Mayo County Council logo

Éire Shláintiúil

Tionscnamh faoi threoir an Rialtais é Éire Shláintiúil a bhfuil sé mar aidhm aige sochaí a chruthú in Éirinn inar féidir le gach duine taitneamh a bhaint as sláinte fhisiciúil agus mheabhrach, áit a bhfuil luach ar fholláine agus a dtacaítear léi ag gach leibhéal den tsochaí.  

Cuireadh Éire Shláintiúil ar bun mar gheall ar an imní atá ann go bhfuil todhchaí fíor-mhíshláintiúil i ndán dúinn – agus costas nach mbeimid in ann freastal air – de bharr stádas sláinte reatha na ndaoine a chónaíonn in Éirinn, treochtaí stíle maireachtála agus neamhionannais sláinte san áireamh.

Tá roinnt rioscaí follasacha i measc an iliomad rioscaí atá ann do shláinte agus d’fholláine daoine in Éirinn, ina measc rómheáchan agus murtall, meabharshláinte, caitheamh tobac, alcól agus drugaí. Féachann Éire Shláintiúil le heolas cruinn a chur ar fáil do dhaoine agus do phobail maidir le bealaí chun a gcuid sláinte agus folláine a fheabhsú agus féachtar le hiad a spreagadh agus a chumasú trí rogha éasca a dhéanamh as an rogha shláintiúil.

Agus muid ag breathnú ar na rudaí éagsúla a imríonn tionchar ar shláinte agus ar fholláine an duine, ina measc an leibhéal oideachais atá acu, ioncam, tithíocht agus coinníollacha oibre, tá a fhios againn anois freisin go mbraitheann cuid mhór de na gnéithe sin ar bheartais shóisialta, chomhshaoil agus eacnamaíoch nach dtagann faoi fhreagracht dhíreach na hearnála sláinte.

Ag eascairt as an tuiscint seo, tá gá le cur chuige comhpháirtíochta i leith na ngníomh ar fad atá á ndéanamh ag Éire Shláintiúil le go mbeidh Éire níos sláintiúla ann amach anseo. Ní féidir leis an earnáil sláinte dul i ngleic leis na fadhbanna seo léi féin – is gá dúinn ár gcur chuige a athrú i dteannta a chéile. 

Seo an chroífheidhm atá le hÉire Shláintiúil – Éire a iompú ina náisiún níos sláintiúla, trí mheán athrú cultúrtha, athrú oibríochta agus athrú meoin. Tá ról le himirt ag gach duine i gcúram a thabhairt dár sláinte fhisiciúil agus mheabhrach má tá rath ceart le bheith ar an tionscnamh.

Tá sé mar aidhm ag Éire Shláintiúil tír a chruthú ina mbíonn luach ar shláinte agus ar fholláine, áit a dtacaítear leo agus iad mar thosaíocht ag daoine ar bhealach fiúntach. 

Tionscnamh Mhaigh Eo Sláintiúil

Tríd an nGrúpa Oibre Sláinte agus Folláine, mar aon le Coiste Mhaigh Eo um Sheirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga, tá CFPÁ Mhaigh Eo tar éis maoiniú a fháil faoi Shnáithe 1 de chuid Chiste Éire Shláintiúil, i gcomhair go leor tionscnaimh éagsúla, ina measc:

 • An Tionscadal Ealaíne Hearth
 • An Tionscadal Activity Friendly Environments
 • Timpeallacht thacúil a chothú do shúgradh amuigh faoin aer le linn luathóige
 • Plean Sláinte agus Folláine do pháistí 0-3 bliana d’aois
 • An Tionscnamh Healthy Ballina                                                                                                      
 • Tionscadal Óige LADTI                                                                                                              
 • Comharthaí do limistéir Saor ó Thobac
 • An Tionscadal Tírdhreach Inite Mhaigh Eo
 • Comhdháil maidir le luathfhágáil cailíní sa Spórt agus i nGníomhaíocht Coirp
 • Trealamhlann Spóirt Healthy Mayo agus Primary School Little Athletics Programme
 • Traenáil i Sláinte Ghnéis

 

Teagmháil:

An Rannóg um Rannpháirtíocht sa Phobal

Comhairle Contae Mhaigh Eo, Teach Mhaigh Eo, Bóthar an Mhóinín Bhradaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

community@mayococo.ie

094 9064397

www.healthyireland.ie

 

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites