Mayo County Council logo

An Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC)

Fág fúinne é do shealúchas a ligean

 

Bain lántairbhe as an infheistíocht a rinne tú i dteach, agus cuir amach ar cíos é faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC). Deimhnítear cíos leanúnach duitfaoin scéim seo, gan aon chostas fógraíochta ort ná aon ghá duit cíos a bhailiú. Déanaimid do thionóntaí a scagadh fiú mar chuid den tseirbhís. Níl aon amhras ach gurb é an bealach is fearr le do theach a chur ar cíos.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi chun cíos gan stró a bhaint amach, cuir glaoch ar an Aonad um Chóiríocht ar Cíos ar 094-9251495

Expression of Interest Form (Word, 61 KB) (Béarla)

 

Tá scéim ar a dtugtar an Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC) á riaradh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.Táirgítear an scéim seo do dhaoine atá ag fáil an fhóirdheontais chíosa, ar feadh breis is 18 mí de ghnáth, ach a bhfuil tithíocht fhadtéarmach de dhíth orthu.

 

Faoin scéim nua seo, socróidh Comhairle Contae Mhaigh Eo Comhaontú ‘Tionóntacht ar Thionóntacht’ leis an tiarna talún, úinéir na réadmhaoine, an gníomhaire eastáit nó an gníomhaire ligin. Deimhneofar an Chomhairle leis seo go n-íocfaidh siad an cíos thar ceann an tionónta díreach leis an tiarna talún gach mí ar feadh téarma an chomhaontaithe.Déanfaidh an Chomhairle agus an tiarna talún téarmaí an chonartha seo a chomhaontú eatarthu féin, agus is gnách é a shocrú do thréimhse a shasóidh riachtanais fadtéarmacha tithíochta an tionónta chomh maith.Íocfaidh an t-údarás áitiúil an cíos iomlán a aontaítear i gcomhair na réadmhaoine.Ní bheidh ar an tiarna talún cíos a bhailiú le linn tréimhse an chomhaontaithe.Baileoidh an Chomhairle ranníocaíocht an tionónta agus íocfaidh siad méid iomlán an chíosa leis an tiarna talún.Beidh se de bhuntáiste ag an tiarna talún ioncam is féidir brath air a bheith acu, mar go ndeimhníonn an scéim SCC íocaíocht phras mhíosúil dóibh ó fhoras stáit.Íocfar an cíos chuile mhí gan mhoill, agus roimh an dáta ar a bhfuil sé dlite.

 

Beidh an caidreamh tábhachtach sin idir ‘an tiarna talún agus an tionónta’ ann i gcónaí, idir úinéir na réadmhaoine agus an té a bhfaigheadh an fóirdheontas cíosa tráth.Beidh an Chomhairle ag obair mar bhróicéir nó gníomhaí thar ceann an tionónta.

 

Fágfar faoin tiarna talún i gcónaí é cúrsaí árachais a shocrú, gnáthoibreacha cothabhála agus deisithe a dhéanamh, agus dul i ngleic le hiompar frithshóisialta.

 

Maidir le buntáistí don tionónta ag teacht isteach, cuirfidh an scéim seo lóistín breise d'ardchaighdeán ar cíos ar fáil do dhaoine atá ag fáil fóirdheontas cíosa faoi láthair, agus cuideoidh sé le húdaráis áitiúla tithíocht fhadtéarmach a sholáthar dóibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu.Tabharfaidh an SCC cóiríocht sheasmhach fhadtéarmach do thionóntaí a bhfuil lóistín príobháideach ar cíos acu faoi láthair, chomh maith le raon seirbhísí tacaíochta tithíochta a chur ar fáil dóibh.

 

Is iomaí buntáiste is féidir a bheith leis an scéim seo, ó thaobh éifeachtúlacht i riachtanais tithíochta a shásamh, luacha ar airgid, cuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus bearnaí nó barraíocht oibre i soláthar tithíocht sóisialta a sheachaint.

 

Naisc Áisiúla

 

Aonad na Scéime um Chóiríocht ar Cíos

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
Teileafón : Patsy McNulty, Gerri Joyce, Bernie Groarke, Julie Ryan, Dympna Maloney & Linda Broderick ar 094-9251495
R-phost : ras@mayococo.ie
Oscailte: 9 r.n. - 1 i.n. agus 2 i.n. - 5 i.n.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites