Mayo County Council logo

Cén chaoi ar féidir liom ceadúnas madra a fháil?

Is féidir ceadúnas madra a fháil ar líne nó ó d’oifig poist áitiúil. 

 

 

 

An bhfuil aon rialacha ann a bhaineann le ceadúnas madra a bheith agat?

Ní mór duit a bheith os cionn 16 bliana d’aois chun ceadúnas madra a fháil. Is cion é madra atá os cionn ceithre mhí d'aois a choinneáil gan cheadúnas. Ní mór duit féin nó do dhuine freagrach eile a bheith i dteannta le do mhadra agus é faoi lánsmacht, am ar bith a bhíonn an madra taobh amuigh de do bhaile/áitreabh nó taobh amuigh de bhaile/áitreabh an duine atá ina fheighil. D’fhéadfadh maor madraí iarraidh ort a chruthú go bhfuil ceadúnas madra agat, agus mura ndéanann tú amhlaidh d'fhéadfaidís fíneáil a ghearradh ort ar an láthair.

Cén chaoi a bhfaighim mo mhadra ar ais ón bpóna?

Le do mhadra a fháil ar ais ón bpóna, beidh ort táille aisghabhála a íoc agus ceadúnas reatha madra a thaispeáint. Mura bhfuil ceadúnas reatha madra agat beidh ort ceann a fháil ar líne nó ó d'oifig poist áitiúil sula mbailíonn tú do mhadra.

Céard ba cheart dom a dhéanamh má thagaim ar mhadra fáin?

Ba cheart an madra a thabhairt ar ais chuig an úinéir má tá a shonraí le fáil ar choiléir an mhadra.

Mura bhfuil tú in ann an t-úinéir a aimsiú, is féidir dul i dteagmháil leis an Maor Madraí.

Coinnigh an madra tú féin.  Sa chás seo, ní mór duit fógra scríofa a thabhairt do na Gardaí nó don Mhaor Madraí, ina bhfuil cur síos ar an madra, seoladh na háite inár aimsíodh é agus seoladh na háite ina bhfuiltear á choinneáil.

Mura mbailíonn an t-úinéir an madra taobh istigh de bhliain beidh sé de chead agat bheith i d’úinéir ag an madra.

Tá sé in aghaidh an dlí madra fáin a thabhairt d’aon duine nó gníomhaireacht seachas úinéir an mhadra, an Maor Madraí nó na Gardaí.

Má thagann tú ar mhadra fáin is féidir leat é a thuairisciú dúinn – An Rannóg Tréidliachta – 094 9024444 rphost vetinfo@mayococo.ie

An bhfuil do mhadra ar iarraidh?

Más mian leat tuairisc a dhéanamh ar mhadra atá ar iarraidh, seol ríomhphost chugainn ina dtugtar sonraí an mhadra chuig an seoladh ríomhphost a leanas: vetinfo@mayococo.ie

  • Pór, más eol duit 
  • Méid, Dath, Aois, agus aon mharcanna suntasacha atá air
  • Sonraí an chlib agus an choiléir
  • Inscne
  • Uimhir mhicrishlise
  • Dáta agus Áit a bhfacthas an madra go deireanach
  • Sonraí Teagmhála
  • Grianghraf de/di a tógadh le déanaí nach mó ná 2 MB a mhéid

Céard is féidir liom a dhéanamh má tá madra ag déanamh an iomarca tafainn?

Is cion é má dhéanann do mhadra an iomarca tafainn a chuireann isteach ar dhaoine eile.

Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCúirt Dúiche faoi thafann iomarcach faoi Alt 25 den Acht um Rialú Madraí, 1986. Nuair a dhealraíonn sé don Chúirt Dúiche gur cruthaíodh núis torainn mar gheall ar thafann iomarcach, féadfaidh an chúirt iarraidh ort an núis a laghdú trí rialú cuí a dhéanamh ar an madra.

D’fhéadfadh an Chúirt ordú a thabhairt ag teorannú, ar feadh cibé tréimhse a bheith sonraithe san ordú, an líon madraí ar féidir leat a choinneáil ar d’áitreabh.

D’fhéadfadh an Chúirt ordú a thabhairt an madra a sheachadadh ar mhaor madraí go ndéileálfaidh sé leis, de réir fhorálacha an Achta um Rialú Madraí, 1986, amhail is dá mba mhadra é nach dteastaíonn.

Sula ndéanann tú seo, ámh, ní mór duit úinéir an mhadra a chur ar an eolas faoina bhfuil beartaithe agat, trí fhoirm speisialta a chomhlánú (féach thíos) faoin Acht um Rialú Madraí, 1986.

Tafann Iomarcach Madraí - Tafann Iomarcach Madra (comhad MS WORD)

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites