Mayo County Council logo

Deontas do Thoibreacha Aonair

Tugadh an scéim seo isteach chun cuidiú le teaghlaigh atá ag brath ar fhoinse uisce phríobháideach dá gcuid féin agus a d’íoc na costais chaipitiúla chun:

 • Uisce píobaithe a sholáthar chun críocha tí, nó
 • Easnaimh mhóra sa soláthar uisce a bhí ag an teach cheana féin a réiteach.

Ní bhaineann an scéim seo le tithe a bhfuil soláthar uisce poiblí nó grúpscéim ar fáil dóibh cheana féin, ná do thithe a mbeadh sé réasúnta indéanta a leithéid de sholáthar a shocrú dóibh.

Ní cháileofar faoin scéim seo aon oibreacha a dtugtar fúthu sula ndéantar an t-údarás áitiúil iniúchadh ar an suíomh.

 

INCHÁILITHEACHT

Tá duine incháilithe do dheontas má:

a) tá uisce píobaithe á thabhairt isteach den chéad uair acu do theach atá ann cheana féin, nó

b) tá feabhsúcháin á ndéanamh acu do sholáthar uisce phíobaithe isteach i dteach i gcásanna a bhfuil easnaimh mhóra ar an soláthar sin agus an t-uisce ann ag teacht ó fhoinse nach soláthar poiblí ná grúpscéim uisce é. I gcomhthéacs an mheabhráin seo, áirítear mar ghrúpscéim uisce scéim a chuireann soláthar príobháideach uisce ar fáil a úsáideann foinse agus córas dáileacháin coiteann nó comhroinnte.

 

Ní bheidh duine incháilithe do dheontas más amhlaidh atá sé, i mbarúil an údaráis áitiúil:

c) nach bhfuil gnáthchónaí ar an iarratasóir sa teach faoi chaibidil (m.sh. teach saoire),

d) go bhfuil an teach faoi chaibidil ceangailte le soláthar poiblí nó grúpscéim uisce faoi láthair,

e) go bhfuil soláthar poiblí uisce nó grúpscéim uisce ar fáil faoi láthair sa cheantar ina bhfuil an teach suite, nó go mbeidh sé ar fáil go luath,

f) go bhfuil an teach faoi chaibidil á thógáil faoi láthair nó gur tógadh le seacht mbliana anuas é,

g) gur íocadh deontas le haghaidh -

 • tógáil an tí sin, nó
 • soláthar uisce den chéad uair nó feabhsú an tsoláthair uisce don tí sin, laistigh de na 7 mbliana roimhe sin.

 

OIBREACHA INCHÁILITHE

Tá oibreacha a dtugtar fúthu chun feabhas a chur ar sholáthar uisce chun críocha tí, agus a chuimsíonn ceann nó níos mó de na bearta a leanas, incháilithe faoin scéim seo:

 • tobar nua a dhruileáil nó a choimisiúnú,
 • tobar atá ann cheana féin a athshlánú, lena n-áirítear tobar tollta a dhoimhniú nó a athlíneáil nó siolta a bhaint de,
 • soláthar uisce ó fhoinse ar dhomchla na talún a chur ar fáil nó a uasghrádú,
 • teach caidéil, píopaí nó áiseanna eile a bhaineann le soláthar uisce a thógáil nó a fheabhsú,
 • fearas nó áiseanna meicniúla nó leictreacha a bhaineann le soláthar uisce a chur ar fáil nó a fheabhsú,
 • Áiseanna nó fearas a bhaineann le cóireáil uisce a chur ar fáil nó a fheabhsú.

Ní cháileofar oibreacha atá, i dtuairim an údaráis áitiúil,

a) ar chostas faofa de níos lú ná €634.86,

b) tá na hoibreacha beartaithe iomarcach ar a bhfuil ag teastáil chun soláthar imleor uisce a chur ar fáil chun críocha tí,

c) baineann na hoibreacha le feistiú nó feabhsú pluiméireachta taobh istigh de theach,

d) baineann siad le soláthar uisce chun críocha tráchtála a chur ar fáil nó a uasghrádú,

e) tugtar faoi na hoibreacha sula ndéanann an t-údarás áitiúil iniúchadh ar an suíomh

 

RÉAMHINIÚCHADH

Déanfaidh an t-údarás áitiúil réamhiniúchadh, chun -

 • incháilitheacht don scéim a mheas, agus pé acu an gcáilíonn nó nach gcáilíonn na hoibreacha beartaithe, agus
 • i gcás iarratais a bhaineann le feabhsúcháin do scéim atá ann faoi láthair, déantar tromchúiseacht na n-easnamh sa scéim sin a mheas.

Sa chás nach bhfuil an t-iarratasóir, tráth a bhfuil an t-iarratas á leagadh isteach acu, in ann sonraí iomláin na n-oibreacha beartaithe a sholáthar (i gcás tobair nua, mar shampla), ní dheimhneoidh an t-údarás áitiúil ach incháilitheacht an iarratasóra do dheontas.

Beidh ar an iarratasóir trí mheastachán ar chostas na n-oibreacha uile a leagan isteach chuig an údarás i dtreo is go roghnóidh siad an conraitheoir is feiliúnaí.

Tráth a leagtar sonraí iomlána na n-oibreacha faoi bhráid an údaráis áitiúil, déanfar iad a mheas i dtaobh a n-incháilitheachta don scéim, socrófar costas faofa na n-oibreacha agus luach an deontais ceadaithe.

 

COSTAS FAOFA

Is é an t-údarás áitiúil a shocraíonn costas faofa na n-oibreacha, agus is ar an bhfigiúr seo atá luach an deontais bunaithe. Meastachán ar chostas réasúnta na n-oibreacha incháilithe atá ann.

 

LUACH AN DEONTAIS

Bronnfar deontas ar luach:

 1. 75% den chostas faofa (nó, nuair a bhaineann sé le hábhar, den chostas athbhreithnithe faofa, féach ailt 10.2 agus 10.3), nó
 2. €2,031.58, pé acu is ísle.

 

TEASTAS CEADAITHE SEALADAIGH

Bronnfaidh an t-údarás áitiúil Teastas Ceadaithe Sealadaigh ar an iarratasóir nuair:

 • atá réamhiniúchadh déanta acu chun a sástachta, agus
 • tá sé deimhnithe acu go bhfuil an t-iarratasóir incháilithe, go gcáilíonn na hoibreacha beartaithe, agus go gcomhlíontar na téarmaí agus coinníollacha eile uile a bhaineann leis an scéim, agus
 • tá costas faofa agus luach an deontais socraithe acu.

 

DÉANAMH NA nOIBREACHA

Tá sé ceadaithe tús a chur leis na hoibreacha nuair a fhaightear an Teastas Ceadaithe Sealadaigh. Ní mór do na hoibreacha a bheith déanta ag conraitheoir atá cláraithe i gcomhair VAT agus atá Foirm reatha C2 nó Teastas Imréitigh Cánach acu ó na Coimisinéirí Ioncaim.

 

ÍOCAÍOCHT A ÉILEAMH

Ar chríochnú na n-oibreacha, is féidir leis an iarratasóir íocaíocht a éileamh ach an dearbhú atá ar an Teastas Ceadaithe Sealadaigh a shíniú agus é a sheoladh ar ais chuig an údarás áitiúil in éineacht le hadmhálacha don obair cháilithe.

 

ÍOC AN DEONTAIS

Nuair a fhaigheann an t-údarás áitiúil éileamh ar íocaíocht, déanfaidh siad iniúchadh ar na hoibreacha lena dheimhniú gur -

 1. Tugadh faoi agus gur cuireadh i gcrích na hoibreacha beartaithe san iarratas ar bhealach sásúil, agus
 2. gur cuireadh soláthar uisce ar fáil atá sásúil ó thaobh na cáilíochta agus méid de araon.

Agus na nithe seo deimhnithe, íocfar an deontas.

Sa chás go bhfuil an t-údarás áitiúil den tuairim nár tugadh faoi na hoibreacha de réir mar a sonraíodh san iarratas iad, nó nár cuireadh i gcrích ar bhealach sásúil iad, d’fhéadfadh an t-údarás -

a) costas athbhreithnithe faofa a shocrú,

b) an deontas a choinneáil siar go dtí go gcuireann an t-iarratasóir i gcrích cibé leasuithe do na hoibreacha nó oibreacha breise a d’fhéadfadh an t-údarás a éileamh.

Sa chás go bhfuil an t-údarás áitiúil den tuairim go bhfuil costas iarbhír na n-oibreacha incháilithe níos lú ná an costas faofa, socrófar costas faofa athbhreithnithe.

 

FOIRM IARRATAIS

Foirm iarratais – Deontas do Thoibreacha Aonair ar fáil i Rannóg na bhFoirmeacha agus Cáipéisí

 

DEONTAIS BHREISE

Ní íocfar aon deontas eile taobh istigh de 7 mbliana ó bhronnadh deontais, beag beann ar luach an deontais sin a bronnadh.

Tá na sonraí go léir faoin deontas, nósanna imeachta agus an fhoirm iarratais leagtha amach sa Mheabhrán Mínithe atá ar fáil i Rannóg na bhFoirmeacha agus Cáipéisí.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites