Mayo County Council logo

Tithíocht: Tithíocht Dheonach

Scéimeanna um Thithíocht Dheonach

Tá ról tábhachtach ag comhlachtaí deonacha tithíochta ag cur tithíocht ar cíos ar fáil ar fud na tíre do dhaoine nach mbeadh in ann cóiríocht oiriúnach a sholáthar dóibh féin óna n-acmhainní féin ar aon bhealach eile. Rinne na comhlachtaí deonacha tithíochta cinneadh ar na saghsanna tionscadail/seirbhísí tithíochta a chuirfeadh siad ar fáil maidir le riachtanais áitiúla, agus tá freagracht acu maidir le dáileadh thiónóntachtaí i gcomhairle leis na húdaráis eile. Is eagraíochtaí neamhbhrabúsacha iad seo dírithe ar faoiseamh a chur ar fáil do riachtanais tithíochta. Go hiondúil bíonn an stádas dlíthiúil céanna acu is atá ag eagraíochtaí tithíochta.

Tugann údaráís áitiula, agus an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiluil tacaíocht do thithíocht dheonach faoi dhá scéim ar leith, mar a leanas:

An Scéim um Chúnamh Caipitil

Cuireann an Scéim Chúnamh Caipitil cóiríocht ar fáil, ionaid le seomra codlata nó dhá cheann go hiondúil, chun freastal ar riachtanais speisialta tithíochta, mar riachtanais dhaoine aosta, dhaoine faoi mhíchumas, nó teaghlaigh bheaga.

An Scéim um Fhóirdheontais Chíosa

Cuireann an scéim seo tithíocht ar cíos ar fáil go háirithe chun freastal ar riachtanais teaghlach ar ioncam íseal.

An bhfuil aon chúnamh le fáil dom chun teach a cheannach sula mbeartaím ar bhogadh as teach curtha ar fáil ag comhlacht deonach tithíochta?

Tá. Cáilíonn tionóntaí atá ina gcónaí i dtithe atá curtha ar fáil faoin Scéim um Fhóirdheontais Chíosa agus a dtugann a dtithe ar ais don chomhlacht tithíochta dheonach, cáilíonn siadsan don raon tairbhí céanna atá le fáil ag tionóntaí an údaráis áitiúil atá ag tabhairt a dtithe ar ais.

Ina measc seo tá:

 

An Scéim um Liúntas Morgáiste

  • díolúine ó theorainneacha ioncaim don úinéireacht roinnte
  • díolúine ó theorainneacha ioncaim don scéim tithíochta inacmhainne
  • díolúine ó theorainneacha ioncaim ar iasachtaí ón údarás áitiúil chun teach a cheannach
  • na hoibreacha deisiúcháin in áit na Scéime Tithíochta ón Udarás Aitiúil maidir leis an teach a mbogann an tionónta chuige.
  • suíomhanna tógála ar luach íseal ón údarás áitiúil.

Sonraí Teagmhála

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC), Lároifig Tithíochta - Béal Átha na Muice
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha
Plás Arran
Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: (094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites