Mayo County Council logo

Coiste Contae Mhaigh Eo i gCúram Leanaí

COISTE CONTAE MHAIGH EO I GCÚRAM LEANAÍ

Is é an sainchúram atá ag Coiste Cúram Leanaí Chontae Mhaigh Eo (CCCL) cláracha cúraim agus oideachais luath-óige a chur ar fáil a thacaíonn le páistí agus le teaghlaigh i Maigh Eo. Oibríonn CCCL i gcomhar leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, le Pobal agus le páirtithe leasmhara laistigh den earnáil chúram leanaí leis an dualgas seo a chomhlíonadh.

Cuireann CCCL eolas, tacaíocht agus treoir ar fail do thuismitheoirí, do pháistí agus do ghníomhaireachtaí áitiúla maidir le Cláir Náisiúnta Mhaoinaithe Um Chúram Leanaí. Tá sé mar aidhm ag na cláracha seo tacaíocht oideachasúil agus airgeadais a sholáthar do thuismitheoirí, do pháistí agus do sheirbhísí luath-óige.

I measc na gcláracha seo tá An Clár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE); An Fóirdheontas Cúraim Leanaí sa Phobal (CCS); Clár Traenála agus Fostaíochta i gCúram Leanaí (TEC); An Athshocraíocht Fóirdheontais Chúraim Leanaí sa Phobal (CCSR); Aistear & Siolta – Creatchuraclam na Luath-Óige agus Creatlach Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachas na Luath-Óige in Éirinn, Scéimeanna Deontais Tuismitheoirí is Lapadáin; Ciste Sparántachta d’Fhoghlameoirí agus Scéimeanna Deontais Caipitil ar Mhionscála.

 

                                                Foireann CCCL 2018

Name

Position

Phone

E Mail

Mary Corcoran

Oibrí Cléireachais

094 9064392

mcorcoran@mayococo.ie

 

Mary Conway

Riarthóir

094 9064391

maryconway@mayococo.ie

 

Olivia Donohoe

Oibrí Forbartha

094 9064394

odonohoe@mayococo.ie

 

Angela Cope

Oibrí Forbartha

094 9064393

acope@mayococo.ie

 

Michelle Basquille

Oibrí Forbartha

094 9064395

mbasquil@mayococo.ie

 

Jim Power

Comhordaitheoir

094 9064390

jpower@mayococo.ie

 

 

Le tuilleadh eolais a fháil faoi CCCL dean teagmháil le:

Céad Urlár, 
Áras Chambers,
Sráid Ellison,
Caisleán an Bharraigh (in aice le Banc na hÉireann)
Tel: (094) 90 47010, Fax (094) 9021777 
Ríomhphost: mayochildcare@mayococo.ie

Nasc Gréasáin CCCL Mhaigh Eo: Coiste Chúram Leanaí Chontae Mhaigh Eo

  More Mayo County Council and Local Government Websites