Mayo County Council logo

Tithíocht Inacmhainne

Tithíocht Inacmhainne

Is éard atá i gceist leis an Scéim Tithíochta Inacmhainne ná tithe nua a thógáil i gceantair ina bhfuil tithe ró-chostasach do cheannaitheoirí tí ar ioncam íseal. Díolfar na tithe ar chostphraghas do cheannaitheoirí den chéad iarracht atá incháilithe don scéim, agus tairgítear iad ar lascaine shuntasach ó luach mhargaidh thithe dá macasamhail sa cheantar.

Má:

  tá teach de dhíth ort agus má shásaíonn d'ioncam an tástáil ioncaim thíos,  má tá d'iarratas ar thithíocht ón údarás áitiúil ceadaithe ag an údarás áitiúil,

  más tionónta nó tionónta/ceannaitheoir thú ach ba mhaith leat teach príobháideach a cheannach agus an teach atá agat a thabhairt ar ais don údarás áitiúíl,

   

 más tionónta tú i dteach atá curtha ar fáil ag comhlacht deonach faoin Scéim um Fhóirdheontais Chíosa, ach ba mhaith leat teach príobháideach a cheannach agus an teach atá agat a thabhairt ar ais don chomhlacht deonach.

Cén chaoi a fheidhmíonn an tástáil ioncaim?

Teaghlaigh ar ioncam amháin:

Méadaigh d'ioncam comhlán (roimh cháin) don bhliain iomlán is déanaí faoi 2.5. Más €79,395 nó níos lú an toradh air sin, tá tú incháilithe.

Teaghlach le dhá ioncaim:

Méadaigh an t-ioncam comhlán is mó faoi 2.5 agus cuir leis sin an t-ioncam comhlán eile, an ceann is lú. Más €79,395 nó níos lú an toradh air seo, tá tú incháilithe.

Cén saghas tí a chuirfear ar fáil?

Ní mó d'aon teach a chuirfear ar fáil faoin scéim seo a bheith ar chaighdeán áirithe atá réamhshonraithe, achar na n-urlár ina measc, le bheith incháilithe don deontas €3,809 do thithe nua. Tá eolas faoin scéim seo, agus faoi sholáthar tithe in áiteanna áirithe le fáil ón údarás áitiúil tithíochta.

An bhfuil cead agam mo theach inacmhainne a dhíol ar an athuair?

Má dhíoltar teach atá ceannaithe faoin scéim seo laistigh de 10 mbliana, ní mór an céatadán den phraghas díolta a thug an t-údarás áitiúil mar lascaine a aisíoc don údarás áitiúil as an mbrabús a dhéantar. Laghdófar an méid seo faoi 10% gach bliain iomlán tar éis an deichiú bliain, a fhad is atá an té a cheannaigh an teach ar dtús ina g(h)náthchónaitheoir ann ar bhonn laethúil.

                                       

Sonraí Teagmhála

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC), Lároifig Tithíochta - Béal Átha na Muice
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha
Plás Arran
Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: (094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites