Nocht do Thuairim | Have your Say

PLEAN FORBARTHA NA LEABHARLAINNE | LIBRARY DEVELOPMENT PLAN

Céard atá i ndán dár seirbhís leabharlainne? Céard iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an tseirbhís leabharlainne? An bhfuil dreamanna den phobal nach bhfuilimid ag freastal orthu? An bhfuil ár stoc leabhar srl. suas chun dáta agus feiliúnach? An bhfuil ár n-uaireanta oscailte fada go leor? Ar chóir rochtain ar theicneolaíocht sna leabharlanna a leathnú? A thuilleadh taispeántas agus imeachtaí cultúrtha? An bhfuil bealaí nua agus nuálacha ann chun ár gcuid seirbhísí a sholáthar?

Tá Plean Straitéiseach ceithre bliana do Sheirbhís Leabharlainne an Chontae á chur le chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi láthair.

Ba mhaith linn do thuairimí - idir mhaith agus olc - a chloisteáil. Má tá tuairimí agat i dtaobh thodhchaí na leabharlainne téigh i dteagmháil linn:

 •     R-phost chuig - library@mayococo.ie  
 •     Post chuig - Plean Forbartha na Leabharlainne, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
 •     Fág in aon cheann dár 15 bhrainse iad, i gclúdach le ‘Plean Forbartha na Leabharlainne” scríofa air
***

What is the future of our library service? What are its strengths? Its weaknesses? Are there sections of the community for whom we are not providing a service? Is our stock up-to-date and appropriate? Are our opening hours adequate? Should we provide more access to technology? More exhibitions and cultural events? Are there new and innovative ways of delivering our services?

Mayo County Council is working on the development of a four-year strategic plan for the County Library Service.

We want to hear your views on our library service - the good and the bad. If you have opinions on the future of the service you can let us know by:

 • Post your comments in an envelope marked “Library Development Plan” to Mayo County Library, The Mall, Castlebar.
 • Drop your comments in an envelope marked “Library Development Plan” into any of our 15 branches
Leabharlann Chontae Mhaigh Eo          T: 094 904 7922           R: library@mayococo.ie        I: www.mayolibrary.ie 
IOMPAR CHAISLEÁN AN BHARRAIGH!

Tá Iompar Chaisleán an Bharraigh ag iarraidh daoine a spreagadh chun a gcaranna a fhágáil sa bhaile agsu triail a bhaint as modhanna iompair inmharthana (siúlóid, rothaíocht, iompar poiblí).

Beidh cruinniú i gClub Leadóige Chaisleán an Bharraigh, Dé Céadaoin 2 Meitheamh ag 8.30 cuirfear fáilte roimh gach éinne. Nó is fédir an suirbhé a líonadh isteach ag an nasc seo: http://www.surveygizmo.com/s/287918/sustainable-travel-survey-10th-29th-may-2010  

Iompar Castlebar would like to make changes to Castlebar so that it is easier for you to walk and cycle a littel more and use your car less. To do this we would like to hear what you think are the main barriers to cycling and walking or using public transport more regularly for you and your family.

Please come along to our Public Consultation Evening in the Casltebar Tennis Club, Lannagh Road, Casltebar. Or fill in our online survey: http://www.surveygizmo.com/s/287918/sustainable-travel-survey-10th-29th-may-2010  

Iompar Chaisleán an Bharraigh       T: 086 3483 414        R: iomparcastlebar@gmail.com
AN CHÉAD ATHBHREITHNIÚ AR CHAIGHDEÁN OIFIGIÚIL NA GAEILGE FÓGARTHA

Seo an chéad uair ó foilsíodh an Caighdeán Oifigiúil i 1958 go ndéanfar athbhreithniú air. An caighdeán scríofa amháin a bheidh mar ábhar aige - caipéisí stáit, téacsleabhair, dlí. Beidh an Caighdeán ar fáil mar thacaíocht, mar threoir agus mar uirlis do réimsí foirmiúla eile den dioscúrsa scríofa poiblí, faoi mar a bhí riamh.

Is gá dúinn a chinntiú go mbeidh an Caighdeán scríofa sách cruinn agus sách solúbtha le stádas na teanga a chaomhnú ar láimh amháin agus lena beocht a chothú ar an láimh eile.

Maidir leis an bpróiseas iomlán, déanfaidh an Coiste Stiúrtha fochoistí a cheapadh le féachaint ar réimsí ar leith den Chaighdeán. Réiteoidh na fochoistí sin moltaí faoi na neamhréireanna is mó idir an Caighdeán Oifigiúil, Foclóir Uí Dhónaill agus Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí.Réiteoidh siad moltaí a dhéanfaidh na ceisteanna seo a shoiléiriú. Cuirfear ar aghaidh chuig an gCoiste Stiúrtha iad. Is ina dhiaidh sin a chuirfear na moltaí ar aghaidh le haghaidh tréimhse comhairliúcháin leis an bpobal. Déanfar cinneadh ar na moltaí ansin.

Cé go bhfuil an tsimplíocht ar cheann de na slata tomhais atá ag an bpróiseas seo, ní hionann sin is a rá gur ísliú stádais a bheidh mar thoradh air don teanga.
Ceisteanna a shoiléiriú an chloch is mó ar an bpaidrín, go háirithe ó tharla nach bhfuil na saineolaithe ar aon intinn go minic faoin gciall is ceart a bhaint as roinnt de na rialacha gramadaí.
Níl aon amhras ach go gcaithfear roghanna áirithe a dhéanamh i gcás na rialacha sin, ar mhaithe le leanúnachas, stádas agus soiléire a chinntiú.
Cinnte, tabharfar aird ar leith ar stair agus ar thraidisiún uasal liteartha na Gaeilge agus an t-athbhreithniú seo ar siúl. Tabharfar aitheantas ar leith do stádas theanga bheo na Gaeltachta chomh maith.

Tá na moltaí ón gCoiste Stiúrtha, chomh maith le sonraí an Choiste, le fáil ar shuíomh na Roinne ag www.pobail.ie.

An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionnanais agus Gaeltachta         I: www.pobail.ie
GLAO AR AIGHNEACHTAÍ - IMEACHTAÍ SPÓIRT & TÁBHACHT POIBLÍ LEO | CALL FOR SUBMISSIONS - SPORTING EVENTS OF PUBLIC IMPORTANCE

Comhairliúchán ar liosta na n-imeachtaí a ainmnítear mar "imeachtaí a bhfuil tábhacht mhór leo don tsochaí" ar chóir do chraoltóirí cáilithe iad a chraoladh ar shreirbhís teilifíse saor in aisce.

Foráilíear le hAlt 173 den Acht Craolacháin 2009 nach mór athbhreithniú a dhéanamh gach 3 bliana. Tá liosta reatha na n-imeachtaí a ainmnítear ar fáil ar www.dcenr.gov.ie. Beartaítear na himeachtaí seo a leanas a chur le liosta reatha na n-imeachtaí a ainmnítear:-

Cluichí Gaelacha

 • Cluichí Ceannais an gCúigí sna Craobhacha Sinsearacha Peile agus Iománaíochta
 • Cluichí Ceathrú Ceannais agus Leathcheannais i gCraobhacha Sinsearacha Peile agus Iománaíochta na hÉireann.

Rugbaí

 • Cluichí na hÉireann i gCraobh Rugbaí na Sé Náisiún (ar bhonn craoladh beo seachas craoladh iarchurtha)
 • Corn Rugbaí na hEorpa (cluichí cáilithe, céimeanna réamh-chearthrú ceannais, cluichí ceathrú ceannais, leathcheannais agus ceannais, agus foireann na hÉireann páirteach iontu) craoladh beo

Rásaíocht na gCapall

 • Féile Cheltenham

Iarrtar aighneachtaí ón bpobal agus ó pháirtithe leasmhara. Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí an 4 Meitheamh 2010 ag 5.30i.n.. Féadtar aighneacht a sheoladh mar a leanas:

 • go leictreonach chuig: www.dcenr.gov.ie/forum
 • ar r-phost chuig: broadcast@dcenr.gov.ie
 • tríd an bpost chuig: Craoladh na Mórócáidí, An Rannán um Bheartas Craolacháin, An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, 29-31 Bóthar Adelaide, BÁC 2

***

Consultation on the list of events designated as "of major importance to society", for which qualifying broadcasters should provide coverage on a free television service.

Section 173 of the Broadcasting Act, 2009 provides that a review must be undertaken every 3 years. The current list of designated events is available at www.dcenr.gov.ie. It is proposed to add the following events to the current list of designated events:-

Gaelic Games

 • Provincial Finals in the Senior Football and Hurling Championships
 • All Ireland Championship Senior Football and Hurling Quarter finals and Semi finals

Rugby

 • Ireland's games in the Six Nations Rugby Football Championship (move from deferred to live basis)
 • European Rugby Cup (qualifiers - pre quater final stages - quarter finals, semi finals and final when an Irish team is participating) live

Horse Racing

 • The Cheltenham Festival

Submissions are required from the public and interested parties. Closing dates for submissions is 17.30hrs on Friday 4 June, 2010. Submissions can be made as follows:

 • posted electronically to: www.dcenr.gov.ie/forum

 • email to: broadcast@dcenr.gov.ie

 • by post to: Major Events Coverage, Broadcasting Policy Division, Dept. of Communications, Energy and Natural Resources, 29-31 Adelaide Rd., Dublin 2

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha      T: 01 678 2000     R: broadcast@dcenr.gov.ie   I: www.dcenr.gov.ie/forum