Mayo County Council logo

An Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe

Léargas Ginearálta ar an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe

Ceann de bhunchlocha an Phlean Gníomhaíochta Rebuilding Ireland chun tabhairt faoin bhfadhb Tithíochta agus Easpa Dídine in Éirinn is ea an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe. Díríonn an scéim nuasheolta nua seo ar thithe folmha agus an fhéidearthacht iad a úsáid mar thithíocht shóisialta, chomh maith le foinse ioncaim a thabhairt d’úinéirí maoine nach mbeadh acu ceal na scéime. Faoin scéim seo, maoiníonn an t-údarás áitiúil na hoibreacha deisiúcháin agus athchóirithe atá de dhíth chun na tithe seo a thabhairt chuig caighdeán sásúil lena ligint ar cíos. Bainfear costas na n-oibreacha seo ón gcíos nó ó na híocaíochtaí léasa a íocfar leis an úinéir ar feadh téarma aontaithe léasaithe a bheidh 10 mbliana ar a laghad 

Tá riachtanais áirithe ag baint leis an scéim:

 • Ní mór don teach a bheith folamh le bliain ar a laghad.
 • Ní mór éileamh a bheith ar an teach mar thithíocht shóisialta.
 • Ní mór do mheasúnacht ar an teach a léiriú go bhfuil sé feidhmiúil mar lóistín.
 • €40,000 an t-uasmhéid a cheadófar faoin scéim i dtreo costais deisiúcháin.
 • Beidh téarma an léasa ag brath ar chostas an athchóirithe, ach beidh sé 10 mbliana ar a laghad agus 20 bliain ar a fhaide.
 • Beidh na híocaíochtaí léasa bunaithe ar na téarmaí ginearálta atá socraithe i ndáil le léasú sóisialta .i. 80% (85% i gcás árasán) den luach reatha cíosa ar an margadh sa cheantar ina bhfuil an mhaoin suite.
 • Fágtar faoin úinéir agus an údarás áitiúil raon agus costas na n-oibreacha a chomhaontú.
 • Níl tithe a bhfuil sé de rún iad a ligean amach ar cíos go príobháideach incháilithe don scéim.

 

Cén buntáiste atá le do mhaoin a thabhairt ar léas do Chomhairle Contae Mhaigh Eo?

 • Déan athchóiriú ar do mhaoin gan aon chaiteachas caipitil ó d’acmhainní féin.
 • Beidh tú in ann brath ar ioncam seasta ón gcíos.
 • Ní chaillfidh tú amach ar chíos le linn na dtréimhsí a bhfuil an teach folamh.
 • Ní bheidh ort cíos a bhailiú ó thionóntaí.
 • Ní bheidh ort tionóntaí nua a lorg.
 • Ní ortsa a bheidh na cúramaí deisiúcháin agus cothabhála le linn théarma an léasa.
 • Ní bheidh aon chostais fógartha ort.

Tá tuilleadh eolais agus faisnéis i dtaobh na scéime ar fáil ó: Gerri Joyce (094 90 52004) nó Mary Bergin (094 90 52009)

An Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe - Foirm Iarratais (Béarla):  Repair and Leasing Scheme Application Form

Ceisteanna Coitianta (Béarla):  Repair and Leasing Scheme Frequently Asked Questions

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites