Mayo County Council logo

Foilseacháin Tithíochta

Deontas chun Teach a chur in Oiriúint do Dhuine faoi Mhíchumas - Foirm Iarratais (Form)

Ní ceadmhach tús a chur le forbairtí go dtí go bhfuil an t-iarratas ar dheontas faighte ag an Údarás Áitiúil agus cead scríofa faighte ar ais ón Údarás Áitiúil. Ní mór don té a bhfuil an deontas á lorg dóibh a bheith in a gcónaí sa teach sin de ghnáth.
Formats Available:


Deontas Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta - Foirm Iarratais (Form)

Ní ceadaítear tús a chur le hoibreacha go dtí go bhfuil an t-iarratas ar dheontas faighte ag an Údarás Áitiúil, agus cead scríofa faighte ar ais ón Údarás Áitiúil. Ní mór don té a bhfuil an deontas á lorg dó/di a bheith ina gcónaí sa teach faoi chaibidil de ghnáth.
Formats Available:


Deontas na nÁiseanna Soghluaiste - Foirm Iarratais (Form)

Léigh go cúramach, le do thoil, na coinníollacha atá faoi iamh leis an bhfoirm iarratais seo. Ba chóir gach ceist a fhreagairt agus freagraí a scríobh go soiléir i gceannlitreacha.
Formats Available:


Iarratas ar Liúntas Morgáiste (Document)

Iarratas ar Liúntas Morgáiste do thionóntaí nó do thionóntaí atá ag ceannach tí de chuid an údaráis áitiúil.
Formats Available:


Iarratas ar iasacht um athchóiriú, deisiú, nó feabhsú tí. (Document)

Iarratas ar iasacht um athchóiriú, deisiú, nó feabhsú tí.
Formats Available:


Scéim Úinéireachta Roinnte - Iarratas ar Fhaomhadh Sealadach (Document)

Iarratas ar fhaomhadh sealadach faoin scéim um úinéireacht roinnte
Formats Available:


Sonraí Teagmhála

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC), Lároifig Tithíochta - Béal Átha na Muice
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha
Plás Arran
Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: (094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Straitéis Tithíochta Mhaigh Eo (Document)

Straitéis Tithíochta Mhaigh Eo
Formats Available:


An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 - Treoir Thapa (Document)

Baineann an tAcht seo leis an bpríomhearnáil phríobháideach chíosaithe.
Formats Available:


An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 (Document)

Cuireadh leasuithe móra i bhfeidhm ar an earnáil phríobháideach chíosa faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004. D'eascair na leasuithe seo as moltaí a rinne Comisiúin na hEarnála Cóiríochta Príobháidí ar Cíos, a foilsíodh i mí Iúil 2000.
Formats Available:


Beartas maidir le forbairtí tithíochta a thabhairt faoi choimirce (Document)

Beartas maidir le forbairtí tithíochta a thabhairt faoi choimirce
Formats Available:


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

 

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites