Mayo County Council logo

Na Dualgais Ortsa

Na hAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 & 2007

Seo a leanas do chuid dualgas faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 & 2007, na rialacháin a ghabhann leo siúd, agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feidhmíocht Fuinneamh Foirgneamh), 2006-2008.

Is dualgas dlíthúil é go ndéantar foirgnimh a dhearadh agus a thógail de réir na Rialachán Foirgníochta. Is iad dearthóirí, tógálaithe agus úinéirí na bhfoirgneamh is mó atá freagrach as na rialacháin seo a chur i bhfeidhm.

De réir na reachtaíochta mar atá sé faoi láthair, tá cumhachtaí lánroghnacha ag an Údarás Rialaithe Tógála a thugann cead dóibh iniúchadh a dhéanamh ar oibreacha, eolas a lorg maidir le hoibreacha, na Rialacháin Foirgníochta a chur i bhfeidhm sa chás nach bhfuiltear ag cloí leo, agus tá sé ar a gcumas acu daoine a ionchúiseamh nach bhfuil ag cloí leis na rialacháin – bíodh sé trí thriail achomair nó tríd an Ard-Chúirt. D’fhéadfadh an tÚdarás Rialaithe Tógála teacht chuig do láithreán forbraíochta chun iniúchadh a dhéanamh ar na hoibreacha i gceist. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an cead iniúchta atá ag na húdaráis rialaithe tógála faoin reachtaíocht lánroghnach, agus níl dualgas orthu iniúchtaí a dhéanamh.

Tá pionóis mhóra i gceist – fíneálacha agus tréimhsí príosúnachta san áireamh – mura gcloítear leis na rialacháin. Ina theannta sin, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith agat agus an foirgneamh á dhíol agat mura féidir leat a chur ina luí ar dhlíodóir an cheannaitheora gur cloíodh leis na rialacháin.

Ba chóir duit duine cumasach a thógáil isteach ag amanna éagsúla le linn na tógála lena chinntiú go bhfuil an foirgneamh ag teacht leis na rialacháin.

De réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feidhmíocht Fuinneamh Foirgneamh), 2006-2008, ní mór Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) a shannadh d'fhoirgneamh agus é á thógáil, á dhíol nó á ligean amach ar cíos, agus beidh an rátáil seo de dhíth sula ndíoltar, sula ligtear amach ar cíos nó nuair a chríochnaítear an foirgneamh.

Ná déan dearmad:

Is é cúram dhearthóirí, thógálaithe agus úinéirí an fhoirgnimh go príomhá é a chinntiú go gcloíonn an foirgneamh leis na rialacháin foirgníochta. Ní mór duit a chinntiú go ndéantar d'fhoirgneamh a sheiceáil go bhfuil sé ag comhlíonadh na rialachán. Ní dhéanfaidh éinne eile an méid sin ar do shon-sa.

Bí cinnte go n-earcaíonn tú dearthóir cumasach agus maoirseoir cumasach chun súil a choimeád ar an obair tógála.

Tá Teastas um Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) de dhíth ar gach foirgneamh. Seans go mbeidh ort cóip den Teastas RFF agus den Tuairisc Fhaisnéiseach a chur faoi bhráid an Údaráis Rialaithe Tógála.

Tugtar sa mhéid a leanas achoimre ar na rialacháin. Ní hathbhreithniú mionsonraithe ná léiriú beacht dlíthiúil é ar an reachtaíocht a bhaineann le rialú tógála. Ba chóir duit dearthóir agus maoirseoir cumasach a earcú chun comhairle ghairmiúil a thabhairt duit agus chun súil a choimeád ar an obair tógála.

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites