Mayo County Council logo

Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

Deimhniú eisithe ag an Údarás Rialaithe Tógála is ea Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas, a dheimhníonn go gcomhlíonfaidh na hoibreacha nó an foirgneamh lena mbaineann an t-iarratas riachtanais Chuid M den Dara Sceideal de na Rialacháin Foirgníochta, a fhad is a chuirtear i gcrích de réir na bpleananna agus na sonraí a leagadh isteach iad. D’fhéadfaí Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán a cheadú – bíodh sé faoi réir coinníollacha nó gan iad – nó d’fhéadfaí é a dhiúltiú.

Is gnách go mbíonn Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas de dhíth i gcás gach foirgnimh nua, árasáin san áireamh, ach cé is moite de thithe agus roinnt foirgneamh feirme. Bíonn Deimhniú ag teastáil freisin i gcás athrú ábhartha in úsáid foirgneamh agus i gcás roinnt athruithe nó sínithe d’fhoirgnimh.

Go teicniúil, ní gá do Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a bheith deonaithe sula dtugtar faoi obair. Ach mar sin féin, níl cead foirgneamh a oscailt, a fheidhmiú ná a áitiú gan Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a bheith deonaithe ná go gcaithfear breithiúnas ar achomharc. Molann an tÚdarás Rialaithe Tógála go ndéantar iarratas ar Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas ag an am céanna leis an iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán, .i. sula leagtar Fógra Tosaithe isteach, sa chaoi go seachnóidh aon obair chostasach leasúcháin a dhéadfaí a bheith riachtanach. Tugtar deis leis seo a chinntiú go bhfuil an Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas agus aon choinníollacha a ghabhann leis leagtha amach sula dtugtar faoi obair. D'fhéadfadh sé a bheith deacair agus costasach athruithe a dhéanamh i ndiaidh don fhoirgneamh a bheith críochnaithe.

Má dhéanann tú foirgneamh a áitiú gan Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a bheith ceadaithe duit, d'fhéadfaí an dlí a chur ort faoi reachtaíocht rialaithe tógala. Má thograíonn tú an foirgneamh a dhíol am éigin eile, is móide go n-iarrfaidh dlíodóir an cheannaitheora ort cóip den Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas don fhoirgneamh a sholáthar. Mura féidir leat Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a sholáthar, d'fhéadfadh deacrachtaí a bheith agat an foirgneamh a dhíol.

De réir an dlí, tá tréimhse dhá mhí ceadaithe don údarás rialaithe tógála chun iarratas ar Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a phróiseáil, nó tréimhse níos faide ná sin má aontaíonn an t-iarratasóir agus an t-údarás leis. Ní thosaíonn an tréimhse dlíthiúil seo áfach go dtí go bhfaigheann an t-údarás iomlán na sonraí, sa chaoi go bhfuil dóthain eolais acu chun cinneadh a dhéanamh. Má tá bearnaí nó easnaimh sa cháipéisíocht, cuirfear moill ar chinneadh faoin iarratas. Sa chás go meastar go bhfuil tuilleadh eolais nó leasuithe de dhíth ar an iarratas, d’fhéadfadh an t-oifigeach atá ag breathnú ar an iarratas na nithe sin a iarradh ar an iarratasóir. Is féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála in aghaidh chinneadh an údaráis rialaithe tógála laistigh de mhí ó dhéanamh an chinnidh. Seoltar eolas faoin bpróiseas achomhairc agus faoin táille a bhaineann leis amach in éineacht le gach cinneadh.

Céard atá i gceist le hiarratas ar Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas?

Ba chóir na nithe a leanas a leagadh isteach mar chuid d'iarratas ar Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas: foirm chomhlánaithe iarratais, líníochtaí ábhartha (i ndúblach), tuairisc um rochtain do dhaoine faoi mhíchumas agus an táille chuí. Ní mór don iarratas a léiriú go dtagann an foirgneamh le Cuid M den Dara Sceideal de na Rialacháin Foirgníochta. Is bealach amháin é chun é sin a chur in iúl ná aird a thabhairt ar gach uile alt sna cáipéisí cóid agus treorach atá á úsáid i ndearadh d’fhoirgnimh ó thaobh inrochtaineachta de. Tá riachtanais mhionsonraithe leagtha amach sna nótaí a ghabhann leis an bhfoirm iarratais.

Is iondúil a dhéanann Innealtóir nó Ailtire atá eolach ar na Rialacháin Foirgníochta agus ar an gcaoi a dhéantar iarratas ar Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas an t-iarratas ar an Deimhniú. Ní mór don iarratas a bheith cuimsitheach agus mionsonraithe. Ba chóir d’ éinne a ullmhaíonn iarratas ar Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a bheith eolach ar chúrsaí foirgníochta agus ar dhearadh inrochtana. Má leagtar iarratas isteach agus é gann ar eolas nó líníochtaí, measfaidh an t-údarás áitiúil neamhbhailí é.

Deimhniú Leasaithe Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

Deontar Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas bunaithe ar an dearadh agus ar an eolas a leagtar isteach. D’fhéadfadh Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a bheith neamhbhailí don fhoirgneamh críochnaithe toisc nár cloíodh leis na pleananna a leagadh isteach agus an foirgneamh á thógáil. Glactar leis gur féidir athruithe a dhéanamh de réir mar a théann tionscadal tógála ar aghaidh. D’fhéadfadh sé a bheith amhlaidh nach bhfuil aon bhaint ag na hathruithe seo ar inrochtaineacht an fhoirgnimh, nó d'fhéadfadh sé tarlú go gcaithfear iarratas úr a dhéanamh ar Dheimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas. Moltar duit teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Rialaithe Tógála maidir le haon athruithe a dhéantar. Sa chás go ndéantar athrú suntasach do dhearadh nó d’fheidhm foirgnimh nó do shíneadh le foirgneamh, go ndéantar athchóiriú nó athrú ábhartha in úsáid an fhoirgnimh a bhfuil Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas deonaithe dó ag Údarás Rialaithe Tógála, tá seans go mbeidh Deimhniú Rochtana nua do Dhaoine faoi Mhíchumas de dhíth.

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites