Mayo County Council logo

Tréidliacht

Tá triúr tréidlianna fostaithe go lánaimseartha ag Rannóg Tréidliachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo, agus beirt thréidlianna eile fostaithe ar bhonn páirtaimseartha. Baineann formhór na hoibre a dhéanann na tréidlianna seo le réimse an tSláinteachais Bhia nó na Sábháilteachta Bia.

Sábháilteacht Bia

Áitreabh agus Táirgí:

Déanann an Rannóg Tréidliachta cigireachtaí agus iniúchtaí sábháilteachta bia go rialta chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le Reachtaíocht na hÉireann agus na hEorpa.

Tagann na conablaigh a tháirgtear inár gcuid seamlas ó ainmhithe a scrúdaítear, ceann ar cheann, ag ár bhfoireann tréidliachta roimh mharú an ainmhí agus ina dhiaidh. Cuirtear marc sláinte – ina n-áirítear uimhir uathúil aitheantais an tseamlais inar maraíodh é – ar gach conablach a mheastar a bheith slán le hithe ag daoine. Marcáiltear uimhir chlibe an ainmhí go sonrach ar gach píosa feola a fhágann ár seamlais chomh maith, ionas gur féidir a aithint i gcónaí cén tréad lena mbaineann siad ó dhúchas agus chun inrianaitheacht iomlán a chinntiú. Is ón gceantar máguaird laistigh den chontae a thagann formhór na n-ainmhithe a chuirtear trí na seamlais seo i Maigh Eo.

Ar an gcaoi chéanna, bíonn uimhir uathúil aitheantais ag gach ionad próiseála feola, agus taispeántar an uimhir seo mar chuid den mharc sláinte is gá a bheith ar lipéad gach táirge a thagann ón áitreabh sin. Ní mór eolas ar nós sonraí teagmhála, dáta ‘le húsáid roimh’/ dáta éaga agus moladh i gcomhair teocht stórála an táirge a thaispeáint ar an lipéad freisin.

Tá an Rannóg Tréidliachta seo againne faoi réir a hiniúchta ag Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, agus an tÚdarás féin, ina sheal, faoi réir a iniúchta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia. Cinntíonn an tsraith iniúchtaí seo ag gníomhaireachtaí éagsúla sábháilteacht na feola a tháirgtear i seamlais agus in ionaid próiseála feola Chontae Mhaigh Eo.

Oiliúint:

Ní mór do gach oibrí a oibríonn i seamlas nó in ionad próiseála feola dul faoi oiliúint maidir le Sláinteachas Bia. Chuige seo, bíonn cruinnithe rialta ag an Rannóg Tréidliachta seo le húinéirí agus le hoibrithe, agus cuidímid leis an bpróiseas oiliúna trí réimsí ar leith a aithint ar chóir béim a leagan orthu agus trí chúrsaí oiliúna a reáchtáil a dhíríonn ar na réimsí sin.           

An tAcht um Rialú Madraí (1986) agus Capall (1996):

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo an tÚdarás atá freagrach as riaradh an dá acht seo laistigh den chontae. Cuidíonn an Rannóg Tréidliachta seo leis an dá phíosa reachtaíochta seo a chur i bhfeidhm.   

Leas Ainmhithe:

Tá an Rannóg Tréidliachta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo freagrach as leas aon ainmhí atá faoina gcúram, de réir an Achta um Rialú Capall, an Achta um Rialú Madraí, agus Reachtaíocht na Seamlas.

 

Sonraí Teagmhála na Rannóige Tréidliachta & An Mhaoir Madraí

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
F23 WF90

Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : vetinfo@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 am-1:00 pm agus 2:00 pm-5:00 pm

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites