Mayo County Council logo

Iarratas chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo ar Chúnamh Tithíochta Sóisialta (Form)

Bí cinnte go bhfuil do pheannaireacht breá inléite agus an fhoirm seo á líonadh amach agat ionas nach gcuirfear aon mhoill ar phróiseáil d'iarratais. (Béarla).
Formats Available:


Deontas na nÁiseanna Soghluaiste - Foirm Iarratais (Form)

Léigh go cúramach, le do thoil, na coinníollacha atá faoi iamh leis an bhfoirm iarratais seo. Ba chóir gach ceist a fhreagairt agus freagraí a scríobh go soiléir i gceannlitreacha.
Formats Available:


Deontas chun Teach a chur in Oiriúint do Dhuine faoi Mhíchumas - Foirm Iarratais (Form)

Ní ceadmhach tús a chur le forbairtí go dtí go bhfuil an t-iarratas ar dheontas faighte ag an Údarás Áitiúil agus cead scríofa faighte ar ais ón Údarás Áitiúil. Ní mór don té a bhfuil an deontas á lorg dóibh a bheith in a gcónaí sa teach sin de ghnáth (Béarla).
Formats Available:


Iarratas ar Liúntas Morgáiste (Document)

Iarratas ar Liúntas Morgáiste do thionóntaí nó do thionóntaí atá ag ceannach tí de chuid an údaráis áitiúil.
Formats Available:


Foilseacháin Tithíochta

Scéim Leithdháilte Tithíochta Mhaigh Eo (Document)

Scéim Leithdháilte Tithíochta Mhaigh Eo (Béarla).
Formats Available:


Scéim Úinéireachta Roinnte - Iarratas ar Fhaomhadh Sealadach (Document)

Iarratas ar fhaomhadh sealadach faoin scéim um úinéireacht roinnte
Formats Available:


Straitéis um Iompar Frithshóisialta 2010-2014, arna glacadh 14 Samhain 2011 (Document)

Straitéis um Iompar Frithshóisialta 2010-2014, arna glacadh 14 Samhain 2011 (Béarla).
Formats Available:


An Clár um Chóiríocht don Lucht Siúil 2014-2010 (arna ghlacadh 10 Márta 2014) (Document)

An Clár um Chóiríocht don Lucht Siúil 2014-2010 (arna ghlacadh 10 Márta 2014) (Béarla).
Formats Available:


Straitéis Tithíochta Mhaigh Eo (Document)

Straitéis Tithíochta Mhaigh Eo (Béarla).
Formats Available:


An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 - Treoir Thapa (Document)

Baineann an tAcht seo leis an bpríomhearnáil phríobháideach chíosaithe. (Béarla).
Formats Available:


An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 (Document)

Cuireadh leasuithe móra i bhfeidhm ar an earnáil phríobháideach chíosa faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004. D'eascair na leasuithe seo as moltaí a rinne Comisiúin na hEarnála Cóiríochta Príobháidí ar Cíos, a foilsíodh i mí Iúil 2000 (Béarla).
Formats Available:


Beartas maidir le forbairtí tithíochta a thógáil ar láimh (Document)

Beartas maidir le forbairtí tithíochta a thógáil ar láimh (Béarla).
Formats Available:


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites