Mayo County Council logo

Tithíocht: Suíomhanna Tithíochta ar Chostas Íseal

Suíomhanna Tithíochta ar Chostas Íseal

Tig le údaráis áitiúla suíomhanna tithíochta a chur ar fáil ar chostas íseal chun cuidiú le daoine a bhfuil riachtanais tithíochta orthu a gcuid tithíochta féin a sholáthar. Tig le tithíocht dá leithéid bheith curtha ar fáil:

  • ina aonair, le cúnamh, más gá, ó bhearta tithíochta soisialta eile, ina measc úinéireacht roinnte, iasachtaí le ceannach ón údarás áitiúil, liúntais ar mhorgáiste,

  • le chéile, trí scéimeanna deonacha tithíochta, tionscadail úinéireachta spesialta i ngrúpaí, nó ó chomharchumainn tithíochta.

Más duine thú a:

  • bhfuil d'iarratas ar thithíocht ón údarás áitiúil ceadaithe ag an údarás áitiúil,

  •  más tionónta nó tionónta-cheannaitheoir de chuid an údaráis aitiúil thú, ar mhaith leat teach príobháideach a cheannach agus an teach atá agat a thabhairt ar ais don údarás áitiúil,

  •  más tionónta thú le bliain nó níos mó i dteach atá curtha ar fáil ag comhlacht deonach faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos a theastaíonn uait teach príobháideach a cheannach agus an ceann ina bhfuil cónaí ort faoi láthair a thabhairt ar ais don chomhlacht deonach,

  •  más ball de chomharchumainn tithíochta nó de ghrúpa tithíochta neamhbhrabúis thú a bhfuil ar a laghad 75% de na baill ina dtionóntaí, ina dtionóntaí-cheannaitheoirí nó ina ndaoine a bhfuil a n-iarratais ar thithíocht on údarás áitiúil ceadaithe ag an údarás áitiúil,

  •  más duine thú atá ag glacadh páirt i dtionscadal úinéireachta roinnte urraithe ag údarás áitiúil nó chomharchumainn tithíochta, tig leat leas a bhaint as an scéim suíomhanna ar chostas íseal chun suíomh a fháil le teach nua a thógáil.

Cé mhéad a chosnaíonn suíomh?

Déanfaidh an t-údarás áitiúil cinneadh ar an chostas ag brath ar roinnt tosca, mar shampla láthair an tsuímh, agus ioncam agus cúinsí pearsanta an iarratasóra. Tig leis an chostas bheith chomh híseal le €127.

Céard é an Tionscnamh Comhúinéireachta Tithíochta?

Tig le húdaráis áitiúla, nó na comharchumainn tithíochta, scéimeanna a urradh atá dírithe ar dhaoine ar mhaith leo bheith páirteach in Úinéireacht Roinnte. Sna cásanna seo, cuireann an t-údarás áitiúil suíomhanna ar chostas íseal ar fáil maidir le gach teach sa scéim, má cháilíonn nó mura gcáileoidh an t-úinéir ionchasach leis féin do scéim na suíomhanna ar chostas íseal.

Sonraí Teagmhála

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC), Lároifig Tithíochta - Béal Átha na Muice
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha
Plás Arran
Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: (094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites