Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha | Newsletters > Bealtaine 2010
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Bealtaine 2009


Bealtaine 2010 - Ceiliúradh na Cruthaitheachta sa tSeanaois


Tá an t-am sin den bhliain buailte chugainn arís! Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag fáil réidh don bhféile Bealtaine 2010 agus tá clár leathan imeachtaí ealaíona curtha le chéile acu. It’s that time of year again! Mayo County Council Arts Office is almost ready to embark on a month long programme of activity for Bealtaine 2010. This is the fifteenth year of Bealtaine, the national festival which celebrates creativity in older age – co-ordinated nationally by Age and Opportunity.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Bealtaine 2010 - Ceiliúradh na Cruthaitheachta sa tSeanaois

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE: Tá an Lón Gaeilge ar ais i gCaisleán an Bharraigh, Baile an Róba agus Béal an Átha...The Lón Gaeilge is back in Castlebar, Ballina & Ballinrobe!! Is Leor Beirt gach Céadaoin san Linenhall ón 11-00 – 12.00, mile fáilte roimh chách.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcal Comhrá nua ag tosú i gClár Chlainne Mhuiris Dé Luain 3ú Bealtaine - New Conversation Group in Claremorris Monday 3 May. CIORCAL COMHRÁ GACH LÁ SA tSEACHTAIN i MAIGH EO! Ciorcal Comhrá Gaeilge i Matt Molloy's gach Luain...Is Leor Beirt in Ionad Deirbhile gach Máirt...Craic agus Comhrá i McCarthy's Chaisleán an Bharraigh gach Céadaoin @ 9...Seanchas Chois Tine i dTuras Siar gach Déardaoin...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Leabhair & Litríocht | Books & Literature


GRÚPA SCRÍBHNEOIREACHTA CRUTHAITHEACHA | CREATIVE WRITING GROUP Ar mhaith leat léargas a fáil ar scileanna ceapadóireachta, carachtar agus forbairt plota, nó do shaothar féin a phléigh nó a léamh os gcomhair grúpa? Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheacha gach Aoine i dTuras Siar. CLUB LEABHAR | BOOK CLUB Is é Cúpla Focal le hAnna Huessaff leabhar mhí Bhealtaine ar ClubLeabhar.com. Tá an leabhar seo le fáil i Leabharlanna Mhaigh Eo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Litríocht | Books & Literature

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


Campaí Samhraidh do pháistí 7-14 i gCaisleán an Bharraigh, i gClár Chlainne Mhuiris agus i mBéal an Átha an Samhradh seo. Summer Camps for children aged 7-14 in Casltebar, Claremorris and Ballina this summer. Ranganna Gaeilge do pháistí bunscoile ag tosú i gCaisleán an Bharraigh. Irish classes for primary school students starting in Castlebar. CLUB ÓIGE san EACHLÉIM

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


Beidh oíche mhór cheol agus sheanchas in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead, Dé Céadaoin 5 Bealtaine @ 8. Comhaltas Ceoltóirí Éireann, an Scéalaí Susie Minto agus Ceoltóirí Óga Áitiúil. HARMONIA Debut performance of the Retired Teachers Choir of Mayo, directed by Úna Uí Chuinn. A repertoire of songs - old and new. Cleachtadh ceoil gach Luan óna 8 i dTuras Siar, tá sé seo oscailte do gach éinne is cuma cén sórt ceol nó gléas, tosnaitheoir nó go maith, óg nó aosta.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Spórt | Sport


Reachtáilfear Cluichí an Phobail ag páirc peile Chill Chomáin i nGleann na Muaidhe ar an 3ú Bealtaine ag tosnú ag a 3.00 i.n. Comórtas Peile na Gaeltachta: 4 - 7 Meitheamh 2010 Bhí babhtaí ceannais Comórtas Peile na Gaeltachta CLG Mhaigh Eo ar súil i gCill Chomáin le déanaí. Tá na buaiteoirí sinsearacha Cill tSeadhna agus buaiteoirí sóisearacha CLG Bhaile an Chaisil ag dul ar aghaidh chuig na babhtaí ceannais i mBéal an Mhuirthead anios. Tá CLG Bhéal an Mhuirthead ag eagrú Comórtas Galf(foirne) ar Ghalf Chúrtsa an Chairn, Dé Sathairn 5 Meitheamh. €160 an fhoireann, le 4 i ngach foireann...duaischiste €4,000 le buachaint! GLAO AR AIGHNEACHTAÍ - IMEACHTAÍ SPÓIRT & TÁBHACHT POIBLÍ LEO | CALL FOR SUBMISSIONS - SPORTING EVENTS OF PUBLIC IMPORTANCE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Spórt | Sport

Siúlóidí | Walks


Eagrófar Siúlóid Portach i gcomhair leis an Tochar Valley Rural Community Network Dé Sathairn (22 Bealtaine) ag 10.30r.n. ag tosú ag Ionad Oidhreacht an Chlochair, Clár Chlainne Mhuiris, Contae Mhaigh Eo. The Clogher Bog Loop Walk will be held in conjunction with the "Tochar Valley Rural Community Network" on Saturday May 22nd at 10.30 a.m. starting at Clogher Heritage Centre, Clogher, Claremorris, Co. Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Ceardaíocht | Crafts


Tosóidh ranganna cróiseáil i dTeach Uí Ghraith i bPoll a’ tSómais oíche Dé Máirt an 4ú Bealtaine ag 8.00 i.n. Crochet classes will commence in Teach Uí Ghraith, Poll a’ tSómais on Tuesday 4th May at 8.00 p.m. Tá Cló (Ceardlann amharcealaíne) ag reáchtáil cúrsa deireadh seachtaine i Liteagrafaíocht Cloiche.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceardaíocht | Crafts

Deiseanna | Opportunities


Tá comórtas ar siúil ar ár suíomh chun dearbháin €250 a bhuacháint ar chúrsaí 2010 mar chuid den scéim scoláireacht náistiúnta i gcomhpáirt leis an ISA. Win a €250 Discount Voucher off a 2010 Summer Coláiste UISCE Irish College course, full details on www.uisce.ie MAKING OVERTURES - CÚRSA DO CHEOLTÓIRÍ & CUMADÓIRÍ GAIRMIÚLA Dé hAoine seo chugainn 7ú Bealtaine beidh oifigí Phairlimint na hEorpa agus an Choimisiúin Eorpaigh ag eagrú ceardlann speisialta ar 'Dúshlán Cumarsáide an AE' SCÉIM MEANTÓIREACHTA & FORBAIRT GHAIRMIÚIL do CHEARDAITHE Is í cuspóir na scéime Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Maoiniú | Funding


SCÉIM NA bhFÉILTE | FESTIVALS SCHEME Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreach na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den bhféile, agus ardán a chur ar fáil go hidirnáisiúnta, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d'earnáil na n-ealaíon. This scheme is aimed at festivals' which aim to foster and promote, through Irish or bilingually, Irish language arts, indigenous arts and Irish language heritage as an integral part of the festival, and to provide a stage for the Irish language internationally, at a community level and at an artistic level. SCÉIM NA nIMEACHTAÍ ÓIGE | YOUTH EVENTS SCHEME SCÉIM na nEALAÍONTÓIRÍ sa PHOBAL | ARTIST IN THE COMMUNITY SCHEME

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say


PLEAN FORBARTHA NA LEABHARLAINNE | LIBRARY DEVELOPMENT PLAN Má tá tuairimí agat i dtaobh thodhchaí na leabharlainne téigh i dteagmháil linn. What is the future of our library service? What are its strengths? Its weaknesses? GLAO AR AIGHNEACHTAÍ - IMEACHTAÍ SPÓIRT & TÁBHACHT POIBLÍ LEO | CALL FOR SUBMISSIONS - SPORTING EVENTS OF PUBLIC IMPORTANCE Tá liosta reatha na n-imeachtaí a ainmnítear ar fáil ar www.dcenr.gov.ie. Beartaítear na himeachtaí seo a leanas a chur le liosta reatha na n-imeachtaí a ainmnítear...The current list of designated events is available at www.dcenr.gov.ie. It is proposed to add the following events to the current list of designated events...Dréachtscéim Teanga á hullmhú ag Oifig na nOibreacha Poiblí | PREPARATION OF A DRAFT SCHEME BY THE OFFICE OF PUBLIC WORKS

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Beidh Margadh Feirmeoirí Iorrais ag ath-oscailt arís ar feadh an tSamhraidh. Tá leabhar faoi Inis Gé le Brain Dornan "Mayo's Lost Island" ar fáil ó Ionad Deirbhile, Eachléim. Tá Seó nua dátheangach dár teideal AN SEÓ á chraoladh ar Raidió Pobail Chaisleán an Bharraigh gach Déardaoin óna 4 i.n. go dtí a 5 i.n., le athchraoladh ar an Mháirt ina dhiaidh sin ó 12.30 i.n. go 1.30 i.n. Tá Gael Linn ar thóir foirne i gCúige Chonnacht arís i mbliana do shraith nua ‘Buille Faoi Thuairim’!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories