Mayo County Council logo

Coiste Cúraim Leanaí Chontae Mhaigh Eo

Is é sainchúram Choiste Cúraim Leanaí Chontae Mhaigh Eo (CCL) ná cláir cúraim agus oideachais luath-óige a chur ar fáil a thacaíonn le páistí agus le teaghlaigh i Maigh Eo. Oibríonn CCL Mhaigh Eo i gcomhar leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, le Pobal agus le páirtithe leasmhara laistigh den earnáil cúraim leanaí leis an dualgas seo a chomhlíonadh.

Cuireann CCL Mhaigh Eo eolas, tacaíocht agus treoir ar fail do thuismitheoirí, do sheirbhísí luathbhlianta agus do ghníomhaireachtaí áitiúla, maidir leis an gClár Náisiúnta Maoinithe um Chúram Leanaí agus cláir ghaolmhara eile. Tá sé mar aidhm ag na cláir seo tacaíocht oideachasúil agus airgeadais a sholáthar do thuismitheoirí, do pháistí agus do sheirbhísí luathbhlianta.

I measc na gclár seo, tá an Scéim um Bliain Réamhscoile Saor in Aisce (ECCE); an Clár Fóirdheontais um Chúram Leanaí Pobail (CCS); na Cláir Cúraim Leanaí um Oiliúint agus Fostaíocht (TEC); an Fóirdheontas Athlonnaíochta um Chúram Leanaí Pobail (CCSR); Aistear & Síolta – creatchuraclam agus creat náisiúnta cáilíochta na Luathbhlianta; Scéimeanna Deontais Tuismitheoirí is Lapadáin; Scéimeanna Deontais um Fhorbairt Feighlíochta Leanaí; Ciste Sparánachta d’Fhoghlaimeoirí agus Scéimeanna Deontais Caipitil ar Mhionscála.

                                                Foireann CCCL 2018

Name

Position

Phone

E Mail

Mary Corcoran

Oibrí Cléireachais

094 9064392

mcorcoran@mayococo.ie

 

Mary Conway

Riarthóir

094 9064391

maryconway@mayococo.ie

 

Olivia Donohoe

Oibrí Forbartha

094 9064394

odonohoe@mayococo.ie

 

Angela Cope

Oibrí Forbartha

094 9064393

acope@mayococo.ie

 

Michelle Basquille

Oibrí Forbartha

094 9064395

mbasquil@mayococo.ie

 

Jim Power

Comhordaitheoir

094 9064390

jpower@mayococo.ie

 

 

Le tuilleadh eolais a fháil faoi CCL Mhaigh Eo déan teagmháil le:

An Chéad Urlár, 
Áras Chambers,
Sráid Ellison,
Caisleán an Bharraigh (in aice le Banc na hÉireann)
Tel: (094) 90 47010, Fax (094) 9021777 
Ríomhphost: mayochildcare@mayococo.ie

Nasc Gréasáin CCCL Mhaigh Eo: Coiste Cúraim Leanaí Chontae Mhaigh Eo

  More Mayo County Council and Local Government Websites