Mayo County Council logo

Ainmhithe agus Talmhaíocht i gContae Mhaigh Eo

Veterinary photo - lamb

Seirbhísí Tréidliachta

Tá an Rannóg Tréidliachta i bhfeighil ar chigireacht bia agus ar bhainistiú galair beostoic.

RABHADH Ó CHOMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO AGUS AN IFA D'ÚINÉIRÍ MADRAÍ I DTAOBH IONSAITHE AR CHAOIRIGH

Ba mhian le Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhar leis an IFA, aird a tharraingt ar líon na n-ionsaithe atá déanta ag madraí ar chaoirigh i Maigh Eo le roinnt seachtainí anuas, rud atá ina ábhar imní dóibh. Bás caorach agus uan de bharr a gcuid gortuithe, ainbhreith uan, agus ainmhithe nach dtagann aon rath orthu an toradh atá ar na hionsaithe seo.

Tugann statisticí a chuir an IFA i dtoll a chéile le fios go ndéantar tuairim is 300 go 400 ionsaí ar chaoirigh ag madraí in aghaidh na bliana, rud a fhágánn idir 3,000 agus 4,000 caora marbh nó gortaithe.

Thug Cathaoirleach Náisiúnta Caorach an IFA, John Lynskey, an foláireamh d'úinéirí madraí go bhfuil sé ar chumas a gcuid bpeataí dochar ollmhór a dhéanamh do thréad caorach má ionsaíonn siad iad, agus d'fhéadfadh úinéirí na madraí a bheith freagrach as aon chaillteanas a tharlaíonn, rud a chruthóidh iarmhairtí tromchúiseacha airgid agus dlí dóibh. Dúirt sé go bhfuil freagracht ar úinéirí madraí a chinntiú go bhfuil a gcuid peataí faoi smacht i gcónaí.

Dúirt sé go bhfuil an 34,000 feirmeoir caorach sa tír ag tabhairt uain ó 2.4 milliún caora faoi láthair. Is láidre an baol ionsaithe atá ar chaoraigh atá ar tí uain a bhreith tráth seo na bliana.

Chuir John Lynskey i gcuimhne do gach duine a bhfuil madra acu, feirmeoirí san áireamh, go gcaithfidh siad micrishlis a chur ina madra agus an madra a chlárú faoi 31 Márta 2016. Dúirt sé go bhfuil sé riachtanach faoin Acht um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013, acht a thug an tAire Coveney i bhfeidhm, go gcaithfidh micrishlis a bheith ag gach madra faoi 31 Márta 2016.

Bhí an méid a leanas le rá ag Maor Madraí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Laura Mulligan: “Tá sé tábhachtach amuigh faoin tuath, go háirithe áiteanna a bhfuil beostoc ann, nach ligtear do mhadraí imeacht leo agus go gcoinnítear ar iall iad. Ba chóir d'úinéirí madraí a bheith ar a n-airdeall, go háirithe agus iad ag siúl le madraí ar choimín.  Is minic a fhaigheann ár Maoir Madraí glaonna ó fheirmeoirí atá thíos go mór le caillteanas agus tráma de bharr ionsaí a bheith déanta ar a dtréad ag madraí. Is féidir le madra ar bith dochar as éadan a dhéanamh do chaoirigh laistigh d’achar gairid. Ba chóir coiléir a bheith ar gach madra le sonraí teagmhála a úinéara air, agus ba chóir micrishlis a bheith iontu agus ceadúnas acu.

Tá prótacal curtha i dtoll a chéile ag an IFA d’fheirmeoirí a thagann ar ionsaí madra ar a dtréad caorach.

  1. Stop na madraí
  2. Cloígh leis an dlí
  3. Cuir na Gardaí ar an eolas faoi
  4. Cuir fios ar an Maor Madraí
  5. Déan teagmháil leis an IFA
  6. Cuir fios ar an Tréadlia
  7. Coinnigh an fhianaise nó tóg grianghraf
  8. Faigh luacháil ar an gcaillteanas
  9. Cuir do chomhlacht árachais ar an eolas faoi
  10. Scaip an scéal i measc do chomharsan a bhfuil caoirigh acu

COINNIGH DO MHADRA FAOI SMACHT I GCÓNAÍ

IFA Protocol for sheep attack (PDF, 687 KB; Béarla)

Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo seirbhísí srianta ainmhithe (Maor Madraí) ar fáil, mar aon le seirbhís tréidliachta chun cosc a chur ar leathadh galar dhíobháileach beostoic.

Ceadúnais Mhadraí ar fáil ón Oifig Poist (An Post) is gaire duit, nó tig leat iarratas a dhéanamh ar do Cheadúnas Madraí ar líne.

Chun ceist a bhaineann le beostoc a phlé, déan teagmháil leis an Roinn Talmhaíochta agus Bia, nó leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA).

Más mian leat tuairisc a dhéanamh ar mhadra atá ar iarraidh, seol ríomhphost chugainn ina dtugtar sonraí an mhadra (cur síos gairid, agus ba mhór an chabhair é dá bhféadfaí grianghraf de/di a tógadh le déanaí nach mó ná 2 MB a mhéid a cheangail leis), agus é a chur chuig an seoladh ríomhphost a leanas: vetinfo@mayococo.ie

Is cion é madra a ligint don iomarca tafann a dhéanamh sa chaoi is go gcuireann sé isteach ar aon duine. Breathnú ar an leathanach faoi mhadraí ag tafann chun tuilleadh eolais a fháil faoi.

An Rannóg Tréidliachta & An Maor Madraí

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : vetinfo@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n.-1:00 i.n. agus 2:00 i.n.-5:00 i.n.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites