Mayo County Council logo

Ainmhithe agus Talmhaíocht

Rannóg Tréidliachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Buneolas

Tá triúr tréidlianna fostaithe go lánaimseartha ag an Rannóg Tréidliachta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, agus tá beirt eile fostaithe ar bhonn páirtaimseartha. Oibríonn formhór na dtréidlianna seo i réimse an tsláinteachais bhia agus na sábháilteachta bia. 

Sábháilteacht Bhia

Áitribh agus Táirgí:

Déanann an Rannóg Tréidliachta cigireacht rialta agus iniúchtaí sábháilteachta bia chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le Reachtaíocht na hÉireann agus na hEorpa.

Tagann na conablaigh a tháirgtear in ár gcuid seamlas ó ainmhithe atá scrúdaithe ceann ar cheann ag ár bhfoireann tréidliachta roimh agus i ndiaidh marú. Cuirtear marc sláintíochta – le huimhir uathúil aitheantais an sheamlais ina maraíodh é – ar gach conablach a mheastar a bheith slán le hithe ag daoine. Marcáiltear uimhir chlibe an ainmhithe go sonrach ar gach píosa feola a fhágann an seamlas ionas gur féidir a aithint i gcónaí cén tréad a tháinig siad as. Is ón gceantar máguaird laistigh den chontae a thagann formhór na n-ainmhithe a chuirtear chuig na seamlais seo i Maigh Eo.

Ar an gcaoi chéanna, tá uimhir uathúil aitheantais ag gach ionad próiseála feola atá cláraithe sa tír, agus taispeántar an uimhir seo mar chuid den mharc sláintíochta a bhíonn ar lipéad na dtáirgí ar fad a thagann ón áitreabh sin. Ní mór eolas ar nós sonraí teagmhála, dáta ‘úsáid faoi’ nó dáta éaga an táirge, agus moladh i gcomhair teocht stórála an táirge a thaispeáint ar an lipéad freisin.

Tá an Rannóg Tréidliachta seo againne faoi réir chigireacht Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, atá féin faoi réir chigireacht an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bhia. Cinntíonn an tsraith iniúchtaí seo sábháilteacht na feola a tháirgtear i seamlais agus in ionaid próiseála feola Chontae Mhaigh Eo.

Oiliúint:

Ní mór do gach oibrí a oibríonn i seamlas nó in ionad próiseála feola oiliúint a fháil maidir le Sláinteachas Bia. Chuige seo, bhíonn cruinnithe rialta ag an Rannóg Tréidliachta le húinéirí agus le hoibrithe faoin gceist seo, agus cuidímid leis an bpróiseas oiliúna trí hábhair ar leith a aithint ar chóir béim a leagan orthu, agus reáchtáilimid cúrsaí oiliúna a dhíríonn ar na hábhair sin.

An tAcht um Rialú Madraí (1986) agus Capall (1996):

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo atá freagrach as riaradh an dá scéim seo laistigh den chontae. Cuidíonn an Rannóg Tréidliachta leis an dá phíosa reachtaíochta seo a chur i bhfeidhm. Ba mhaith linn an deis seo a thapú é a chur i gcuimhne úinéirí madraí gurb éigean dóibh ceadúnas reatha madraí a bheith acu agus go gcaithfidh an madra a bheith coinnithe faoi smacht i gcónaí.
Seirbhís nua –
Is féidir iarratas a dhéanamh ar do cheadúnas madraí, íoc as, agus é a fháil ar líne, agus ní thógann sé ach cúpla nóimeád.

Leas Ainmhithe:

Tá an Rannóg Tréidliachta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo freagrach as leas aon ainmhithe atá faoina a gcúram, de réir an Achta um Rialú Capall, an Achta um Rialú Madraí, agus reachtaíocht na seamlas.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites