Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Campaí Samhraidh | Summer Camps

CAMPAÍ SAMHRAIDH in ÁRAS INIS GLUAIRE | SUMMER CAMPS in ÁRAS INIS GLUAIRE
(english version below)

Beidh dhá champa samhraidh, fad seachtaine an ceann, ar siúl in Áras inis Gluaire i mbliana. Is do phaistí bunscoile atá 6 bliana d’aois nó níos sine ar 1 Eanair 2011 a bhéas cead isteach. Beidh an chéad ceann ar siúl i mí Iúil (11 go 15 Iúil) agus an dara ceann ar siúl i mí Lúnasa (8 go 12 Lúnasa). Eagrófar imeachtaí éagsúla oideachasúla, spraíúla agus cultúrtha do na páistí. Beidh béim ar an nGaeilge i rith na seachtaine.

There will be two week-long summer camps in Áras Inis Gluaire this year, for primary school children who are 6 years or over since January 1. The first will take place in July (11 to 15 July) and the second one will take place in August (8 to 12 August). During the camp, various educational, sporting and cultural activities will be organised. Participants will be encouraged to speak Irish.

Áras Inis Gluaire      T: 097 81079          I: www.arasinisgluaire.ie   
CAMPAÍ SAMHRAIDH IN ACAILL | SUMMER CAMPS IN ACHILL
(english version below)

Campa Teicneolaíochta in Áras Forbairt Acla ón Mháirt 2 Lúnasa - Aoine 5 Lúnasa 2011, dírithe ar pháistí idir 8-12 bliana d'aois agus Campaí Samhraidh in Áras Forbairt Acla do pháistí idir 5-12 bliana d'aois, ón Luan 8 Lúnasa - Aoine 12 Lúnasa agus Luan 15 Lúnasa - Aoine 19 Lúnasa ó 10rn-1in. Fáilte is fiche roimh gach éinne!

There will be a Technology Camp in Áras Forbairt Acla from Tuesday 2 August - Friday 5 August 2011, geared towards children aged between 8-12 and there will be Summer Camps for those aged 5-12 held from Monday 8 August - Friday 12 August and Monday 15 August - Friday 19 August from 10am-1pm.

C.F.Á.A.               T: 098 43292 (Máire Aingeal)           R: maire@acaill.com          I: www.acaill.com
CAMPA SAMHRAIDH AN INBHIR

Tá coiste Campaí Samhraidh Iorrais ag eagrú campa samhraidh trí mheán na Gaeilge ag Scoil Náisiúnta an Inbhir ag tosnú Dé Máirt an 2ú Lúnasa ag 10.00 r.n.  Iarrtar ar pháistí ó Bharr na Trá freastal chomh maith.  An aidhm atá leis na campaí, atá dírithe ar pháistí san aoisghrúpa ó sé mbliana d’aois go dá bhliain déag d’aois, ná iad a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt agus dul i dtaithí ar í a úsáid lena chéile i dtimpeallacht thaitneamhach.  Seachtain siamsaíochta, spraoi, agus scléip atá ann le himeachtaí mar spórt, ealaíon, ceardaíocht, damhsa traidisiúnta, amhranaíocht, cluichí boird agus barbeque.  Faigheann na campaí seo páirt-airgeadú ón Roinn Gnóthaí Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Scéim na gCampaí Samhraidh d’Aos Óg na Gaeltachta.    

 ***

The committee of Campaí Samhraidh Iorrais is organising a summer camp through the medium of Irish at Inbhear National School starting on 2nd August at 10.00 a.m.   Children from Barr na Trá are also requested to attend.  The aim of the camps, which are targeted at children in the six to twelve year age group, is to encourage them to speak Irish in an enjoyable environment.  The week-long programme of activity includes sports, art, crafts, traditional dancing, singing, board games and a barbequeThe camps are part-funded by The Department of Arts, Heritage and Gaeltacht Affairs under the scheme Scéim na gCampaí Samhraidh d’Aos Óg na Gaeltachta. Tá breis eolais le fáil ó Threasa ag 097 88082 nó 087 1251642.

Coiste Campaí Samhraidh Iorrais         T: 097 99082           R: dunchaochain1@eircom.net