Maoiniú | Funding

SCÉIM na nEALAÍONTÓIRÍ sa PHOBAL | ARTIST IN THE COMMUNITY SCHEME

Is í aidhm na scéime ná dian-chomhoibriú a spreagadh idir pobail áite agus/nó suime agus ealaíontóirí, a mbíonn saothar ealaíne nó tionscadal mar thoradh air, ina n-oibríonn baill an ghrúpa pobail agus na healaíontóirí le chéile chun tionscadal nó imeacht ealaíonta a chruthú. Tá Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha pobail i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach, ag cur seirbhísí ar fáil i gcomhair forbartha ealaíon agus cleachtas ealaíne comhpháirteach in Éirinn.

Spriocdháta:  03 Meitheamh 2010 | Deadline: 03 June 2010

The aim of the scheme is to encourage intense collaboration between communities of place and/or interest and artists, culminating in an artwork or a project in which the members of the community group and the artists work together in order to realise an artistic project or an event. The Artist in the Community Scheme is managed by Create, the national development agency for collaborative arts, providing services for arts development and collaborative arts practice in Ireland.

An Chomhairle Ealaíon     T: 01 618 2000        R: awards@artscouncil.ie       I: www.artscouncil.ie
SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME

Tá Foras na Gaeilge ag soláthar maoiniú meaitseála d'Fhiontair Mheánmhéide agus Bheaga (SMEs) tríd an scéim atá sonraithe thíosluaite. Is féidir an tacaíocht seo a fháil ach sonraí do chomhlachta agus meastachán na gcostas a chur leis an fhoirm chuí agus iad a sheoladh tríd an phostas chuig:   Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 

Foirm Iarratais le fáil anseo - Spriocdháta 5 Deireadh Fómhair 2010. 

Comharthaíocht Sheachtrach Ghaeilge / Dhátheangach - í á cur in oiriúint do do ghnó: Further information from www.gaeilge.ie/gno

 • Cuimsítear comharthaíocht nua-dhéanta nó athdhearadh ar chomharthaíocht reatha. 
 • I measc na samplaí, tá Comharthaí d'Aghaidheanna Siopaí; Comharthaíocht ar Fheithiclí Gnó; Comharthaí Seachtracha srl. 
 • Cinntítear úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla ar aon chomhartha amháin (seachas dhá chomhartha éagsúla). Is é seo an cleachtas is fearr, é níos éifeachtaí ó thaobh costais de, agus gan cead pleanála sa bhreis de dhíth air. Ní gá ainm branda na cuideachta a aistriú. Tá sé mar aidhm ag an gcúnamh seo cur le branda do sheirbhíse/ do tháirgí reatha trí úsáid chomhlántach na Gaeilge. 
 • Cinntítear go n-aistrítear an téacs eile ar fad ar an gcomhartha go Gaeilge. Tá sé seo tábhachtach chun éifeacht iomlán a bhaint as an dátheangachas agus uathúlacht an chomhartha á cur in iúl. 
 • Bá chóir go mbeadh an téacs Béarla agus an téacs Gaeilge ar chóimhéid. D'fhéadfaí cur le héifeachtacht an téacs trí chlófhoirne agus dathanna éagsúla a úsáid.   
***

Foras na Gaeilge is offering match-funding to all Small & Medium Business (SMEs) through the scheme outlined below. To avail of this assistance, simply forward the details of your company on the appropriate form along with the costing quote via post to: Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Application form available here - Closing date: 5 October 2010. 

Bilingual / Irish Business Signage - Applying it to your business: 

 • Includes new and replacement signage
 • Sample signage includes Shop-Front Signs; Signage on Business Vehicles; External Signs, etc
 • Ensure that use of English and Irish are on one single sign (as opposed to two separate signs). This is best practice, more cost-effective, and does not require any further planning permission.
 • There is no need to translate the business brand name. The aim of this assistance is to enhance your current service / product brand through complementary use of Irish.
 • Ensure that all other text of the sign is translated to Irish. This is important in maximizing the effectiveness of bilingualism in making the sign stand out.
 • Both text in English and Irish should be the same size. Using different font styles and colours can enhance effectiveness of text. 
Foras na Gaeilge          T: 01 639 8400            R: eolas@forasnagaeilge.ie            I: www.gaeilge.ie/gno
SCÉIM na bPRÍOMHRÉIMSÍ

Mar chuid de Straitéis Forbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht beidh Ealaín na Gaeltachta Teo. ag glacadh le h-iarratais ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí leasmhara ar suim leo tionscadail nó seirbhísí ealaíon a fhorbairt nó a sholáthar sa Ghaeltacht sna príomh réimsí forbartha seo a leanas

 • Forbairt/cothú sraith imeachtaí ealaíon do lucht spéise na nEalaíon
 • Na hEalaíona a eascraíonn as Traidisiún Béil na Gaeltachta
 • Litríocht na Gaeilge
 • Ealaíon don Aosach
 • Drámaíocht na Gaeilge

Fáilteofar roimh iarratas i rith Dé hAoine, 11ú Meitheamh 2010 ach réamh phlé a bheith déanta leis an Áisitheoir Ealaíon i do cheantar roimh ré.

Ealaíon na Gaeltachta      T: 091 503 220       R: ealain@udaras.ie          I: www.ealain.ie
MAOINIÚ D'ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | FUNDING FOR BILINGUAL MATERIALS

Tá Foras na Gaeilge ag soláthar maoiniú meaitseála d'Fhiontair Mheánmhéide agus Bheaga (SMEs) tríd an scéim atá sonraithe thíosluaite. Is féidir an tacaíocht seo a fháil ach sonraí do chomhlachta agus meastachán na gcostas a chur leis an fhoirm chuí agus iad a sheoladh tríd an phost chuig: Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Ábhair Ghaeilge / Dhátheangacha - iad á gcur in oiriúint do do ghnó:

 • Clúdaítear ábhar nua-dhéanta nó athdhearadh ar ábhar reatha.

 • San áireamh tá ábhair Aitheantais Chorparáidigh (lógónna, brandáil ghinearálta, cinn litreach, scripteanna ríomhphoist, cártaí gnó, meabhráin, admhálacha, sonraisc, fógraí HR, foilseacháin, bileoga cumhdaigh .i. facs agus ríomhphoist, srl); Suíomhanna Gréasáin, Pacáistiú (ainmníocht táirgí, lipéadú, dearadh, srl); Comharthaíocht Inmheánach (comharthaí sláinte agus slándála, uath-thaispeáintí ar an láthair, taispeántaí scipéad airgid, srl); Ábhair Fógraíochta (seastáin taispeántais, bróisiúir, póstaeir, paimfléid, bileoga, srl).

 • Ní gá ainm branda na cuideachta a aistriú. Tá sé mar aidhm ag an gcúnamh seo cur le branda do sheirbhíse/ do bhranda reatha trí úsáid chomhlántach na Gaeilge.

 • Go hiondúil cuirtear an Béarla agus an Ghaeilge le hais a chéile ar an ábhar céanna, nó cuirtear an Béarla ar thaobh amháin agus an Ghaeilge ar an taobh eile de dhoiciméad. Is é seo an cleachtas is fearr, é níos éifeachtaí ó thaobh costais de, agus ní gá go mbeadh doiciméid oibriúcháin á gcóipeáil.

 • Ba chóir d'iarratasóirí a chinntiú go léirítear an téacs dátheangach ar fad go cothrom.

Tá an fhoirm iarratais ceangailte le fáil anseo.

***

Foras na Gaeilge is offering match-funding to all Small & Medium Business (SMEs) through the schemes outlined below. To avail of this assistance, simply forward the details of your company on the appropriate form along with the costing quote via post to:   Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Bilingual Business Materials - Applying it to your business:

 • Includes new and replacment materials.
 • Includes Corporate Identity materials (logos, general branding, letterheads, e-mail scripts, business cards, memos, receipts, invoices, HR adverts, publications, cover pages i.e. fax and e-mail, etc); Websites, Packaging (product naming, labelling, design, etc); Internal Signage (safety & security signs, automated in-store displays, cash register displays, etc); Advertising Materials (exhibition stands, brochures, posters, flyers, leaflets, etc).
 • There is no need to translate the business brand name. The aim of this assistance is to enhance your current service / product brand through complementary use of Irish.
 • Bilingual materials will generally have English and Irish side-by-side on same material, or alternatively have English on one side and Irish on other side of document. This is best practice, more cost-effective, and does not require any unnecessary duplication of operational documents.
 • Applicants should ensure all text is presented bilingually on an equal basis.

Application form available here.

Foras na Gaeilge          T: 01 639 8400            R: eolas@forasnagaeilge.ie            I: www.gaeilge.ie/gno
DÁMHACHTAIN SPARÁNACHTA, BABHTA 2 - AN CHOMHAIRLE EALAÍON | BURSARY AWARD, ROUND 2 - THE ARTS COUNCIL FIONTAR CHOMHRAIC TEO.

Is é spriocdháta an dara babhta de na Dámhachtainí Sparánachta ná Déardaoin, an 15 Iúil, 2010 ag 5.30 i.n.

Beidh na dámhachtainí seo a leanas ar fáil:

 • Dámhachtain Sparánachta Ailtireachta
 • Dámhachtain Sparánachta Damhsa
 • Dámhachtain Sparánachta Litríochta
 • Dámhachtain Sparánachta Ceoldrámaíochta
 • Dámhachtain Sparánachta na nEalaíon Traidisiúnta 
 • Dámhachtain Sparánachta na bhFísealaíon

Cuireann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta ar fáil chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíon a fhorbairt. Díríonn an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as síneadh a chur lena thréimhse i mbun cleachtaidh.

Tabhair faoi deara le do thoil

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú sula ndéanfaidh siad iarratas. Moltar d’iarratasóirí tréimhse cúig lá a fhágáil i gcomhair cláraithe roimh iarratas a dhéanamh. 

Tuilleadh eolais

 • Le treoirlínte na dámhachtana a fheiceáil, le clárú agus le hiarratas a dhéanamh, téigh chuig www.artscouncil.ie.

The deadline for the second round of Bursary Awards for 2010 is Thursday 15 July, 2010 at 5.30pm.

The following awards will available:

 • Architecture Bursary Award
 • Dance Bursary Award
 • Literature Bursary Award
 • Opera Bursary Award
 • Traditional Arts Bursary Award
 • Visual Arts Bursary Award

The Arts Council provides Bursary Awards in order to assist individual artists in the development of their arts practice. The award emphasises the value and benefit to an artist’s development that is derived from an extended process of engagement with their practice.

Please note

Applications will only be accepted through the Arts Council’s online services website. Applicants who have not previously used this system must register in advance of making an application.  It is recommended that applicants allow five days for registration prior to making an application. 

Further information

 • To see the award guidelines, to register, and to make an application please go to www.artscouncil.ie.
An Chomhairle Ealaíon     T: 01 618 2000        R: awards@artscouncil.ie       I: www.artscouncil.ie

Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh.

Déanfaidh Cuideachta neamhspleách “Fiontar Chomhraic Teo.” a bhunaíodh i 2009 bainistiú ar an gCiste. Níl ach líon teoranta airgid ar fáil chun fiontar príobháideach agus cruthú poist a chur chun cinn, agus táthar ag fáiltiú roimh iarratais ó eagraíochtaí phobail-bhunaithe, gnóthaí príobháideacha, comhpháirtíochtaí agus daoine aonair atá bunaithe sa cheantar atá léirithe ar an léarscáil thuas, le haghaigh tionscadail a dtabharfaidís faoi san am atá le teacht.

Má tá iarratais déanta cheana féin ag iarratasóirí chuig gníomhaireachtaí maoinithe cuí ar nós Cuideachtaí LEADER, Comhlacht Forbartha Áitiúil Comhtháite Mhaigh Eo, Fiontraíocht Éireann, Bord Fiontar Chontae Mhaigh Eo, agus Údarás na Gaeltachta. Is féidir deontais Fhiontar Chomhraic Teo. a úsáid mar mhaoiniú comhoiriúnaithe leis na bhfoinsí chistiú thuas-luaite.

Cuirfidh an Ciste béim ar thacú le;

 • Traenáil Fiontraíochta, Oideachas agus Breisoiliúint
 • Spás Oibre Tráchtála, Tionsclaíoch, Goir nó Teicneolaíoch agus an bonneagar gaolmhara a chruthú
 • Áiseanna Pobail agus Deontais Forbartha le haghaidh fiontar gnó nó pobail nua

Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo.

The Fund will be managed by an independent Company, “Fiontar Chomhraic Teo.” established in 2009. The Company has a limited amount of funding available for the purpose of promoting enterprise and job creation and is seeking applications from community-based organisations, private companies, partnerships and individuals in the area outlined on the above map, for projects to be undertaken in the near future.

Applicants will be required to show if they have already made applications to other appropriate funding agencies such as LEADER Companies, Mayo Integrated Local Development Company, Enterprise Ireland, Mayo County Enterprise Board and Údarás na Gaeltachta. “Fiontar Chomhraic Teo.” Fund grants can be used as matched funding for any of the above funding sources.

The Fund will focus on supporting;

 • Training for Enterprise, Education and Upskilling
 • Creation of Commercial, Industrial, Incubation and Technological work space and associated infrastructure
 • Community Facilities and Development Grants to new business or community enterprise

Critéir do Thograí
Foirm Iarratais - Grúpaí Pobail & Deonacha
Foirm Iarratais - Tograí Fiontair Bheaga
Iarratas ar Dheontas Staidéir
Treoirlínte - Deontais Chaipitil & Fostaíochta
Treoirlínte - Plean Gnó a Réitiú

Comhairle Contae Mhaigh Eo                T: 094-9047545             I: www.mayococo.ie
SCÉIM DEONTAS CHOLMCILLE | COLMCILLE GRANT AID SCHEME:

Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Is é fís Cholmcille "pobal bríomhar idirghníomhach Gaelach idir Éire agus Albain". Ainmníodh an eagraíócht i ndiaidh an naoimh ón séú haois Colm Cille. Oibríonn siad mar a dtagann cainteoirí Gaeilge ó Éiriann agus Albain le chéile; agus féachann siad le hiad a thabhairt le chéile. Cuireann Colmcille tuiscint ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Ghaelach chun cinn chomh maith: tá oifigí againn in Albain, i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.

The Colmcille grant aid scheme is open. Applications are invited which strengthen Irish Gaelic and Scottish Gaelic, and which foster links between communities speaking Irish and Scottish Gaelic.

The vision of Colmcille is "a vibrant interactive Gaelic community spanning Ireland and Scotland". The organisation is named after the 6th century Saint Colum Cille. It works where the Gaelic speakers of Ireland and Scotland meet; and works to bring them together. Colmcille also promotes awarenss of Gaelic language and culture; it has offices in Scotland, the Republic of Ireland and Northern Ireland.

Colmcille             T: 048 9089 0983             R: maolcholaim@colmcille.net             I: www.colmcille.net