Nocht do Thuairim | Have your Say

ATHBHREITHNIÚ AR ACHT na dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

Tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i mbun athbhreithnithe ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, i gcomhréir leis an ngealltanas atá sonraithe i gClár an Rialtais.

Tá súil ag an Roinn go dtapóidh an pobal agus na príomhpháirtithe leasmhara eile an deis a gcuid moltaí faoin Acht a chur faoi bhráid na Roinne tríd an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí. Is é an 31 Eanáir 2012 an spriocdháta chun an suirbhé agus/nó an aighneacht a chur faoi bhráid na Roinne i nGaeilge nó i mBéarla.

Tá an suirbhé arlíne le fáil anseo. Tá téarmaí tagartha an athbhreithnithe, an teimpléad le haghaidh aighneachtaí agus an suirbhé le fáil anseo:

Téarmaí Tagartha

Teimpléad le haghaidh aighneachtaí (pdf) | Teimpléad le haghaidh aighneachtaí arlíne

Suirbhé (pdf) | Suirbhé arlíne

Is é an 31 Eanáir 2012 an spriocdháta le haghaidh an teimpléad agus/nó an suirbhé a chur faoi bhráid na Roinne i nGaeilge nó i mBéarla.

Tá tuilleadh eolais faoi Bheartas Teanga Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo le fáil anseo. Tá eolas maidir leis an Acht ar fáil sa Treoirleabhar seo atá foilsithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga. Tá eolas maidir le hOifig an Choimisinéara Teanga ar fáil ag www.coimisineir.ie.

The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht is conducting a review of the Official Languages Act 2003, in line with the commitment specified in the Programme for Government.

The Department hopes that the public and other key stakeholders will avail of the opportunity to make recommendations on the Act through the public consultation process. The closing date for submitting the survey and/or the template to the Department, in either Irish or in English, is 31 January 2012.

The online survey can be complete here. The terms of reference for the review, the template for submissions and the survey can be found below:

Terms of Reference 

Template for Submissions (pdf) | Template for Submissions (online)

Survey (pdf) | Survey (online)

The closing date for submitting the template and/or the survey to the Depatrmnet, in either Irish or in English, is 31 January 2012.

Further information regarding Mayo Local Authorities' Language Policy can be found here.

Information on the Act is available in this Guidebook which is published by the Office of An Coimisinéir Teanga. Information on the Office of An Coimisinéir Teanga is available at www.coimisineir.ie.

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta        T: 1890 201 401       I: www.ahg.gov.ie/ie