Mayo County Council logo

Inrochtaineacht: Dearbhú Barcelona

Tionscadal Dhearbhú Barcelona

Shínigh Comhairle Contae Maigh Eo Dearbhú Barcelona sa bhliain 2002.

Mar shínitheoir, geallann Comhairle Contae Mhaigh Eo seirbhísí agus eolas de chuid na Comhairle a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá sé luaite go sonrach sa Phlean Forbartha Corparáide reatha go leanfar ar aghaidh ag cur barr feabhais ar rochtain ar ár gcuid oifigí poiblí ar mhaithe le custaiméirí agus baill foirne atá faoi mhíchumas agus i dtreo seirbhísí inroctana d’ardchaighdeán a chur ar fáil. Tá caighdeán WAI Leibhéal AAA bainte amach ag formhór na leathanach ar shuíomh idirlín na Comhairle ó thaobh inrochtaineachta de, agus tá caighdeán AA bainte amach ag na leathanaigh uile.

Céard is Dearbhú Barcelona ann?

Fógraíodh Dearbhú Barcelona den chéad uair ag comhdháil dar teideal “An Chathair agus Daoine faoi Mhíchumas” sa bhliain 1995. Ócáid mhór a bhí anseo a fuair tacaíocht mhór ón Spáinn agus an Eoraip agus a raibh daoine ó cheann ceann na hEorpa i láthair ann. Ag conclúid na comhdhála shínigh 56 méara agus cathaoirleach de bhardais ar fud na hEorpa an Dearbhú, agus thug 86 eile le fios go gcuirfidís a síniú leis go luath tríd an bpost nó facs. Bhí an tUas. Tom Godfrey, Méara Dhroichead Átha i láthair agus shínigh sé an Dearbhú.

Faoi mhí Iúil 2000, tá 320 baile mór agus cathair ag cloí leis an gcoinbhinsiún Eorpach is tábhachtaí dá bhfuil ann ó thaobh inrochtaineachta de.

Cáipéis shimplí ach cumhachtach is ea an Dearbhú. Níl feidhm dhlíthiúil aige, ach toisc go ngeallann údaráis bhardais raon leathan beart a chur i gcrích tá an-dul chun cinn á dhéanamh dá thoradh. Oibríonn sé go ciúin – níl sé bagartach in aon chor ach má ghlactar leis is mór an tairbhe a bhaintear as na bearta a chuirtear i gcrích. Geallann baile mór nó cathair a ghlacann leis mar shampla go n-ullmhóidh siad plean chun an Dearbhú a chur i bhfeidhm agus chun struchtúir a bhunú go rachfar i gcomhairle le daoine faoi mhíchumas agus lena n-ionadaithe ar bhonn rialta.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites