Mayo County Council logo

Rátaí Tráchtála

Rátaí Tráchtála

Tá rátaí dlite ar áitribh thráchtála agus thionsclaíocha a ndearnadh luacháil orthu chun críocha gearradh rátaí. Is é an Coimisinéir Luachála a chinneann na luachálacha inrátáilte, níl hé cúram an údaráis áitiúil é.

Bailíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo tuairim is 20% dá caiteachas ioncaim trí rátaí tráchtála.  Dá bhrí seo, tá bailiúchán na rátaí ar áitribh ghnó agus thionsclaíocha fíorthábhachtach i gcothú an réimse seirbhísí a sholáthraíonn an Chomhairle.

Ráta Bliantúil ar Luacháil (ARV)

Is é an ARV an figiúr a úsáidtear chun luach na rátaí atá le híoc gach bliain ag áititheoir réadmhaoine inrátáilte a ríomh, agus tógann se luach an áitribh san áireamh. Socraítear an figiúr seo ag cruinniú bliantúil de chomhaltaí tofa na Comhairle ina bpléitear an buiséad. Is é €68.76 an Ráta Luachála don bhliain 2017.  Féach an nóta a leanas.

Dá bhrí sin, más €15.00 luach do réadmhaoine, is é €15.00 x 68.76 = €1,031.40. Seo é luach na rátaí atá dlite don bhliain 2017.


Alt 32 – Aistriú Réadmhaoine Inrátáilte

Tá dualgas úr ar úinéirí nó lucht íoctha rátaí maidir le haistriú réadmhaoine.

Seo a leanas príomhfhorálacha Alt 32 den Acht:

  • Tá sé de dhualgas ar úinéirí réadmhaoine, nó a ngníomhairí, an tÚdarás Áitiúil a chur ar an eolas nuair a aistrítear leas na réadmhaoine inrátáilte agus duine éigin nua faoi dhliteanas na rátaí.
  • Ní mór don té atá ag aistriú na réadmhaoine – bíodh sin an t-úinéir nó an áititheoir – na rátaí uile atá amuigh faoi dháta an aistrithe a ghlanadh.

D’fhéadfaí pionós neamhchomhlíonta a ghearradh sa chás nach gcuirtear Comhairle Contae Mhaigh Eo ar an eolas faoi athrú leasa taobh istigh de 14 lá ó dháta a aistrithe, .i. is ar an úinéir a dhlífear méid atá ar comhluach leis an méid rátaí atá amuigh (suas le dliteanas dhá bhliain).

Tháinig an dualgas seo i bhfeidhm ar 1 Iúil 2014

Tá tuilleadh eolais ar fáil sna naisc a leanas, mar aon le foirm fógartha is féidir a íoslódáil:

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le Rannóg na Rátaí, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh. Teil. 094 9047052, Rphost: rates@mayococo.ie

Tá téacs iomlán an Achta um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, 2014, ar fáil ar www.oireachtas.ie.

Athbhreithniú ar Luachálacha

Is iad na húdaráis áitiúla de ghnáth a iarrann athbhreithniú ar luacháil, ach is féidir le húinéar réadmhaoine inrátáilte ar bith iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh díreach chuig an Oifig Luachála, a fhad is go ndearnadh athrú ábhartha ar an réadmhaoin ó luacháladh an uair dheiridh é.

Tá sé de nós ag Comhairle Contae Mhaigh Eo luacháil a lorg go huathoibríoch ar áitribh nua nó ar áitreabh a ndearnadh athchóiriú suntasach air. Is féidir le héinne a bhfuil leas acu i réadmhaoin atá faoi réir an Achta Luachála iarratas a chur chuig an gCoimisinéir Luachála chun athbhreithniú a dhéanamh ar an luacháil sin, ach an táille chuí a íoc.

Baineann an t-údarás áitiúil leas as an luacháil inrátáilte chun na rátaí tráchtála a íocann gach íocóir rátaí a ríomh.

Tá sé leagtha amach san Acht Luachála, 2001, céard iad na réadmhaoine lena mbaineann rátaí. Tá tuilleadh eolais ar fáil sna cáipéisí a leanas: Réadmhaoin Inrátáilte - Rateable Property (Word, 26KB; Béarla).  Réadmhaoin Díolmhaithe -  Exempt Property (Word, 27KB; Béarla)

Tá tuilleadh eolais faoi chúrsaí rátála i gContae Mhaigh Eo ar fáil ó:

Oifig Luachála Éireann
Ionad Irish Life
Sráid na Mainistreach Íochtarach
Baile Átha Cliath 1
www.valoff.ie      Rphost: info@valoff.ie              Teil.: 01-8171000     ÍosGhlao: 1890 304 444

Rannóg na Rátaí

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras AKAD
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : rates@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. - 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. - 5:00 i.n.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites