Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Deiseanna Oideachais & Traenála | Educational & Training Opportunities

TAITHÍ OIBRE le GNÓ MHAIGH EO | WORK PLACEMENT PROGRAMME (FÁS) WITH GNÓ MHAIGH EO
(english version below)

Comhordaitheoir Imeachtaí

Is é an misean atá ag Gnó Mhaigh Eo ná tacaíocht agus spreagadh a thabhairt don earnáil ghnó i Maigh Eo chun an Ghaeilge a úsáid mar acmhainn fhiúntach agus bhrabúsach a chruthóidh leas inmharthana go fadtéarmach.  De bharr an mhisin seo, tá muid bainteach le forbairt gnó agus turasóireacht cultúrtha ach go h-áirithe agus bíonn Eagrú Ócáidí,  Cumarsáid Poiblí, Taighde, Caidreamh Cliant agus Riarachán Gnó mar dhlúth-chuid d’ár ghníomhachtaí.  Ba mhaith linn anois taithí oibre thar tréimhse 9 mí a thairiscint do dhuine leis na cáilíochtaí thíosluaite ar an Work Placement Programme de chuid FÁS.

Sonraí Pearsanra

 • Sár chaighdeán Gaeilge idir labhartha agus scríofa
 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal, i gcúrsaí gnó agus/nó margaíochta.
 • Eolas ar Microsoft Office
 • Taithí chuí sna meáin shóisialta
 • Cumas oibriú de bharr a stuaim féin agus mar chuid d’fhoireann
 • Ba chabhair é do chuid iompair féin a bheith agat ach ní riachtanas seo.

 Gach eolas faoin deis seo le fáil ar shuíomh FÁS - anseo.

***

Event Coordinator

Gnó Mhaigh Eo’s mission is to support and encourage the business sector in Mayo to use the Irish Language as a worthwhile and profitable business tool which will create a sustainable benefit in the long run. Arising from this mission, we are involved in business development and cultural tourism in particular and accordingly Event Organisation, Public Relations, Research, Dealing with Clients and Business Administration are core parts of our activities.  We now offer a work placement of 9 months duration for a person with the qualifications below through the FÁS Work Placement Programme.

Person specification

 • Ideally have a high standard of both written & spoken Irish
 • Relevant Third level Qualification in Business/Marketing or another relevant field
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Experience on Social media
 • Ability to work on own initiative & in a team
 • Own transport is desirable but not essential

See the FÁS website (here) for further information about this opportunity.

Gnó Mhaigh Eo          T: 098 26555       R: eolas@gnomhaigheo.ie     I: www.gnomhaigheo.ie

LÉIRIÚCHÁN ILMHEÁN le GAEILGE i ROS DUMHACH | MULTI MEDIA PRODUCTION with a SPECIALISM in IRISH in ROS DUMHACH
(english version below)

Beidh an Cúrsa Ilmheán leis an modúl i nGaeilge mar chuid nua de churaclam Choláiste Chomáin i mí Mheán Fómhair na bliana seo. 

Múinfear an cúrsa nuálach seo trí mheán na Gaeilge agus beidh na modúil seo i leanas mar chuid de: teilifís agus léiriú físe, eagarthóireacht, cumarsáid, margaíocht, ilmheáin sruthaithe ar líne, ríomh-mhargaíocht na meán sóisialta, beochan agus gluaiseacht ghrafach.

Seoladh trí chúrsa oideachais d’aosaigh, ag speisialú i bhfuinneamh in-athnuaite, innealtóireacht mhuirí, agus léiriú ilmheán i gColáiste Chomáin, Ros Dumhach le déanaí.


Tá cúnamh deontais don trí chúrsa ar fáil d’fhágálaigh scoile agus tá liúntas chun Filleadh ar an Oideachas ar fáil d’iarratasóirí atá ag fáil íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh. Cuirfear tús le cúrsaí i mí Mheán Fómhair 2011. Is cúrsaí lánaimseartha iad agus freastalóidh rannpháirtithe ar thraenáil scileanna ó Luan go Déardaoin le socrúchán oibre ábhartha gach Aoine.
Cuirfear tús leis na cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ceannródaíocha seo, atá faofa ag Leibhéal 5 FETAC i mí Mheán Fómhair. 


Teagasc trí mheán na Gaeilge - gach eolas le fáíl anseo | Find out more: Léiriúchán Ilmheán le Gaeilge  

The Multimedia Course with a module in Irish is a new edition to the Coláiste Chomáin curriculum this September.  This innovative course will be taught through the medium of Irish and will contain modules such as television and video production, editing, communications, marketing, multimedia online streaming, social media e-marketing, animation and graphic motion.  

The course focuses on prioritising training in Multimedia Production through the medium of Irish for this emerging niche sector, and building upon links with media production companies.

Three innovative and resourceful adult education courses, specialising in renewable energy, marine engineering and multimedia production will be held in Coláiste Chomáin in Rossport.  These ground-breaking Post Leaving Certificate courses, which are FETAC Level 5 approved will commence this September. 

Grant assistance for the three courses is available for school leavers while a Back-to-Education allowance is also available for applicants in receipt of Social Welfare payments.  Courses commence in September 2011.  The courses are full-time courses with participants attending skills training Monday to Thursday with relevant work placements each Friday. 

Coláiste Chomáin         T: 097 88940       R: eolas@gcr.ie        I: www.gcr.ie

CÚRSA RÍOMHAIREACHTA | COMPUTER COURSE
(english version below)

Más maith leat scileanna ríomhaireachta a fhoghlaim, nó barr feabhais a chur ar na scileanna atá agat cheana féin, seo é do sheans.  Tá Comhar Dún Chaocháin Teo ag eaMás maith leat scileanna ríomhaireachta a fhoghlaim, nó barr feabhais a chur ar na scileanna atá agat cheana féin, seo é do sheans.  Tá Comhar Dún Chaocháin Teo ag eagrú cúrsa ríomhaireachta deich seachtaine sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg ag tosnú Dé Céadaoin an 7ú Meán Fómhair ag 7.30 i.n.  €20 an costas atá ar an gcúrsa, atá páirt-mhaoinithe ag Coiste Gairmoideachais Condae Mhaigh Eo faoin gClár Oideachais Pobail.  Ba chóir clárú roimhré tré teagmháil a dhéanamh le Treasa ag 097 88082 nó 087 1251642.

***

If you would like to learn computer skills, or improve on your existing skills, this is your chance.  Comhar Dún Chaocháin Teo is organizing a ten-week computer skills course in the Seanscoil community centre in Ceathrú Thaidhg starting on Wednesday 7th September at 7.30 p.m.  The cost of the course, which is part-funded by Mayo VEC under the Community Education Programme, is €20.  As places are limited please register in advance by contacting Treasa on 097 88082 or 087 1251642.

Comhar Dún Chaocháin Teo.        T: 097 88082       R: dunchaochain1@eircom.net 

CÉIM NUA SA GHAEILGE FHEIDHMEACH (AR-LÍNE)  |  NEW ONLINE DEGREE IN APPLIED IRISH
(english version below)

Tá céim nua BA sa Ghaeilge Fheidhmeach (ar-líne) ag tosú i Meán Fómhair 2011, i bpáirt le hOllscoil na hÉireann Gaillimh. Beidh seisiún eolais faoin gcéim seo san Ionad Traenála i gCaisleán an Bharraigh, Dé Céadaoin 7 Meán Fómhair ag 7.30in. Tá an clár seo dírithe go háirithe ar fhoghlaimeoirí lánfhásta nach bhfuil aon cháilíocht tríú leibhéal acu. Is féidir le daoine a mbíonn teastas nó dioplóma faighte acu cheana an clár seo a dhéanamh chun céim a bhaint amach agus tabharfar aitheantas cuí do na cáilíochtaí atá acu.

BA sa Ghaeilge Fheidhmeach - Bileog Eolais | Information Leaflet

A new online BA in Applied Irish with NUIG will begin in September 2011. An information night will be held in the Training Centre, Castlebar, on Wednesday 7 September at 7.30pm. This programme is geared towards mature students and those who do not have a third level degree. Anyone with a certificate or a diploma is also welcome to study for this degree, and their previous qualifications will be recognised.

Ollscoil na hÉireann Gaillimh          I: www.nuigalway.ie/gaeilge

SCOLÁIREACHTAÍ €500 ó UCC | €500 SCHOLARSHIPS WITH UCC

Scoláireachtaí €500 - Áras Uí Thuama 2011/2012

Ionad Cónaithe Gaeilge Gaeltacht UCC ar oscailt do mhic léinn na hArdteiste.

UCC Irish Language Residential Centre - places still available for Leaving Cert Students.

Oifig na Gaeilge Labhartha G02       T: 021 490 2314        R: g.labh@ucc.ie         I: www.ucc.ie/ucc/igl

TEASTAS NÁISIÚNTA i nEALAÍON DON AOS ÓG | CERITIFICATE IN IRISH YOUTH ARTS PRACTICE


Is cúrsa páirt aimseartha bliana é an Teastas Náisiúnta i nEalaíon don Aos óg agus atá aitheanta ag Ollscoil Mhaigh Nuáid. Tugtar léargas ar na coincheapanna agus ar an gcleachtas a bhaineann leis an ealaíon don aos óg.

***

The certificate is a part-time, year-long course of study in Irish Youth Arts Practice, managed and delivered by the Arts Programme at NYCI, and accredited by National University of Ireland, Maynooth.

Comhairle Náisiúnta na nÓg         R: anneog@nyci.ie         I: www.youtharts.ie

TEASTAS I MÚINEADH NA GAEILGE D'AOSAIGH

Tá sé i gceist ag Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad an Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Aosaigh a chur ar bun sa Ghaillimh ag tús na bliana acadúla seo chugainn. Tá an cúrsa seo ar siúl i Má Nuad le roinnt blianta anuas.

Is í an aidhm atá ag an gcúrsa seo ná deis a thabhairt do dhaoine atá ag obair mar mhúinteoirí in iarthar na tíre cheana féin agus do dhaoine ar mhaith leo dul ag obair san earnáil seo cáilíocht a bhaint amach i dteagasc na Gaeilge do fhoghlaimeoirí fásta. Tá éileamh mór ar ranganna Gaeilge do dhaoine fásta le tamall de bhlianta anuas agus is le seans a thabhairt do mhúinteoirí Gaeilge an iarthair cáilíocht bhreise i scileanna teagaisc a fháil atá an cúrsa seo.

Is cúrsa praiticiúil úsáideach é seo a dhíreoidh ar ról an mhúinteora i stiúradh agus i spreagadh foghlaimeoirí, ar phleanáil cúrsaí agus ranganna agus ar an dearadh siollabais.  Féachfar ar go leor gnéithe praiticiúla eile den teagasc leis: ina measc, beidh  obair bheirte agus ghrúpa, cluichí teanga, teagasc scileanna éisteachta, léitheoireachta agus scríbhneoireachta,  múineadh na gramadaí agus an fheasacht teanga.

Cúrsa páirtaimseartha bliana atá i gceist. Beidh deich gceardlann Shathairn ar siúl i rith na bliana acadúla agus beidh ar mhic léinn 40 uair an chloig de chleachtadh teagaisc a dhéanamh chomh maith.  

Tá mionsonraí an chúrsa le fáil ag http://www.nuim.ie/language/courses/cert-irish.shtml. Is é an spriocdháta d’iarratais ná 2 Meán Fómhair 2011.  Beidh scrúdú teanga agus agallamh le déanamh mar chuid den phróiseas iontrála. 

Tuilleadh eolais:
Aisling Ní Bheacháin,
Comhordaitheoir na Gaeilge,
Ionad na dTeangacha,
Ollscoil na hÉireann,
Má Nuad.
01 708 6417