Mayo County Council logo

An tAcht um Míchumas, 2005

An tAcht um Míchumas, 2005

Reachtaíodh an tAcht um Míchumas, 2005 d’fhonn tacú le soláthar seirbhísí atá dírithe go sonrach ar dhaoine faoi mhíchumas agus chun rochtain ar ghnáthsheirbhísí poiblí do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú. Is é an tAcht seo an bunús reachtúil atá le foirgnimh agus seirbhísí poiblí a bheith ar fáil do chách, leis na sé phlean earnála, leis na bearta chun feabhais i leith earcaíochta sa tseirbhís phoiblí, le srianta ar úsáid faisnéise géinití, agus le bunú an Lárionaid Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch.

 

 Tá Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh suite ar a gcuid dualgas faoin Acht um Míchumas, 2005, a chomhlíonadh. Cuireann an tAcht seo iallach ar Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo (.i. Comhairle Contae Mhaigh Eo, agus Comhairlí Baile Bhéal an Átha, Chaisleán an Bharraigh agus Chathair na Mart) rochtain iomlán chomhionann ar a gcuid seirbhísí uile a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas.

 

 Tá Plean Earnála ullmhaithe ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil faoi réir an Achta um Míchumas. De réir an phlean earnála seo b’éigean do gach údarás áitiúil plean gníomhaithe a ullmhú don chontae. Beidh gealltanas maoinithe ag an rialtas mar chrann taca ag an bplean gníomhaithe lena chinntiú go gcuirfear i bhfeidhm é.

 

 Gliogáil ar an nasc thíos chun tuilleadh eolais a fháil ar an bplean gníomhaithe.

Implementation Plan 2008-2015 (Word)

 

Implementation Plan 2008-2015 (PDF)

 

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites