Nocht do Thuairim | Have your Say

PLEAN FORBARTHA NA LEABHARLAINNE | LIBRARY DEVELOPMENT PLAN

Céard atá i ndán dár seirbhís leabharlainne? Céard iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an tseirbhís leabharlainne? An bhfuil dreamanna den phobal nach bhfuilimid ag freastal orthu? An bhfuil ár stoc leabhar srl. suas chun dáta agus feiliúnach? An bhfuil ár n-uaireanta oscailte fada go leor? Ar chóir rochtain ar theicneolaíocht sna leabharlanna a leathnú? A thuilleadh taispeántas agus imeachtaí cultúrtha? An bhfuil bealaí nua agus nuálacha ann chun ár gcuid seirbhísí a sholáthar?

Tá Plean Straitéiseach ceithre bliana do Sheirbhís Leabharlainne an Chontae á chur le chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi láthair.

Ba mhaith linn do thuairimí - idir mhaith agus olc - a chloisteáil. Má tá tuairimí agat i dtaobh thodhchaí na leabharlainne téigh i dteagmháil linn:

  •     R-phost chuig - library@mayococo.ie  
  •     Post chuig - Plean Forbartha na Leabharlainne, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
  •     Fág in aon cheann dár 15 bhrainse iad, i gclúdach le ‘Plean Forbartha na Leabharlainne” scríofa air

***

What is the future of our library service? What are its strengths? Its weaknesses? Are there sections of the community for whom we are not providing a service? Is our stock up-to-date and appropriate? Are our opening hours adequate? Should we provide more access to technology? More exhibitions and cultural events? Are there new and innovative ways of delivering our services?

Mayo County Council is working on the development of a four-year strategic plan for the County Library Service.

We want to hear your views on our library service - the good and the bad. If you have opinions on the future of the service you can let us know by:

  • Post your comments in an envelope marked “Library Development Plan” to Mayo County Library, The Mall, Castlebar.
  • Drop your comments in an envelope marked “Library Development Plan” into any of our 15 branches
Leabharlann Chontae Mhaigh Eo          T: 094 904 7922           R: library@mayococo.ie        I: www.mayolibrary.ie 
AN CHÉAD ATHBHREITHNIÚ AR CHAIGHDEÁN OIFIGIÚIL NA GAEILGE FÓGARTHA

Seo an chéad uair ó foilsíodh an Caighdeán Oifigiúil i 1958 go ndéanfar athbhreithniú air. An caighdeán scríofa amháin a bheidh mar ábhar aige - caipéisí stáit, téacsleabhair, dlí. Beidh an Caighdeán ar fáil mar thacaíocht, mar threoir agus mar uirlis do réimsí foirmiúla eile den dioscúrsa scríofa poiblí, faoi mar a bhí riamh.

Is gá dúinn a chinntiú go mbeidh an Caighdeán scríofa sách cruinn agus sách solúbtha le stádas na teanga a chaomhnú ar láimh amháin agus lena beocht a chothú ar an láimh eile.

Maidir leis an bpróiseas iomlán, déanfaidh an Coiste Stiúrtha fochoistí a cheapadh le féachaint ar réimsí ar leith den Chaighdeán. Réiteoidh na fochoistí sin moltaí faoi na neamhréireanna is mó idir an Caighdeán Oifigiúil, Foclóir Uí Dhónaill agus Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí.Réiteoidh siad moltaí a dhéanfaidh na ceisteanna seo a shoiléiriú. Cuirfear ar aghaidh chuig an gCoiste Stiúrtha iad. Is ina dhiaidh sin a chuirfear na moltaí ar aghaidh le haghaidh tréimhse comhairliúcháin leis an bpobal. Déanfar cinneadh ar na moltaí ansin.

Cé go bhfuil an tsimplíocht ar cheann de na slata tomhais atá ag an bpróiseas seo, ní hionann sin is a rá gur ísliú stádais a bheidh mar thoradh air don teanga.
Ceisteanna a shoiléiriú an chloch is mó ar an bpaidrín, go háirithe ó tharla nach bhfuil na saineolaithe ar aon intinn go minic faoin gciall is ceart a bhaint as roinnt de na rialacha gramadaí.
Níl aon amhras ach go gcaithfear roghanna áirithe a dhéanamh i gcás na rialacha sin, ar mhaithe le leanúnachas, stádas agus soiléire a chinntiú.
Cinnte, tabharfar aird ar leith ar stair agus ar thraidisiún uasal liteartha na Gaeilge agus an t-athbhreithniú seo ar siúl. Tabharfar aitheantas ar leith do stádas theanga bheo na Gaeltachta chomh maith.

Tá na moltaí ón gCoiste Stiúrtha, chomh maith le sonraí an Choiste, le fáil ar shuíomh na Roinne ag www.pobail.ie.
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionnanais agus Gaeltachta         I: www.pobail.ie