Mayo County Council logo

Inrochtaineacht: Dearbhú Stádais Chomhionann

Dearbhú Stádais Chomhionann

Comhairle Contae Mhaigh Eo…diongbháilte do cháilíocht na beatha i Maigh Eo a chur chun cinn

Táimid anseo i gComhairle Contae Mhaigh Eo suite ar sheirbhís a sholáthar atá ar fáil do agus a bhaineann lenár gcuid custaiméirí uile, seirbhís a fhreastlaíonn ar riachtanais agus ar mhianta sciartha ar leith dár gcustaiméirí, agus seirbhís a iarrann comhionannas torthaí. Leanfaimid orainn ag dul i gcomhairle lenár gcuid custaiméirí lena chinntiú go bhfuiltear ag freastal ar a riachtanais, agus coinneoimid ar oiliúint chuí a chur ar fáil dár bhfoireann túslíne.

 Is mian linn anseo i gComhairle Contae Mhaigh Eo seirbhís d’ardchaighdeán a sholáthar dár saoránaigh uile. Tuigimid nach ionann ár saoránaigh uile ó thaobh aoise, inscne, creidimh, cine, ballríochta den lucht siúil, míchumais, gnéaschlaonta, stádais phósta agus stádais teaghlaigh de. Déanfaimid cinnte go gcloífimid le reachtaíocht chomhionannais (ar nós an Achta um Stádas Comhionann, 2000) agus go mbainfear aon chonstaicí a chuireann cosc ar ghrúpaí nó daoine aonair ár seirbhísí a úsáid. Cuirfear oiliúint ar ár bhfoireann ionas go mbeidh barr tuisceana againn ar riachtanais éagsúla agus beimid in ann freastal orthu dá bharr.

Mura bhfuil an gealltanas seo á chomhlíonadh againn, cuir an méid sin in iúl dúinn tríd an nós imeachta chun gearán a dhéanamh nó trí ghearán a dhéanamh faoin Acht um Míchumas, 2005. Tá sonraí an dá nós imeachta sin ar fáil ar ár suíomh idirlín.

 

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites