Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Campaí Samhraidh | Summer Camps

CAMPAÍ SAMHRAIDH IORRAIS | SUMMER CAMPS IN ERRIS

Eagraíonn coiste Campaí Samhraidh Iorrais campaí samhraidh trí mheán na Gaeilge ar fud cheantar Iorrais le cuidiú airgeadú na Roinne Ealaíne, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Scéim na gCampaí Samhraidh sa Ghaeltacht. An aidhm atá leis na campaí, atá dírithe ar pháistí san aoisghrúpa ó sé mbliana d’aois go dá bhliain déag d’aois, ná iad a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt agus dul i dtaithí ar í a úsáid lena chéile i dtimpeallacht thaitneamhach.

Seachtain siamsaíochta, spraoi, agus scléip atá ann le himeachtaí mar spórt, ealaíon, ceardaíocht, damhsa traidisiúnta, amhranaíocht, cluichí boird agus barbeque. I mbliana, ag brath ar éileamh, eagrófar campaí ag Béal an Mhuirthead (9ú go 13ú Iúl), Gleann an Chaisil (16ú Iúl go 20ú Iúil), Ceathrú Thaidhg (23ú go 27ú Iúl, páistí ó Ros Dumhach san áireamh), Béal an Mhuirthead (30ú Iúl go 3ú Lúnasa), Barr na Trá (30ú Iúl go 3ú Lúnasa agus 7ú Lúnasa go 11ú Lúnasa - páistí ó Inbhear san áireamh) agus Eachléim (7ú Lúnasa go 11ú Lúnasa).

Chomh maith le sin eagrófar campaí le freastal ar pháistí san aoisghrúpa ó trí bliana d’aois go dtí 6 bliana d’aois i nGleann na Muaidhe (2ú go 6ú Iúl agus 9ú go 13ú Iúl) agus san Eachléim (23ú go 27ú Iúl).

The committee of Campaí Samhraidh Iorrais organises summer camps through the medium of Irish throughout the Erris area with the assistance of funding it receives from The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht under the scheme Scéim na gCampaí Samhraidh sa Ghaeltacht. The aim of the camps, which are targeted at children in the six to twelve year age group, is to encourage them to speak Irish in an enjoyable environment.

The week-long programme of activity includes sports, art, crafts, traditional dancing, singing, board games and a barbeque. This year, pending sufficient demand, camps will be held at Belmullet (9th July to 13th July), Gleann an Chaisil (16th July to 20th July), Ceathrú Thaidhg (23rd July to 27th July, including children from Ros Dumhach), Belmullet (30th July to 3rd August), Barr na Trá (30th July to 3rd August and 7th August to 11th August - including children from Inbhear) and Eachléim (7th August to 11th August).

This year camps will also be organised for children from 3 to 6 years of age in Gleann na Muaidhe (2nd July to 6th July and 9th July to 13th July) and in Eachléim (23rd July to 27th July).

Application forms and further information are available from:-

Treasa Ní Ghearraigh (Campaí Ceathrú Thaidhg agus Barr na Trá) 097 88082 dunchaochain1@eircom.net

Pam Ní Thaidhg (Campa Gleann an Chaisil) 097 81418 pnt@udaras.ie

Ian Mac Aindriú (Campaí Béal an Mhuirthead) 097 81079 i.macaindriu@arasinisgluaire.ie

Jacqui Uí Mhonacháin (Campaí na hEachléime) 097 85727 comhardeirbhile@eircom.net

Máire Cáit Uí Mhurchú (Campaí Gleann na Muaidhe) 097 87838 nó 087 9714395


CAMPAÍ SAMHRAIDH FUD FAD MHAIGH EO | SUMMER CAMPS THROUGHOUT THE COUNTY
(english version below)

Tá Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge ag reáchtáil Campa Samhraidh Gaeilge ag tosú i mí Iúil 2012, beidh na Campaí seo diríthe do pháistí ó 5mbl – 12 déag d’aois. Ní chosnaíonn na campaí ach €50.

Beidh ranganna ceoil, damhsa, spóirt, drámaíocht srl ar siúl ar feadh na seachtaine. Ní dhéanann sé aon difríocht cén leibhéal Gaeilge atá ag na páistí.

Swinford - 2-13 July (10am-2.30pm) | Béal Átha na Muice - 2-13 Iúil (10am-2.30pm)

Castlebar 9-13 July (10am-2.30pm) | Caisleán an Bharraigh 9-13 Iúil (10am-2.30pm)

Claremorris 16-20 July (10am-2.30pm) | Clár Chlainne Mhuiris 16-20 Iúil (10am-2.30pm)

Ballina 13-17 August (10am-2.30pm) | Béal an Átha 13-17 Lúnasa (10am-2.30pm)

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge are running Irish Summer Camps for children between the ages of 5yrs – 12 yrs in July & August 2012. Children will particaipate in dance, music, sport, drama and lots of other activities all through Irish - it doesn't make any difference what level of Irish the children have. 

The camps only cost €50 per week. If you would like more information on these camps please contact Brídín at 094-90-22444 / 087-9781166 or eolas@conradhmhaigheo.ie

Conradh na Gaeilge       T: 094 9022 444       R: eolas@conradhmhaigheo.ie

AN TEANGA BHEO i mBÉAL AN ÁTHA | SUMMER COURSES IN BALLINA

Cúrsa spraoi do pháistí bunscoile & meanscoile - cluichí, damhsa, amhránaíocht trí mheán na Gaeilge, chomh maith le dianchúrsaí Gaeilge dóibh siúd a mbeidh ag tabhairt faoi scrúduithe an bhliain seo chugainn. 

Tuilleadh eolais le fáil anseo: An Teanga Bheo - Cúrsaí Samhraidh   

Summer courses for primary and secondary school children - games, dance, song and more all through Irish, as well as intensive Irish language courses for students heading into exam years.

Further information: An Teanga Bheo - Cúrsaí Samhraidh  

An Teanga Bheo          T: 085 851 2688