Mayo County Council logo

Soláthairtí Neamhrialáilte nó Díolmhaithe Uisce Óil

Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo clár monatóireachta i bhfeidhm ar uisce óil gach bliain.

Déantar monatóireacht ar sholáthairtí rialáilte faoin gclár seo. Áirítear leis seo soláthairtí poiblí uisce agus soláthairtí príobháideacha uisce araon, agus iad ag teacht ó fhoinsí príobháideacha nó ó sholáthairtí uisce poiblí de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Déantar monatóireacht comhlíontachta ar na soláthairtí rialáilte seo de réir fhorálacha Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh. 2) 2007, I.R. Uimh. 278 de 2007. http://www.irishstatutebook.ie/2007/en/si/0278.html 

Ina theannta sin, déantar monatóireacht oibríochtúil ar sholáthairtí i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, lena chinntiú go bhfuil cáilíocht an uisce óil atá á sholáthar ar a bharrmhaitheas.

Breathnaíonn Rialachán 14 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh. 2) 2007, I.R. Uimh. 278 de 2007 ar cheist na soláthairtí neamhrialáilte nó “díolmhaithe”.

De réir na Rialachán, is ionann soláthar díolmhaithe uisce agus soláthar uisce:-

(a)(i) atá ina sholáthar aonair a sholáthraíonn níos lú ná 10 méadar ciúbach ar an meán in aghaidh an lae, nó a fhreastlaíonn ar níos lú ná 50 duine, agus 
(ii) nach bhfuil á sholáthar mar chuid de ghníomhaíocht tráchtála nó phoiblí, nó 
 
(b)atá á úsáid na chun críocha sin amháin a bhfuil an údarás maoirseoireachta cuí sásta nach bhfuil aon tionchar, bíodh sé díreach nó indíreach, ar shláinte na dtomhaltóirí i gceist. [aistriúchan neamhoifigiúil]
 

Chomh maith leis seo, d’eisigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil Nóta Faisnéise i leith Uisce Óil Uimh. 12. Tugtar sa Nóta Faisnéise seo ar Sholáthairtí Díolmhaithe Uisce Óil treoir cheangailteach d'Údaráis Sheirbhísí Uisce (USUanna) maidir le soláthairtí díolmhaithe, de réir Rialachán 14 de na Rialacháin. http://www.epa.ie/downloads/advice/water/drinkingwater/name,31784,en.html

Chun a cuid oibleagáidí faoi na Rialacháin agus faoi Nóta Faisnéise Uimh. 12 a chomhlíonadh, tá bileog eolais eisithe ag Údarás Uisce Chomhairle Contae Mhaigh, le comhairle agus le faomhadh ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, do sholáthairtí neamhrialáilte nó díolmhaithe.  Keeping your Unregulated Private Water Supply Safe is ainm dó (féach thíos), agus tugtar comhairle ann do scéimeanna a bhfuil a fhoinse uisce féin acu.

Má tá aon cheist agat i dtaobh soláthairtí neamhrialáilte uisce, déan teagmháil le:-

  • Rannóg na nGrúpscéimeanna Uisce, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.  Teil: 094 9024444
  • Oifigeach Sinsearach Sláinte Chomhshaoil, Rannóg Folláine Chomhshaoil, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Ospidéal Mhuire, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, Teil: 094 9042260.

 

Soláthairtí Neamhrialáilte nó Díolmhaithe Uisce Óil (Document)

Soláthairtí Neamhrialáilte nó Díolmhaithe Uisce Óil (Béarla)
Formats Available:


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites