Mayo County Council logo

An Coiste um Rochtain do Chách

Rochtain do Chách

Aithnímid anseo in Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo an tábhacht agus an luach a bhaineann le háiseanna agus seirbhísí a bheith ar fáil do chách. Tá sé de rún againn cur cuige comhordaithe a thabhairt i dtaca le soláthar na n-áiseanna agus na seirbhísí seo. Cuireadh meitheal inmheánach ar bun chun an beart seo a chur i ngníomh.  An Coiste um Rochtain do Chách (CRC) is ainm don mheitheal seo. Beidh ról lárnach ag an gCoiste um Rochtain do Chách sa Phlean Gníomhaithe Míchumais. Soláthróidh sé comhairle agus stiúrfaidh sé an próiseas luachála.

Bunaíodh an coiste i mí Aibreán 2006 le hionadaíocht ó na stiúrthóireachtaí uile agus baill foirne atá faoi mhíchumas. Grúpa inmheánach is ea é a bhfuil Stiúrthóir na Rannóga um Ghnóthaí Corparáideacha ina cheann air. Tionóladh baill an choiste ó raon leathan rannóg laistigh den údarás.

Aidhm an Choiste:

“Beartais uilíocha rochtana a chur ar bun, a chur chun cinn, a chur i bhfeidhm agus feasacht orthu a ardú sna ceithre údarás áitiúil i Maigh Eo, agus beartais agus gníomhaíochtaí ábhartha eile a bhainistiú, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm faoi réir reachtaíocht reatha.”

Freagrachtaí an Choiste:

 • Baill foirne sna ceithre údarás aitiúil a ghríosadh agus cuidiú leo bearta cuí a fhorbairt a fhreastlaíonn ar riachtanais rochtana daoine atá faoi mhíchumas;
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar stádas na n-údarás i leith bearta feasachta míchumais, cur chuige agus scileanna, pleananna gníomhaithe, struchtúir tacaíochta agus scileanna na foirne;
 • Iniúchtaí rochtana a phleanáil agus a chur i gcrích ar na háiseanna poiblí uile sna ceithre údarás áitiúil;
 • Plean gníomhaithe a ullmhú agus a chur i bhfeidhm le féachaint chuige go bhfuil seirbhísí poiblí agus áiseanna na gceithre údarás áitiúil inúsáidte ag cách.
 • A chinntiú go bhfuil inrochtaineacht fréamhaithe i ngach gné den eagraíocht agus go bhfuil sí fite isteach i bpleananna corparáideacha agus gháthphleanáil gnó.
 • Gníomhaíochtaí laistigh den eagraíocht a threorú, lena n-áirítear caitheamh barrmhaith airgid atá leithdháilte ag RCORA lena chinntiú go bhfuil seirbhísí agus áiseanna ar fáil do chách.

Oifigigh an Choiste:

 • Oifigeach Rochtana an tUas. Kevin Cooke 094 9047907
 • Oifigeach Idirchaidrimh do Dhaoine faoi Mhíchumas an tUas. Joe Loftus 094 9047337
 • Oifigeach Comhionannais Ms Martina Hughes 094 9047153

Baill den Choiste agus mar a n-oibríonn siad:

 • Joe Loftus, Stiúrthóir Seirbhísí, Oifigeach Idirchaidrimh do Dhaoine faoi Mhíchumas, Cathaoirleach an Choiste
 • Pat Carroll, Bainisteoir Córais Faisnéise, Rannóg IT
 • Andrew Newman, Scanóir, Ceanncheathrú an Stáisiúin Dóiteáin
 • John Condon, Rúnaí an Chontae, An Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha
 • Kevin Cooke, Oifigeach Rochtana, Rannóg Forfheidhmithe
 • Martina Hughes, Oifigeach Comhionannais, Rannóg Pearsanra
 • Kevin Keegan EA, Ionadaí Réigiún an Oirthuaiscirt
 • Geeta Keena SEA, Rannóg na nAiltirí
 • Seamus Murphy, Príomh-Oifigeach Dóiteáin, Stáisiún Dóiteáin
 • Siobhan Sexton EA, Ionadaí Réigiún an Oirdheiscirt
 • Declan Turnbull, Ionadaí Pobail agus Fiontraíochta
 • Martina Walsh, Ionadaí Traenála, an Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha
 • Simon Wall EA, Ionadaí Réigiún an Iarthair
 • Ann Sweeney SEE, Ionadaí Réigiún an Oirdheiscirt

 

Coiste um Rochtain do Chách

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

Ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh linn má bhíonn ceist ar bith agat faoi chúrsaí inrochtaine a bhaineann le Comhairle Contae Mhaigh Eo.
Teileafón : 094 90 24444
Contact Form: Access Contact Form
R-phost : accessforall@mayococo.ie
Oscailte: 9 r.n.-1 i.n. agus 2 i.n.-5 i.n. ó Luan go hAoine

  More Mayo County Council and Local Government Websites