Mayo County Council logo

Seirbhísí i nGaeilge ó Comhairle Chontae Mhaigh Eo

Seirbhísí i nGaeilge ó Comhairle Chontae Mhaigh Eo  

Cur chun cinn na Gaeilge i Maigh Eo 

Déanann Oifig na Gaeilge poiblíocht ar raon leathan imeachtaí Gaeilge sa chontae trí chora poist agus na meáin shóisialta e.g. féilte agus imeachtaí cultúir agus ealaíon le cois Ranganna Gaeilge, acmhainní foghlama Gaeilge etc.  

Eagraíonn Oifig na Gaeilge imeachtaí Gaeilge sa chontae gach bliain i gcomhar le heagraíochtaí Gaeilge eile e.g. Seachtain na Gaeilge agus Lá Mhaigh Eo; chomh maith le Comórtais, Seisiúin eolais etc. 

Déanann Oifig na Gaeilge deiseanna a chruthú agus a chur chun cinn i gcónaí ina mbíonn daoine in ann bualadh lena chéile agus an Ghaeilge a labhairt, agus gréasán de Ghaeilgeoirí fud fad an chontae a fhorbairt dá bharr. Eagraítear ‘Lón Gaeilge/Maidin Chaife’ chuile mhí i gCaisleán an Bharraigh, Baile an Róba, Coillte Mach, Béal an Átha agus Cathair na Mart. Tá ag éirí go han-mhaith leis na lóin seo toisc go dtugann siad deis do dhaoine atá inniúil sa teanga,  daoine atá ag foghlaim na teanga, agus daoine nach labhraíonn an teanga ró-mhinic, teacht le chéile agus cibé cúpla focal atá acu a úsáid i gcomhthéacs réchúiseach neamhfhoirmiúil. 

Cumarsáid 

De réir na Rialachán faoi Alt 9(1) den Acht, tá dualgas ar Chomhairle Chontae Mhaigh Eo a chinntiú go bhfuil: a gcuid stáiseanóireachta (nóta-pháipéar, duillíní dea-mhéine, leatháin chlúdaigh facs, clúdaigh chomhad agus fillteáin eile, lipéid agus clúdaigh litreach), a gcuid comharthaíochta agus a gcuid fógairtí taifeadta béil á soláthar i nGaeilge nó go dátheangach faoi na Rialacháin.  

Nuair a scríobhann duine chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo i nGaeilge, i bhfoirm litreach nó ar ríomhphost, tá an duine sin i dteideal freagra a fháil i nGaeilge. Ar an mbunús sin, déanann Comhairle Contae Mhaigh Eo a dualgas a chomhlíonadh a chinntiú go bhfuil córas i bhfeidhm chun déileáil le comhfhreagras i nGaeilge. 

 

Seirbhísí Chomhairle Contae Mhaigh Eo 

Tá liosta iomlán na seirbhísí a thairgíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil sa Liosta Seirbhísí A-Z 

 

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : Teileafón : (094) 9064369
R-phost : R-phost : gaeilge@mayococo.ie eolas@mayococo.ie
Oscailte:

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites