Mayo County Council logo

Na Rialacháin Foirgníochta

Na Rialacháin

Baineann na Rialacháin Foirgníochta le sláinte, sábháilteacht agus leas daoine a chinntiú, le caomhnú breosla agus fuinnimh agus le rochtain a chinntiú do dhaoine faoi mhíchumas. Is é cúram dhearthóirí, thógálaithe agus úinéirí an fhoirgnimh go príomhá é a chinntiú go gcloíonn an foirgneamh leis na rialacháin foirgníochta. Is éard atá sna rialacháin seo ná sraith riachtanas dlíthiúil maidir le dearadh agus tógáil gach uile foirgneamh nua, síneadh tí, agus athchóiriú, agus i gcásanna áirithe baineann siad le hathrú úsáide foirgnimh atá ann cheana. Tá an t-eolas teicniúil a bhaineann leis na rialacháin seo leagtha amach in 12 Cháipéis um Chomhairle Theicniúil. NÍ MÓR d’aon obair tógála a bheith ar an gcaighdeán a éilítear sna rialacháin. Tá na riachtanais roinnte in dá chuid déag mar a leanas:

Cuid A - Struchtúr

Cuid B – Sábháilteacht ó Dhóiteán

Cuid C – Ullmhú an Láithreáin agus Frithsheasmhacht in aghaidh Taisligh

Cuid D – Ábhar agus Saoirseacht

Cuid E – Fuaim

Cuid F – Aeráil

Cuid G – Sláinteachas

Cuid H – Draenáil agus Diúscairt Fuíolluisce

Cuid J – Fearais Giniúna Teasa

Cuid K – Staighrí, Dréimirí, Rampaí agus Cumhdaigh

Cuid L – Caomhnú Breosla agus Fuinnimh

Cuid M – Rochtain agus Úsáid

 

Má chuirtear obair i gcrích de réir na dtreoracha leagtha amach sna Cáipéisí um Chomhairle Theicniúil, is leor sin mar fhianaise prima facie gur cloíodh leis na Rialacháin Foirgníochta. Ba chóir cuimhneamh gur bunchaighdeán atá sna Cáipéisí um Chomhairle Theicniúil, bunchaighdeán a chaithfear a bhaint amach chun cloí leis na Rialacháin Foirgníochta. Is féidir na Cáipéisí um Chomhairle Theicniúil a cheannach ó Oifig Foilseachán an Rialtais. Is féidir breathnú orthu freisin ar shuíomh idirlín na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil http://www.environ.ie/en/TGD/.

Níl aon bhac ar chur chuige a úsáid nach bhfuil leagtha amach sna treoracha, a fhad is a chloítear le riachtanais chuí na Rialachán. Sa chás seo, d’fhéadfadh an tÚdarás Rialaithe Tógála fianaise a lorg lena chinntiú go bhfuil riachtanais na Rialachán Foirgníochta á gcomhlíonadh.

Achoimre seachas athbhreithniú mionsonraithe ar rialacháin foirgníochta is ea an t-eolas a leanas. Ba chóir do dhaoine comhairle ghairmiúil a lorg i dtaobh a gcúinsí sonracha féin, mar aon le breathnú ar na cáipéisí cuí um chomhairle theicniúil agus ar na rialacháin reatha.

Cuid A - Struchtúr

Ní mór d'fhoirgnimh a bheith deartha agus tógtha sa chaoi nach gcuirfidh aon ghluaiseacht san fho-ithir isteach ar chobhsaíocht aon chuid den fhoirgneamh agus caithfidh struchtúr an fhoirgnimh a bheith slán. Ba chóir go mbeadh an foirgneamh deartha go gairmiúil ó bhonn go dhíon.

Cuid B – Sábháilteacht ó Dhóiteán

Ní mór d’fhoirgnimh a bheith deartha agus tógtha sa chaoi go bhfuil bealach sásúil éalaithe astu i gcás tine. Ní mór cosaint shásúil in aghaidh dóiteáin a bheith ann, córais rabhcháin srl. san áireamh. Caithfidh líneáil na mballaí agus na síleála a bheith ar an gcineál a chuireann bac ar leathadh tine. Ní mór do bhallaí, urláir agus díonta cosc a chur ar leathadh tine idir foirgnimh éagsúla nó idir ranna an fhoirgnimh. Ní mór bealach isteach a sholáthar do sheirbhísí dóiteáin.

Bíonn Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán ag teastáil ón gcuid is mó d'fhoirgnimh, cé is moite de thithe nua príobháideacha. Gliogáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi Dheimhnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán.

Cuid C - Ullmhú an Láithreáin agus Frithsheasmhacht in aghaidh Taisligh

Ní mór aon ábhar orgánach a bhaint den talamh ar a dtógfar an foirgneamh. Ní mór córas draenála don fho-ithir a chur i bhfeidhm nuair is gá. Ní mór don fhoirgneamh a bheith deartha agus tógtha sa chaoi go gcuirfear bac ar thaisleach teacht isteach. Ní mór réamhchúraim réasúnta a ghlacadh ionas nach gcuirfidh substaintí sláinte ná sábháilteacht i mbaol, ábhar salaithe san áireamh.

Tá eolas ar ghas radóin ar fáil anseo.

Cuid D – Ábhar agus Saoirseacht

Ní mór ábhar ceart a úsáid sna hoibreacha uile agus iad a chur i gcrích ar bhealach ceardúil. Ba chóir d’ábhair a bheith oiriúnach don chuspóir a bhfuil siad ceaptha dó, agus iad deimhnithe le marc CE agus/nó le faomhadh Bhord Agrément.

Cuid E - Fuaim

Ba chóir ballaí agus urláir a dheighleann foirgneamh amháin ó fhoirgneamh eile, nó a dheighleann an t-áras cónaithe ó chuid eile den fhoirgneamh céanna nach gcónaíonn daoine ann, a bheith deartha agus tógtha sa chaoi go bhfuil frithsheasmhacht réasúnta aige in aghaidh fuaimeanna aeriompartha agus imbhuailte araon.

Cuid F - Aeráil

Ba chóir go mbeadh modh ginearálta (sa chúlra) aerála agus modh sciobtha aerála ag na seomraí ináitrithe uile, agus ba chóir go mbeadh córas meicniúil aerála feistithe ina theannta sin i gcistineacha, seomraí acraí agus i seomraí folctha.  D’fhéadfadh córas meicniúil aerála le hathshaothrú teasa (MVHR) a úsáid chun riachtanais na gcóras ginearálta agus meicniúil aerála a chomhlíonadh. Ba chóir do shíleálacha a bheith ar airde chuí nach gcuirtear bac ar aeráil na seomraí ináitrithe. Ba chóir foirgnimh a dhearadh agus a thógáil sa chaoi nach mbeidh iomarca comhdhlúthú sa díon nó i bhfolús an dín os cionn síleáil inslithe.

Cuid G - Sláinteachas

Ní mór seomra folctha le folcadán feistithe agus báisín níocháin a sholáthar i ngach áit chónaithe, mar aon le cistin le doirteal agus clár silte de mhéid chuí, agus ní mór soláthar uisce fhuair agus the araon a bheith sa seomra folctha agus sa chistin. Ba chóir líon imleor leithreas a sholáthar i bhfoirgnimh, iad feistithe i seomraí atá curtha ar fáil don chuspóir sin amháin, nó i seomraí folctha.  Ní mór do gach seomra nó seomra folctha ina bhfuil leithreas a bheith scartha ar bhealach cuí ó aon áit a ndéantar bia a ullmhú nó a chócaráil. Ba chóir d'aon ghléas sruthlaithe a oibrítear de láimh a bheith ar an gcineál déshruthlaithe.

Cuid H - Draenáil agus Diúscairt Fuíolluisce

Ní mór uisce dromchla agus fuíolluisce bréan a dhiúscairt ar bhealach ceart sábháilte i gcóras cuí draenála ar tógadh chuig an gcuspóir sin é. Ní mór córais cóireála fuíolluisce a dhearadh agus a thógáil i gceart agus caithfidh siad a ngnó a dhéanamh gan dochar ná truailliú a dhéanamh do shláinte aon duine ná don chomhshaol.

Cuid J - Fearais Giniúna Teasa

Ní mór a chinntiú go bhfuil soláthar imleor aeir ag gach fearas le haghaidh dócháin agus sa chaoi go bhfeidhmeoidh múcháin agus simléir go héifeachtach. Ní mór méid imleor de na táirgí dócháin a dhiúscairt san aer lasmuigh. Ní mór púirphíobáin, teallaigh agus simléir a dhearadh agus a thógáil ar bhealach a laghdaíonn baol na tine san fhoirgneamh. Ní mór umair ola a chur in áit a mhaolódh an baol go rachadh sé trí thine i gcás tine san fhoirgneamh.

Cuid K - Staighrí, Dréimirí, Rampaí agus Cumhdaigh

Ní mór do staighrí, dréimirí agus rampaí a bheith ina mbealaí sábháilte isteach agus amach ón bhfoirgneamh d’úsáideoirí an fhoirgnimh, agus caithfidh taobhanna na n-urlár ar fad, na mbalcóiní srl. a bheith cosanta chun baol titime a mhaolú. Ba chóir castóirí a sheachaint ar staighrí. Más gá iad a úsáid, ba chóir dóibh a bheith suite sa chuid íochtar den staighre. Ní mór taobhanna na rampaí feithicle, agus taobhanna aon urláir nó dín a bhfuil rochtain ag feithiclí orthu, a bheith cosanta sa chaoi nach dtitfidh feithiclí díobh.

Cuid L – Caomhnú Breosla agus Fuinnimh

Ní mór foirgnimh a dhearadh agus a thógáil sa chaoi nach dteastaíonn ach an méid fuinnimh is lú chun an foirgneamh a fheidhmiú, agus sa chaoi go n-astaítear a laghad CO2 agus is féidir.  Ní mór a léiriú tríd an nGnáthamh Measúnaithe Fuinnimh d'Áiteanna Chónaithe (DEAP) nó tríd an nGnáthamh Measúnaithe Funnimh d'Áiteanna Neamhchónaithe (NEAP) i gcás foirgneamh nach áiteanna cónaithe iad, gur cloíodh leis an Rialachán.

Ní mór do chuid den fhuinneamh a úsáidtear in áiteanna cónaithe a bheith faighte ó fhoinsí in-athnuaite fuinnimh. Caithfidh an foirgneamh a bheith inslithe i gceart agus srian curtha le droichid theirmeacha. Ní mór scrúdú teanndlús aeir a dhéanamh, ní mór do choirí gáis agus ola cloí le bunchaighdeán éifeachta séasúir agus caithfidh rialtán uathoibríoch ama agus teochta a fheistiú don teas spáis agus uisce araon. Caithfear srian a chur leis an méid teasa a chailltear trí phíopaí, duchtanna agus soithigh.

I gcás foirgneamh neamhchónaithe, ba chóir ábhar tógála an fhoirgnimh a roghnú chun caillteanas teasa a mhaolú agus gnóthachain teasa a mhéadú.  Ní mór seirbhísí téite uisce agus spáis atá ar mhéid chuí, éifeachtach ó thaobh fuinnimh de, agus inrialaithe, a fheistiú. Ní mór caillteanas nó gnóthachain teasa trí phíopaí, duchtanna agus soithigh a mhaolú agus córas éifeachtach soilse a fheistiú.

De réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feidhmíocht Fuinneamh Foirgneamh), 2006-2008, ní mór Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) agus Tuairisc Fhaisnéiseach a fháil sula ndéantar aon fhoirgneamh nua a áitiú den chéad uair, nó sula ndíoltar nó ligtear amach ar cíos foirgneamh ar bith.

Gliogáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil ar chaomhnú breosla agus fuinnimh.

Cuid M – Rochtain agus Úsáid

Caithfidh daoine a bheith in ann teacht chuig, dul isteach in, agus úsáid a bhaint as foirgneamh, as síneadh le foirgneamh, as áiseanna an fhoirgnimh agus as an limistéar mórthimpeall air go sábháilte agus go neamhspleách. I gcásanna a bhfuil áiseanna sláintíocha curtha ar fáil, ní mór áiseanna ar féidir dul isteach iontu go neamhspleách a sholáthar. Níor chóir go gcruthódh gnéithe den fhoirgneamh baol míchuí do dhaoine, go háirithe daoine lagamhairc, lagéisteachta nó maolghluaiste.

Bíonn Deimhniú Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas ag teastáil ón gcuid is mó d'fhoirgnimh, cé is moite de thithe nua príobháideacha. Gliogáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi Dheimhnithe Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites