Mayo County Council logo

Sábháilteacht ó Dhóiteán

Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán

Deimhniú eisithe ag an Údarás Rialaithe Tógála is ea Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán, a dheimhníonn go gcomhlíonfaidh na hoibreacha nó an foirgneamh lena mbaineann an t-iarratas riachtanais Chuid B den Dara Sceideal de na Rialacháin Foirgníochta, a fhad is a chuirtear i gcrích de réir na bpleananna agus na sonraí a leagadh isteach iad. D’fhéadfaí Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán a cheadú – bíodh sé faoi réir coinníollacha nó gan iad – nó d’fhéadfaí é a dhiúltiú.

Is gnách go mbíonn Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán de dhíth i gcás gach foirgnimh nua, árasáin san áireamh, ach cé is moite de thithe agus roinnt foirgneamh feirme. Bíonn Deimhniú ag teastáil freisin i gcás athrú ábhartha in úsáid foirgneamh agus i gcás roinnt athruithe nó sínithe d’fhoirgnimh. Ní mór fógra a thabhairt don údarás rialaithe tógála seacht lá roimh ré má tá sé de rún ag duine obair a thosú sula gceadaítear Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán. Mura ndéantar sin, ní mór Deimhniú um Sábháilteacht ó Dhóiteán a bheith ceadaithe sula dtugtar faoi oibreacha.

Má dhéanann tú obair tógála gan Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán a bheith ceadaithe duit, d'fhéadfaí an dlí a chur ort faoi reachtaíocht rialaithe tógala. Má thograíonn tú an foirgneamh a dhíol am éigin eile, is móide go n-iarrfaidh dlíodóir an cheannaitheora ort cóip den Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán don fhoirgneamh a sholáthar. Mura féidir leat Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán a sholáthar, d'fhéadfadh deacrachtaí a bheith agat an foirgneamh a dhíol. Má thógann tú nó má chuireann tú síneadh le teach tábhairne nó áitreabh ceadúnaithe gan Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán a bheith agat, beidh deacrachtaí agat ceadúnas dí á fháil nó á athnuachan.

De réir an dlí, tá tréimhse dhá mhí ceadaithe don údarás rialaithe tógála chun iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán a phróiseáil, nó tréimhse níos faide ná sin má aontaíonn an t-iarratasóir agus an t-údarás leis. Ní thosaíonn an tréimhse dlíthiúil seo áfach go dtí go bhfaigheann an t-údarás iomlán na sonraí, sa chaoi go bhfuil dóthain eolais acu chun cinneadh a dhéanamh. Má tá bearnaí nó easnaimh sa cháipéisíocht, cuirfear moill ar chinneadh faoin iarratas. Sa chás go meastar go bhfuil tuilleadh eolais nó leasuithe de dhíth ar an iarratas, d’fhéadfadh an t-oifigeach atá ag breathnú ar an iarratas na nithe sin a iarradh ar an iarratasóir. Is féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála in aghaidh chinneadh an údaráis rialaithe tógála laistigh de mhí ó dhéanamh an chinnidh. Seoltar eolas faoin bpróiseas achomhairc agus faoin táille a bhaineann leis amach in éineacht le gach cinneadh.

Bronntar trí theastas ar leith a bhaineann le sábháilteacht ó dhóiteán faoi na Rialacháin um Rialú Foirgníochta:

Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán – Bíonn sé seo de dhíth i gcás foirgneamh nua, síntí nua le foirgnimh, nó i gcás athruithe áirithe d'fhoirgnimh atá ann cheana.

Deimhniú Athbhreithnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán – Bíonn sé seo de dhíth chun sonraí i nDeimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán a ceadaíodh cheana féin a nuashonrú de bharr athruithe a bheartaítear nó a chaithfear a dhéanamh do dhearadh an fhoirgnimh.

Deimhniú um Thabhairt chun Rialtachta – Bíonn sé seo dhíth i gcásanna a tosaíodh nó a críochnaíodh oibreacha i ndiaidh 1 Meitheamh 1992 a raibh Deimhniú um Shábháilteachta ó Dhóiteán ag teastáil uathu ach nach ndearnadh iarratas ar cheann. Ní mór Dearbhú Reachtúil a leagan isteach in éineacht le haon iarratas ar Dheimhniú um Thabhairt chun Rialtachta. Dearbhaíonn an deimhniú seo go gcomhlíonann na hoibreacha Cuid B de na Rialacháin Foirgníochta. Ní mór don iarratasóir cead a thabhairt freisin d’iniúchadh ón Údarás um Rialú Foirgníochta agus caithfidh siad aontú go ndéanfaidh siad aon oibreacha breise a iarrann an tÚdarás orthu a dhéanamh.

Fógra 7 Lá

Is féidir fógra 7 lá a leagan isteach in éineacht le hiarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán. Déantar seo nuair atá sé ar intinn ag duine tabhairt faoi oibreacha tógála sula gceadaítear an Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán. Ní mór an fógra seo a leagan isteach seacht lá ar a laghad roimh thús na hoibre, agus caithfear a dhéanamh de réir riachtanais Alt 20A (2) de na Rialacháin. Ní bheidh Fógra Tosaithe de dhíth sa chás gur tugadh Fógra 7 lá roimh ré don údarás rialaithe tógála. Ní mór iarratas bailí ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán mar aon le Dearbhú Reachtúil i dtaobh na hoibre atá beartaithe a leagan isteach in éineacht leis an bhFógra 7 lá.

Céard atá i gceist le hiarratas ar Dheimhniú um Shábháilteachta ó Dhóiteán?

Ba chóir na nithe a leanas a leagan isteach mar chuid d'iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán: foirm chomhlánaithe iarratais, líníochtaí ábhartha (i ndúblach), tuairisc um shábháilteacht ó dhóiteán agus an táille chuí. Ní mór don iarratas a léiriú go dtagann an foirgneamh le Cuid B den Dara Sceideal de na Rialacháin Foirgníochta. Is bealach amháin chun é sin a chur in iúl ná aird a thabhairt ar gach uile alt sna cáipéisí cóid agus treorach atá á úsáid i ndearadh d’fhoirgnimh ó thaobh sábháilteachta ó dhóiteán de. Tá riachtanais mhionsonraithe leagtha amach sna nótaí a ghabhann leis an bhfoirm iarratais.

Is iondúil a dhéanann Comhairleoir um Shábháilteacht Dóiteáin, Innealtóir nó Ailtire atá eolach ar na Rialacháin Foirgníochta agus ar an gcaoi a ndéantar iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán an t-iarratas ar an Deimhniú. Ní mór don iarratas a bheith cuimsitheach agus mionsonraithe. Ba chóir eolas maith ar fhoirgníocht agus ar dhearadh sábháilteachta dóiteáin a bheith ag éinne atá ag cur iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán i dtoll a chéile. Má leagtar iarratas isteach agus é gann ar eolas nó líníochtaí, measfaidh an t-údarás áitiúil neamhbhailí é.

Céard a tharlaíonn má athraítear dearadh an fhoirgnimh i ndiaidh don Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán a bheith bronnta?

Tá Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán bronnta bunaithe ar an dearadh agus ar an eolas a leagadh isteach. D’fhéadfadh Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán a bheith neamhbhailí don fhoirgneamh críochnaithe toisc nár cloíodh leis na pleananna a leagadh isteach agus an foirgneamh á thógáil. Glactar leis gur féidir athruithe a dhéanamh de réir mar a théann tionscadal tógála ar aghaidh. D’fhéadfadh sé a bheith amhlaidh nach bhfuil aon bhaint ag na hathruithe seo ar shábháilteacht an fhoirgnimh ó dhóiteán, nó d'fhéadfadh sé tarlú go gcaithfear iarratas úr a dhéanamh ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán. Moltar duit teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Dóiteáin maidir le haon athruithe a dhéantar. Sa chás go ndéantar athrú suntasach do dhearadh nó d’fheidhm foirgnimh nó do shíneadh le foirgneamh, go ndéantar athchóiriú nó athrú ábhartha in úsáid an fhoirgnimh a bhfuil Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán bronnta air ag Údarás Rialaithe Tógála, tá seans go mbeidh Deimhniú nua um Shábháilteacht ó Dhóiteán de dhíth. 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites