Mayo County Council logo

Rátaí Tráchtála

Rátaí Tráchtála

Tá rátaí dlite ar áitribh thráchtála agus thionsclaíocha a ndearnadh luacháil orthu chun críocha gearradh rátaí. Is é an Coimisinéir Luachála a chinneann na luachálacha inrátáilte, níl hé cúram an údaráis áitiúil é.

Clúdaíonn airgead ó rátaí tráchtála tuairim is 20% de chaiteachas Chomhairle Contae Mhaigh Eo.  Dá bhrí seo, tá bailiúchan na rátaí ar áitribh ghnó agus thionsclaíocha fíorthábhachtach i gcothú an réimse seirbhísí a sholáthraíonn an Chomhairle.

Ráta Bliantúil ar Luacháil (ARV)

Is é an ARV an figiúr a úsáidtear chun luach na rátaí atá le híoc gach bliain ag áititheoir réadmhaoine inrátáilte a ríomh, agus tógann se luach an áitribh san áireamh.  Socraítear an figiúr seo ag cruinniú bliantúil de chomhaltaí tofa na Comhairle ina bpléitear an buiséad. Is é €73.92 an Ráta Luachála don bhliain 2018. Féach an nóta a leanas.

Cuir i gcás gur €15.00 luach do réadmhaoine, is é €15.00 x 73.92  = €1,108.80.  Seo luach na rátaí atá dlite don bhliain 2018.

Alt 32 – Aistriú Réadmhaoine Inrátáilte

Tá dualgas úr ar úinéirí nó lucht íoctha rátaí maidir le haistriú réadmhaoine.

Seo a leanas príomhfhorálacha Alt 32 den Acht:

  • Tá sé de dhualgas ar úinéirí réadmhaoine, nó a ngníomhairí, an tÚdarás Áitiúil a chur ar an eolas nuair a aistrítear leas na réadmhaoine inrátáilte agus duine éigin nua faoi dhliteanas na rátaí.
  • Ní mór don té atá ag aistriú na réadmhaoine – bíodh sin an t-úinéir nó an áititheoir – na rátaí uile atá amuigh faoi dháta an aistrithe a ghlanadh.

D’fhéadfaí pionós neamhchomhlíonta a ghearradh sa chás nach gcuirtear Comhairle Contae Mhaigh Eo ar an eolas faoi athrú leasa taobh istigh de 14 lá ó dháta a aistrithe, .i. is ar an úinéir a dhlífear méid atá ar comhluach leis an méid rátaí atá amuigh (suas le dliteanas dhá bhliain).

Tháinig an dualgas seo i bhfeidhm ar 1 Iúil 2014

Tá tuilleadh eolais ar fáil sna naisc a leanas, mar aon le foirm fógartha is féidir a íoslódáil:

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le Rannóg na Rátaí, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh. Teil. 094 9047052, Ríomhphost: rates@mayococo.ie

Tá téacs iomlán an Achta um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, 2014, ar fáil ar www.oireachtas.ie.

 

Scéim Tacaíochta do Ghnólachtaí Beaga, 2018

Tá ciste ar leith curtha i leataobh sa Bhuiséad Bliantúil don bhliain 2018 ag Comhaltaí Chomhairle Contae Mhaigh le haghaidh tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do ghnólachtaí i Maigh Eo.  Is tríd an Scéim Tacaíochta do Ghnólachtaí Beaga, 2018 a dháilfear an ciste seo, a thabharfaidh deontais tacaíochta do ghnólachtaí beaga.

Beidh luach an Deontais Tacaíochta do Ghnólachtaí Beaga don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 bunaithe ar luach na rátaí tráchtála dlite sa bhliain 2017.

Mínítear sa tábla a leanas an méid tacaíochta atá ar fáil de réir banda:

 

Banda le haghaidh Luacháil Tráchtála

Tacaíocht ar fáil

€0.00 - €75.00

7.5%

€75.01 - €100.00

5.0%

€100.01- €125.00

3.0%

€125.01 +

0.0%

 

Coinníollacha na Scéime:

 

  • Ní mór d’iarratasóirí a bheith ag áitiú réadmhaoin inrátáilte suite laistigh de Chontae Mhaigh Eo arb €125.00 nó níos lú an luacháil inrátaithe atá aige;
  •  Ní mór na rátaí tráchtála dlite don bliain 2018, lúide méid an Deontais Tacaíochta Gnó, a íoc ina n-iomláine faoin 31 Iúil 2018;

 Tabharfar síneadh leis an spriocdháta seo go dtí an 10 Nollaig 2018 má roghnaíonn custaiméirí bealach leictreonach chun na rátaí a íoc (buanordú, ríomhaistriú airgid, nó aoníocaíocht dochair, mar shampla).Ní mór íocaíochtaí ar na modhanna seo a chur sa siúl roimh an 6 Aibreán 2018, agus caithfidh an t-iarratasóir plean íocaíochta a chomhaontú le Comhairle Contae Mhaigh Eo;   

  •  Sa chás go bhfuil riaráistí amuigh ar rátaí, ní mór plean íocaíochta a bheith comhaontaithe agus tús curtha le híocaíochtaí roimh an 6 Aibreán 2018;
  •  Níl gnólacht incháilithe don Scéim Tacaíochta do Ghnólachtaí Beaga má tá siad ag baint leasa cheana féin as scéim tacaíochta nó dreasachta eile de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo; agus
  •  I gcás gnólachtaí a bhfuil níos mó ná áitreabh amháin in úsáid acu i gContae Mhaigh Eo, ní cháilíonn siad ach uair amháin don deontas. Bronnfar an deontas ar an áitreabh incháilithe den luach is airde.

 Próiseáil an Deontais:

  •  Bronnfar an deontas go huathoibríoch trí chreidmheas a chur ar chuntas custaiméara an íocóra rátaí nuair atá na coinníollacha thuasluaite comhlíonta.  Ní gá iarratas a dhéanamh lena aghaidh.

 Ceisteanna:

Má tá aon cheist agat i dtaobh na Scéime Tacaíochta do Ghnólachtaí Beaga, seol ríomhphost chuig rates@Mayococo.ie.

 

Athbhreithniú ar Luachálacha

Is iad na húdaráis áitiúla de ghnáth a iarrann athbhreithniú ar luacháil, ach is féidir le húinéar réadmhaoine inrátáilte ar bith iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh díreach chuig an Oifig Luachála, a fhad is go ndearnadh athrú ábhartha ar an réadmhaoin ó luacháladh an uair dheiridh é.

Tá sé de nós ag Comhairle Contae Mhaigh Eo luacháil a lorg go huathoibríoch ar áitribh nua nó ar áitreabh a ndearnadh athchóiriú suntasach air. Is féidir le héinne a bhfuil leas acu i réadmhaoin atá faoi réir an Achta Luachála, 2001 iarratas a chur chuig an gCoimisinéir Luachála chun athbhreithniú a dhéanamh ar an luacháil sin, ach an táille chuí a íoc.

Baineann an t-údarás áitiúil leas as an luacháil inrátáilte chun na rátaí tráchtála a íocann gach íocóir rátaí a ríomh.

Tá sé leagtha amach san Acht Luachála, 2001, céard iad na réadmhaoine lena mbaineann rátaí. Tá tuilleadh eolais ar fáil sna naisc a leanas (i mBéarla). Rateable Property (Word, 26KB). Exempt Property‌ (Word, 27KB).

Tá tuilleadh eolais faoi chúrsaí rátála i gContae Mhaigh Eo ar fáil ó:

Oifig Luachála Éireann
Ionad Irish Life
Sráid na Mainistreach Íochtarach
Baile Átha Cliath 1
www.valoff.ie      Rphost: info@valoff.ie              Teil.: 01-8171000     ÍosGhlao: 1890 304 444

Rannóg na Rátaí

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras AKAD
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : rates@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. - 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. - 5:00 i.n.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites