Mayo County Council logo

Radón

Céard is Radón ann?

Gás radaighníomhach a fhaightear go nádúrtha is ea radón, a thairgtear de bharr meath uráiniam i gcarraigeacha agus in ithir. Gás gan dath, gan bholadh, gan bhlas is ea é, agus ní féidir é a thomhais ach le fearas speisialta. Nuair a thagann radón aníos chuig an dromchla amuigh faoin spéir, scaipeann sé go sciobtha agus lagtar é sa chaoi nach ndéanann sé aon dochar.  Nuair a thagann sé aníos laistigh de spás iata áfach, i dteach nó i bhfoirgneamh eile mar shampla, d’fhéadfadh sé bailiú ann go dtí go sroicheann sé tiúchan do-ghlactha.

Moltar do dhaoine gan a bheith nochta do thiúchan radóin os cionn leibhéil áirithe ar bhonn fadtéarmach. Éilíonn na Rialacháin Foirgníochta go gcaithfear réamhchúraimí a ghlacadh chun aon bhaol do shláinte nó sábháilteacht ó shubstaintí sa talamh díreach thíos faoi fhoirgneamh a sheachaint. Tá treoracha beachta chun an méid seo a chur i gcrích le fáil i gCáipéis C um Chomhairle Theicniúil.

Tá difríochtaí móra sna leibhéil radóin a fhaightear i gceantracha éagsúla de Chontae Mhaigh Eo. Chun eolas a fháil ar an méid radóin atá i do cheantar féin, téigh chuig suíomh idirlín na hInstitiúide Éireannaí um Chosaint Raideolaíoch agus breathnaigh ar an léarscail a léiríonn na leibhéil radóin ar fud na hÉireann. Tá eolas ar an suíomh seo freisin i dtaobh radóin, agus ar an gcaoi ar féidir é a thomhais agus a laghdú.

De réir na Rialachán Foirgníochta (Comhairle Theicniúil, Cáipéis C), ní mór bearta réamhchúraim in aghaidh radóin de shaghas éigin a chur i bhfeidhm i ngach teach nua a thógtar. Braitheann leibhéal an réamhchúraim sin ar shuíomh an fhoirgnimh, bíodh sé suite áit a bhfuil leibhéal ard radóin nó nach bhfuil. Moltar d'úinéirí dearthóirí agus maoirseoirí cumasacha a earcú lena chinntiú go roghnaítear na bearta réamhchúraim in aghaidh radóin is feiliúnaí don suíomh, agus go gcuirtear i bhfeidhm iad i gceart.

Moltar go láidir d'úinéirí foirgneamh an tiúchan radóin san fhoirgneamh a mheas nuair atá an foirgneamh in úsáid, agus arís i ndiaidh bearta feabhsúcháin a chur i gcrích, dá dteastódh a leithéid.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites