Mayo County Council logo

Seirbhís Uisce agus Séarachais

B'ionann beartas an rialtais chun athstruchtúrú iomlán a dhéanamh ar an earnáil uisce ar fud na tíre, mar aon le fóntas náisiúnta uisce a chur ar bun, agus an t-athrú is mó a chuirfeadh isteach ar na rialtais áitiúla ó cuireadh na húdaráis áitiúla ar bun sa bhliain 1898. Mar chuid de, bunaíodh fóntas nua uisce (Uisce Éireann) le bheith freagrach as soláthar seirbhísí uisce.

Tá Uisce Éireann ar an bhfód anois agus ar 1 Eanáir 2014, mar atá leagadh amach sa reachtaíocht in 2013, aistreofar sócmhainní agus dliteanais Sheirbhísí Uisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo chuig Uisce Éireann. Cuirfidh Comhairle Contae Mhaigh Eo na seirbhísí poiblí uisce i gcontae Mhaigh Eo ar fáil agus déanfaidh sí iad a chothabháil thar ceann Uisce Éireann ón lá seo amach go ceann 12 bhliain, de réir théarmaí an Chomhaontaithe Leibhéal Seirbhíse a shínigh an dá pháirtí in 2013.

Beidh Comhairle Contae Mhaigh Eo páirteach i gcónaí i gCláir Infheistíochta Seirbhísí Uisce a phleanáil, ach is é Uisce Éireann a dhéanfaidh an cinneadh deireanach i dtaobh ord tosaíochta na scéimeanna.

Beidh sé de chúram fós ag Comhairle Contae Mhaigh Eo na grúpscéimeanna uisce i gContae Mhaigh Eo a mhaoirsiú agus an Clár um Uisce Tuaithe a riaradh thar ceann na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Cáilíocht Uisce

Cáilíocht Dramhuisce

Liosta Leasúcháin agus Scéimeanna Iniúchta ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC)

Tionscadal Contae um Chaomhnú Uisce

Clár Infheistíochta Seirbhísí Uisce (2016)

 

Cáilíocht Uisce

Tá sé tuairiscthe ag an GCC san Achoimre ar Cháilíocht Soláthair Uisce Phoiblí, 2012 go raibh 100% de na scéimeanna soláthair uisce phoiblí i Maigh Eo ag teacht leis na riachtanas micribhitheolaíochta in 2011 agus 2012.  Tá feabhas tagtha ar leibhéil comhlíonta na riachtanas ó thaobh ceimiceán de, ó 99.3% go 99.5% sa bhliain 2012.

Ba iad tríhalaimeatáin an phríomhchúis le teipeadh comhlíontachta, a tharla nuair a rinne clóiríniú ar uisce a raibh breis ábhar orgánach ann den chuid is mó. Eisíodh fógra nua amháin um fhiuchach uisce le linn 2012, agus ní raibh aon cheann fós i bhfeidhm ó na blianta roimhe sin. Níor cuireadh aon srianta breise ar uisce agus níor mhair aon srianta ó bhlianta roimhe sin. Faoi dheireadh na bliana 2012 ní raibh aon fhógra fiuchta uisce i bhfeidhm ar aon scéim soláthair uisce phoiblí de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Is fianaise ar chóras uisce phoiblí atá folláin agus ag dul i bhfeabhas i gcónaí í an tuairisc seo.

Tá torthaí na dtástálacha um Cháilíocht Uisce ar fáil ar shuíomh idirlín Uisce Éireann

Déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, chomh maith le saotharlanna príobháideacha údaraithe eile, tástáil ar sholáthairtí uisce ar bhonn neamhspleách do Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Bíonn an córas tástála seo faoi réir ag clár monatóireachta atá faofa ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC).

Bíonn an mhonatóireacht seo á déanamh ar bhonn leanúnach, agus cuirtear béim speisialta ar mhonatóireacht cripteaspóiridiam.

Barr

Cáilíocht Dramhuisce

De réir reachtaíocht a cuireadh i bhfeidhm sa bhliain 2007, ní mór do Chomhairle Contae Mhaigh Eo iarratais a dhéanamh chuig an GCC le haghaidh Ceadúnais Doirte Dramhuisce nó Teastais Údaraithe do na hIonaid Cóireála Dramhuisce uile atá faoina stiúir, agus tá an próiseas seo ag dul ar aghaidh ar bhonn leanúnach.

Is coinníoll de chuid na gceadúnas a eisíodh é go gcuirfear Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí ar bun, chun é a chur ar shúile an phobail go bhfuil eolas ar cheadúnais ar fáil le scrúdú ag an bpobal. Tá an t-eolas seo ar fáil ag an nasc a leanas: Cáilíocht Fuíolluisce

Tá na sonraí uile i dtaobh na gCeadúnas Doirte Dramhuisce / na dTeastas Údaraithe a eisíodh go dtí seo ar fáil ar shuíomh idirlín na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil: www.epa.ie (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua).

Barr

 

Liosta Leasúcháin agus Scéimeanna Iniúchta ag an GCC

Mar chuid den ról maoirseachta atá ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhsaoil faoi na Rialacháin um Uisce Óil, 2007, rinne siad iniúchadh ar go leor soláthairtí poiblí uisce i Maigh Eo, agus thug siad treoracha i leith sé cinn acu siúd.  Gliogáil ar an nasc seo chun Tuairiscí Iniúchta a rinneadh le déanaí a léamh.

Rinne an GCC líon na soláthairtí poiblí uisce ar an Liosta Leasúcháin aige a ghiorrú ó 7 go 5 in 2012.

Barr

Tionscadal Caomhnaithe Uisce Mhaigh Eo

Cuireadh Tionscadal Caomhnaithe Uisce an Chontae ar bun in 2004. Cuireadh an tuarascáil dheireanach dá chuid i gcrích i mbliana. Tá infheistíocht iomlán de €9.5 milliún déanta i mbearta caomhnaithe uisce go dtí seo.

Tá 196 Ceantar Méadraithe (CD) bunaithe fud fad na scéimeanna soláthair uisce phoiblí go léir sa chontae. Déantar monatóireacht ar na ceantracha seo ar bhonn laethúil, agus is suntasach an méid uisce atá á shábháil dá bharr. Tá an méid uisce inólta a ghintear i Maigh Eo laghdaithe ó bhreis is 64,000m3 in aghaidh an lae in 2006 go 55,000m3in aghaidh an lae in 2013.   Oibríonn an Oifig um Chaomhnú Uisce go dlúth leis an Rannóg Muirir Uisce, agus is fíorthairbheach an socrú seo agus muid ag dul i ngleic le sceitheadh uisce ag custaiméirí.

Cuireadh tús le Céim 3 na n-oibreacha sa bhliain 2011, inar tugadh faoi oibreacha athshlánaithe ar phríomhlíonraí uisce. Críochnaíodh athshlánú ar 5km de phríomhphíobán aníos Fhoirriú i mBéal an Átha in 2011 ar chostas €1.26 milliún. Tá conradh athshlánaithe do suas le 34km de phríomhlíonra uisce, suite i gceantar Bhéal an Átha den chuid is mó, le tosú in 2014 agus meastar go gcosnóidh sé €5 mhilliún. Tá oibreacha athshlánaithe ar chóras uisce baile Choillte Mach curtha i gcrích ar chostas €0.65 milliún. Tá tús curtha le tuilleadh oibreacha athshlánaithe ar Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Loch Measca a mheasfar a chosnóidh €2 mhilliún, agus tá sé i gceist leis an mbeart seo feabhas a chur ar 15 km de phríomhlíonra uisce.

Ina theannta sin, ceapadh sainchomhairleoirí le deanaí chun tús a chur le pleanáil na chéad cheithre phacáiste eile um chaomhnú uisce.

Barr

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites