Maoiniú | Funding

 • Straitéis Mhaoinithe Bord Iascaigh Mhara | BIM Funding Strategy

(english version below)

Faoi láthair tá straitéis dá ullmhú le haghaidh ceantracha ar feadh chósta Mhaigh Eo agus Sligeach chun

tosaíochtaí i dtaobh maoiniú a aimsiú sa ceantracha seo. Beidh sé cosúil le straitéis LEADER ach go mbeidh
béim speisialta ar na pobail iascaireachta agus ar imeachtaí a fhorbraíonn agus a dhéanann ceiliúradh ar
acmhainní mara.

Clúdaíonn an straitéis reatha an tréimhse 2013-2015 amháin agus níl ach buiséad teoranta le fáil don réigiún.
Táthar ag siúl, áfach, go mbeidh buiséad agus tacaíocht níos substaintiúla le fáil sna cláranna maoinithe amach
anseo. Beidh sé tabhachtach luach an chláir reatha a thaispeáint, agus a bheith inann a chruthú go gcuidíonn sé
le pobail iascaireachta ach go háirithe, agus go gcuireann sé le luach chláranna eile cosúil leis an gClár
Forbartha Pobail.

I 2013 beidh BIM ag iarraidh moltaí faoin gclár, i gcomhtheacs na straitéise atá dá ullmhú. D’fhéadfadh leis an
gclár maoiniú a chur ar fáil faoi na cinnteidil seo a leanas:-

 • Forbairt ar bhonneagar iascaireachta agus turasóireachta ar scála beag, mar shampla, feabhsú áiseanna céibhe, athchóiriú ar stóranna leac oighir le feidhmiú mar oifigí turasóireachta, siopaí caife srl.
 • Malartú scileanna, mar shampla, traenáil agus foghlaim scileanna nua (b’féidir i gcás iar-iascairí)
 • Slite bheatha nua a fhorbhairt, mar shampla, turasóireacht mara
 • Bia na mara a chur chun cinn tré, mar shampla, féiltí bia mara, comórtais sna scoileanna arl.
 • Ag cur breis luach ar an iascaireacht, mar shampla, tacú le forbairt táirgí mara, brandáil réigiúnach a fhorbairt srl.

 

Tugtar cuireadh do na pobail agus daoine aonaracha a bhfuil cónaí orthu lastigh de 10 km. ón gcósta, agus a
bhfuil ceangal acu le slí bheatha na hiascaireachta, moltaí a chur isteach agus a gcuid tuairimí agus smaointí a
nochtadh.


Déan teagmháil le Kate Burns ag 087 1148078 nó ar an ríomhphost ag kateburnsconsulting@gmail.com


A strategy is being prepared for the coastal areas of Mayo and Sligo which will identify priorities for spend
in these areas. It will be similar to a LEADER strategy, except with a very specific focus on fishing
communities and activities that celebrate and build linkages to the sea and marine resources.

The current strategy is solely for the period 2013-2015 with a very modest budget allocated for the region. It
is likely, however, that more substantial support will be forthcoming in future programmes and it will be
important to demonstrate the value of this initiative and to prove it can target fishing communities in a very
specific way, as well as add value and complement other initiatives such as the Rural Development Programme.

In 2013 BIM will make calls for proposals under the programme, in accordance with the strategy that has
been prepared. The programme could fund projects under the following headings:-

 • Small fisheries and tourism infrastructure development, for example, improvements to port facilities such as, converting old ice plants/stores into tourist amenities, coffee shops etc.
 • Skills transfer, for example, training and up-skilling (perhaps to crewmen of vessels which have ceased fishing)
 • Diversification, for example, developing Marine Tourism
 • Promoting the consumption of seafood, for example, organizing seafood festivals, schools
 • competitions etc.Adding value to fisheries, for example, supporting the development of artisan products, establishing
 • regional branding etc.

Communities and individuals living within 10 kilometres of the coast, who have a connection with the coastal
and fishing livelihood, are invited to make submissions and express their views and ideas.

Contact: Kate Burns 087 1148078 or e-mail kateburnsconsulting@gmail.com


An Clár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail | Local and Community Development Programme

(english version below)


Tá Oirthuaisceart Mhaigh Eo ag soláthar an Chláir um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail (CFÁP) i gceantar Iorrais faoi láthair. Cuirtear tacaíocht ar fáil faoin gclár seo do Chuardaitheoirí Poist, d’Fhiontar (fiontair phobail san áireamh) chomh maith le grúpaí pobail a théann i ngleic le míbhuntáiste agus le h-eisiamh sóisialta. I measc na dtacaíochtaí atá ar fáil tá comhairle, treorú, oiliúint agus meantóireacht. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gclár agus faoi na tacaíochtaí atá ar fáil déan teagmháil le Niamh ar 087-6662340 nó Anne ar 087-9731573. Tá an CFÁP á mhaoiniú ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Mayo North East is currently delivering the Local and Community Development Programme (LCDP) in the Erris region. Through the programme support is available for Job Seekers, Enterprise (including Community Enterprises) as well as community groups that have a focus on tackling issues of disadvantage and social exclusion. The supports include advice, guidance, training and mentoring. To find out more about the programme and supports available please contact Niamh on 087-6662340 or Anne on 087-
9731573. The LCDP is financed by the Department of Environment, Community and Local Government.

Comhpháirtíocht LEADER Oirthuaisceart Mhaigh Eo         T: 087 666 2340 | 087 973 1573            R: info@mayonortheast.com

Tacaíocht d’Fhiontair | Support for Starting Your Own Business

(english version below)


An bhfuil smaoineamh agat le haghaidh gnó nó an bhfuil sé ar intinn agat do ghnó féin a bhunú? An gcuideodh sé leat do smaoineamh a phlé le duine éigin chun chomhairle a fháil maidir leis na céimeanna atá le tógáil lena fhorbairt? Dá gcuideodh, is féidir le hOirthuaisceart Mhaigh Eo meantóireacht duine ar dhuine a sholáthar, chomh maith le hoiliúint, chun cuidiú leat do ghnó a bhunú.

Tá an tseirbhís seo, atá curtha ar fáil ag Oirthuaisceart Mhaigh Eo i gceantar Iorrais, faoi rún agus saor in aisce do Chuardaitheoirí Poist. Faigheann an tionscadal seo tacaíocht faoin gClár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail, atá maoinithe ag an Roinn Chomhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Do you have an idea for a business or are you thinking about starting your own business? Would it help to talk through your idea and get some advice on the steps that are needed to move it forward? If so, Mayo North East can provide one to one mentoring support as well as training to help you establish your business.

This service, which is provided by Mayo North East in the Erris region, is confidential and free to Job Seekers. It is supported by the Local and Community Development Programme which is financed by the Department of Environment, Community and Local Government.

Comhpháirtíocht LEADER Oirthuaisceart Mhaigh Eo         T: 094 925 6745 | 087 973 1573            R: info@mayonortheast.com

Scéim Féilte is Imeachtaí 2014  | Festivals & Events Scheme 2014


(english version below)

Fograíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta a 1 den Scéim Féilte is Imeachtaí (SFI) don bhliain 2014. Aithníonn an Chomhairle an ról ar leith a imríonn féilte ealaíon chun próifíl ealaíon beoga a chothú ar leibhéil áitiúil.  Soláthraíonn féilte deiseanna do lucht féachana agus do ealaíontóirí chun taithí a fháil ar obair nua agus ar slite oibre a dhéanamh.  Glacann an Chomhairle leis an ranníocaíocht luachmhar a dhéanann coistí áitiúla i bhforbairt na bhféilte seo.

Beidh an an Scéim Féilte is Imeachtaí ar oscailt do fhéilte ildisciplíneacha agus do fhéilte ar aonfhoirm ealaíne iad, imeachtaí aonuaire agus sraith ceolchoirmeacha.

Tá trí shraith cístíochta ar fáil:

Sraith a 1: Suas go €10,000

Sraith a 2: Idir €10,001 agus €20,000

Sraith a 3: Idir €20,001 agus €40,000

Tá an Scéim Féilte is Imeachtaí ar oscailt do eagraíochtaí a chuireann féilte agus imeachtaí chun cinn le cuspóir ealaíonta soiléir a bheidh ar siúl sa chéad leath le linn an bhliain an fhéilire 2014.  (Do eagraíochtaí ag cur iarratais isteach do shraith imeachtaí, ba cheart iarratas a chur isteach ar bhonn bhliain an fhéilire os rud é nach féidir ach aon iarratas amháin a chur isteach le linn bhliain an fhéilire).

 

Do iarratasóirí céaduaire agus do iarratasóirí nach raibh cístithe roimhe ag an Scéim Féilte is Imeachtaí, ní mór ach iarratas a chur isteach do Shraith a 1 ámhain.

Do fhéilte a bhí cístithe ag an gComhairle Ealaíon roimhe faoi Scéim na bhFéilte Beaga,moltar dóibh iarratas a chur faoi Shraith a 1 nó faoi Shraith a 2 faoi réir leibhéal an mhaoinithe a fuarthas (gan maoiniú uachtarántacht an AE a áireamh). ní mór ach iarratas a chur isteach do Shaith a 1.  Tá sé beartaithe go mbeadh Sraith a 3 ag freastal ar méid bheag fhéilte, cístithe roimhe ar bhunús athfhillteach faoin sruth cístithe an Deontas le haghaidh Cláir Bhliantúil, ach anois atá faoi chuireadh iarratas a chur isteach faoin SFI ar bhunús nach bhfuil athfhillteach. 

Eagraíochtaí ar mhian leo iarratas a a chur isteach don shraith seo, moltar dóibh dul i dteagmháil leis an gCeann Féilte, Úna McCarthy, go díreach.

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í an Scéim Féilte is Imeachtaí, atá measúnaithe ag piarphainéal.

The Arts Council announces Round 1 of the 2014 Festivals and Events Scheme (FES). The Council recognises the distinctive role arts festivals play in sustaining a vibrant arts profile at a local level.  Festivals provide opportunities for audiences and artists to experience new work and ways of making work. The Council acknowledges the valuable contribution made by voluntary committees in developing these festivals. 

The Festivals and Events Scheme will be open to multi-disciplinary festivals, single art form festivals, once-off events and concert series.


There are three stands of funding available:

Strand 1:  Up to €10,000

Strand 2:  Between €10,001 and €20,000

Strand 3:  Between €20,001 and €40,000

The Festivals and Events Scheme is open to all organisations that promote festivals or events with a clear artistic purpose that will take place in the first half of the calendar year 2014. (Organisations applying for a series of events should apply for their full calendar year of events as one application can only be submitted per calendar year).

All first time applicants and applicants who have not been funded previously under the Festivals and Events Scheme must apply to Strand 1 only. Festivals previously funded by the Arts Council under the Small Festival Scheme are advised to apply to either Strand 1 or Strand 2, subject to the level of funding most recently received (excluding EU Presidency Funding). Strand 3 is intended to accommodate a small number of festivals, previously funded on a recurring basis under the Annual Programming Grant funding stream, but now being invited to apply under FES on a non-recurring basis. Organisations wishing to apply to this strand are advised to contact the Head of Festivals, Una McCarthy, directly. The Festivals and Events Scheme is a non-recurring competitive scheme, assessed by a peer panel.

The closing date for Round 1 is 19 September 2013. Applications to Round 2 should be for festivals taking place between July - December 2014 (closing date in Spring 2014 tbc).

All applications are assessed in a competitive context and within available resources.  Applications are assessed against the following criteria:

 1. Artistic merit and ambition
 2. Meeting the objectives and priorities of the scheme
 3. Feasibility (including financial and other support)
An Chomhairle Ealaíon              T: 1850 393 492