar fud Mhaigh Eo, ar chostas €65.

  • Caisleán an Bharraigh, 5-9 Iúil          - Castlebar, 5-9 July
  • Béal an Átha, 12-16 Iúil                   - Ballina, 12-16 July
  • Clár Chlainne Mhuiris, 19-23 Iúil      - Claremorris, 19-23 July

Má tá suim ag aon duine a gcuid páistí a chur ag na Campaí seo, is féidir leo glaoch a chur ar Bhrídín ag Oifig Chonradh na Gaeilge, Caisleán an Bharraigh chun tuilleadh eolais a fháil.

If you would like your children to attend one of the Camps, or if you would like a Camp to be organised in your area, contact Brídín in the Conradh na Gaeilge Office, Castlebar.

Conradh na Gaeilge      T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie   
CAMPAÍ SAMHRAIDH IORRAIS | ERRIS SUMMER CAMPS 

Eagraíonn coiste Campaí Samhraidh Iorrais campaí samhraidh trí mheán na Gaeilge ar fud cheantar Iorrais le cuidiú airgeadú na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta faoi Scéim na gCampaí Samhraidh d’Aos Óg na Gaeltachta.   An aidhm atá leis na campaí, atá dírithe ar pháistí san aoisghrúpa ó sé mbliana d’aois go dá bhliain déag d’aois, ná iad a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt agus dul i dtaithí ar í a úsáid lena chéile i dtimpeallacht thaitneamhach.  I measc na n-imeachtaí spraoiúil a eagraítear bíonn spórt, ealaíon, ceardaíocht, damhsa traidisiúnta, amhranaíocht cluichí boird agus barbeque.  I mbliana eagrófar campaí i gceantar Iorrais ag Gleann an Chaisil (19ú Iúil go 23ú Iúil – le cinntiú), Eachléim (26ú go 30ú Iúil), Ceathrú Thaidhg (26ú go 30ú Iúil), Barr na Trá (3ú go 7ú Lúnasa) agus Inbhear (9ú go 13ú Lúnasa).

Sonraí Teagmhála:

The committee of Campaí Samhraidh Iorrais organises summer camps through the medium of Irish throughout the Erris area with the assistance of funding received from The Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs under the scheme Scéim na gCampaí Samhraidh d’Aos Óg na Gaeltachta. The aim of the camps, which are targeted at children in the six to twelve year age group, is to encourage them to speak Irish in an enjoyable environment.  Activities include various sports, art, crafts, traditional dancing, singing, board games and a barbeque.  This year camps will be held at Gleann an Chaisil (19th July to 23rd July – to be confirmed), Eachléim (26th to 30th July), Ceathrú Thaidhg (26th to 30th July), Barr na Trá (3rd to 7th August) and Inbhear (9th to 13th August).

Contact Details:
  • Pamela Ní Thaidhg (Gleann an Chaisil Camp) 097 81418 pnt@udaras.ie
  • Máire Uí Ruadháin (Eachléim Camp) 097 85727 comhardeirbhile@eircom.net
  • Treasa Ní Ghearraigh (Ceathrú Thaidhg, Barr na Trá and Inbhear Camps) 097 88082 dunchaochain1@eircom.net

RANGANNA GAEILGE  DO MHIC LÉINN MEÁNSCOILEANNA | IRISH CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, má tá is fiú duit teagmháil a dhéanfadh le Conradh na Gaeilge, mar go bhfuil siad ag cur Ranganna Gaeilge ar fáil do mhic léinn ar fud Mhaigh Eo ag tosú í mí Dheireadh Fómhair. Cuirfear teorainn le líon na ndaltaí sna ranganna le go mbainfidh na scoláirí an tairbhe is fearr astu.

Conradh na Gaeilge      T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie   
CLUB ÓIGE san EACHLÉIM

Club Óige gach Déardaoin i Halla Bhreandáin, bun club ag 6.00i.n., club do dhéagóirí ó 8.00i.n. - 10.00i.n.

Comhar Deirbhile          T: 097 85727         R: comhardeirbhile@gmail.com
RANGANNA GAEILGE DO SCOLÁIRÍ BUNSCOILE | IRISH CLASSES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Beidh Togra Mhaigh Eo ag cur Ranganna Gaeilge ar siúl do scoláirí bunscoile ar fud Mhaigh Eo ag tosú í mí Deireadh Fómhair, is do scoláirí ó rang 1-3 agus 3- 6 atá i gceist.

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie