Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Oifig na Gaeilge > Scéim Éadan Siopaí | Shopfronts Scheme

Eolas Gaolmhar

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Scéim Éadan Siopaí Cheantar Iorrais


Is comhthionscnamh idir Údarás na Gaeltachta agus Comhairle Contae Mhaigh Eo é an Scéim Éadan Siopaí. Is í aidhm na scéime ná infheictheacht na Gaeilge a chur chun cinn trí dhearadh traidisiúnta agus nua-aimseartha a bheith ar éadan siopaí, rud a rachaidh chun tairbhe go mór do ghnóthaí in Iorras.

Cuireann Scéim Éadan Siopaí Bhéal an Mhuirthead deis ar leith ar fáil do ghnóthaí aonair i gceantar Iorrais chun nuachóiriú a dhéanamh ar a gcuid éadain siopaí chun freastal ar ionchais an phobail, ghnólachtaí agus chuairteoirí.

Moltar d'aon duine a bhfuil suim acu sa scéim teagmháíl a dhéanamh agus coinne a shocrú leis an gClinic Deartha chomh luath agus is féidir. Molann Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus Údarás na Gaeltachta do dhaoine úsáid a bhaint as an scéim seo agus bheith páirteach linn i dtaispeáint Iorras mar cheantar uathúil, speisialta agus éagsúil do ghnó.

Aidhmeanna

  1. Uathúlacht na Gaeige i nGaeltacht Iorrais a chur chun cinn.
  2. An Ghaeilge a bheith níos feiceálaí ar éadain siopaí agus i bhfógraíocht ghnólachtaí i gceantar Iorrais.
  3. Cuidiú le gnóthaí ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.
  4. An líon éadain siopaí atá déanta as plaisteach agus ábhar bréige a laghdú.
  5. Béal an Mhuirthead a thaispeáint mar Bhaile Beo Gaelach.

Cúnamh Deontais

I gcomhpháirtíocht le gnóthaí áitiúla i gceantar Iorrais táthar ag súil go bhfeasbhsóidh an scéim seo an dealramh atá ar éadain shiopaí gnóthaí, go méadóidh sé infheictheacht na Gaeilge agus go gcothóidh sé na difríochtaí uathúla atá ag baint le ceantar Ghaeltachta.

Tá cúnamh deontais ar fáil do chomharthaí amháin nó d'athchóiriú éadain shiopaí traidisiúnta/ éadain shiopaí nua ina bhfuil comharthaí i nGaeilge nó dátheangach.

  • Athchóiriú Éadan Siopaí Traidisiúnta

Uasmhéid Deontais  €2,000 (nó 50% den chostas lúide cáin, cibé dóibh is lú). 

  • Éadan Siopaí Nua

Uasmhéid Deontais €4,000 (nó 50% den chostas lúide cáin, cibé dóibh is lú).

  • Éadan Siopaí Dátheangach/i nGaeilge amháin*

*is féídir an deontas seo a cheadú mar aon le deontais d'éadan siopaí 1&2 thuas.

Comharthaí Dátheangach: Uasmhéid Deontais €1,000 (nó 50% den chostas lúide cáin, cibé dóibh is lú).

Comharthaí i nGaeilge Amháin: Uasmhéid Deontais €1,000 (nó 80% den chostas lúide cáin, cibé dóibh is lú).

Iarratas/Amscála

Ba chóir iarratas a dhéanamh ar an fhoirm iarratais mar aon le léaráid de na feabhsúcháin molta a chur chuig Údarás na Gaeltachta nó Comhairle Contae Mhaigh Eo (Oifig Bhéal an Mhuirthead) sula dtosaíonn an obair. Tá na foirmeacha iarratais ar fáil ón dá oifig thuasluaite. Déanfar tús freastail ar na h-iarratais is túisce a fhaightear. Cuirfear na hiarratais buacach ar an eolas mar is cuí. Cuirfidh Comhairle Contae Mhaigh Eo seirbhís chomhairle dearadh saor in aisce ar fáil mar chuid den scéim. Is féidir coinne a dhéanamh trí oifig Bhéal an Mhuirthead.


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie

Ceangail linn ar Twitter Lean muid ar Twitter. & Facebook Tabhair cuairt orainn ar Facebook.