Mayo County Council logo

Fóirdheontas Bliantúil faoi chomhair Costais Oibríochtúla Grúpscéimeanna Uisce

Is gné lárnach den chur chuige réamhbheartaithe chun barr feabhais a chur ar cháilíocht agus iontaofacht soláthairtí uisce tuaithe ná fóirdheontas bliantiúil a íoc i dtreo costais oibriú ghrúpscéimeanna uisce a sholáthraíonn uisce do thithe cónaithe.  Íocfar údaráis áitiúla é seo do ghrúpaí a chomhlíonann coinníollacha na scéime fóirdheontais.

Beidh luach an fhóirdheontais a íoctar ag brath ar líon na dtithe ceangailte don scéim, nó i gcás grúpscéimeanna atá iomlán méadraithe, beidh sé ag brath ar thoirtmhéid an uisce a tháirgtear le freastal ar lucht tí na scéime.Sa dá chás seo, beidh ar an údarás áitiúil leibhéal an chaiteachais incháilithe a fhaomhadh, faoi réir na n-uasteorainneacha a leanas:


€40.00 
in aghaidh an tí a bhfuil uisce ag dul chuige ó fhoinse de chuid an údaráis áitiúil.

€95.00 in aghaidh an tí a bhfuil uisce ag dul chuige ó fhoinse príobháideach.

€220.00 i gcomhair an tí ar a ndéantar díghalrú agus/nó cóireáil ar an uisce isteach aige faoi chonradh um áiseanna a dhearadh, a thógáil, agus a oibriú’ (DTO) nó i gcásanna a bhfuil an t-ionad cóireála uisce / díghalraithe uisce á oibriú ag conraitheoir ar a bhfuil bronnta Conradh bona fide Oibriúcháin agus Cothabhála.


Tá réamhíocaíocht iníoctha le scéim faoi 30 Meitheamh gach bliain, faoi réir na n-uasteorainneacha a leanas:70% d’fhóirdheontas na bliana roimhe sin, suas le 70% de na figiúrí thuasluaithe i gcomhair gach tí a bhfuil uisce ag gabháil dó ó fhoinse de chuid an údaráis áitiúil nó ó fhoinse phríobháideach.

Tá an t-eolas go léir faoin deontas, nósanna imeachta agus an fhoirm iarratais leagtha amach sa Mheabhrán Mínithe atá ar fáil i rannóg na bhFoilseachán.

 

Is féidir aon cheisteanna atá agat ina dhiaidh sin faoi phróiseas an fhóirdheontais a sheoladh ar ríomhphost chuig gwssubsidy@mayococo.ie.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites