Mayo County Council logo

Inrochtaineacht: Inrochtaineacht an tSuímh Ghréasáin

Forbhreathnú

An gealltanas agus cur chuige seo againne i dtaca le suíomh inrochtana gréasáin a chur ar fáil.

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo suite ar shuíomh inrochtana gréCairt Cúram Custaiméirí & Modh Déanta Gearáinasáin a chur ar fáil. Tá an tiomantas seo leagtha amach sa Chairt um Chúram Custaiméirí de chuid Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo. Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ina sínitheoir de Dhearbhú Barcelona agus tá sí clúdaithe ag an Acht um Míchumais, 2005.

I dtreo is go gcloífear leis na caighdeáin seo, tá Comhairle Contae Mhaigh Eo suite ar acmhainní na Comhairle atá ar líne a chur ar fáil ar an gcaoi is éasca teacht orthu agus is féidir. Bímid ag obair linn i gcónaí chun barr feabhais a chur ar inrochtaineacht ár suímh idirlín.

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo suite ar stádas “A Dúbailte” a bhaint amach don suíomh idirlín seo de réir Threoirlínte Inrochtaineachta Ábhair ar an Idirlíon (WCAG) 1.0 de chuid Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C). Dá bhrí seo, déanfaidh gach leathanach ar an suíomh na príomhsheicphointí uile i gcatagóirí 1 agus 2 de WCAG 1.0 a chomhlíonadh chun teacht le Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais maidir le Rochtaineacht ar Sheirbhísí agus Faisnéis Phoiblí curtha ar fáil ag Comhlachtaí Poiblí. Tá buneolas ar na polasaithe agus ar an reachtaíocht a bhaineann le Dearadh Uilíoch in Éirinn ag an Lárionad Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais.

Geallann Comhairle Contae Mhaigh Eo go mbainfear aon ábhar úr a chuirtear leis an suíomh gréasán “Leibhéal AA” amach de réir Threoirlínte Inrochtaineachta Ábhair ar an Idirlíon (WCAG) 2.0 de chuid Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C).

Geallann Comhairle Contae Mhaigh Eo go mbeidh inrochtaineacht mar chuid d’aon iarratais a dhéantar ar tríú páirtithe maidir le soláthar córais nó uasghrádú ar chórais atá ann faoi láthair.

Breathnaigh ar na hoibreacha ar inrochtaineacht atá beartaithe do 2010.

Ráiteas ar an suíomh gréasáin a bheith de réir treoirlínte oifigiúla inrochtaineachta.

Comhlíonann formhór dár suíomh gréasáin seicphointí “Leibhéal AA” de WCAG 2.0, agus comhlíonann sé go leor de sheicphointí “Leibhéal AAA” de WCAG 1.0. Rinneadh an t-iniúchadh is déanaí ar inrochtaineacht an tsuímh seo sa cheathrú ráithe de 2009, agus leasaíodh na deacrachtaí a tógadh chun solais ansin sa chéad ráithe de 2010. Déanaimid iniúchtaí inmheánacha níos neamhfhoirmeálta ná sin uair sa bhliain ar a laghad.

Gnéithe le feabhsú agus clár ama

Tuigimid go bhfuil gnéithe áirithe den suíomh gréasáin le feabhsú ó thaobh inrochtaineachta de. Táimid i mbun oibre air seo faoi láthair chun é sin a chur i gcrích. Tá súil againn go mbainfidh an suíomh gréasáin seo Leibhéal “A Dúbailte” amach de réir Threoirlínte Inrochtaineachta Ábhair ar an Idirlíon (WCAG) 1.0 de chuid Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C) faoi dheireadh an cheathrú ráithe 2010.

Gnéithe le feabhsú, clár ama, agus rochtain mhalartach.

Cuid den suíomh gréasáin

Gné le feabhsú

Spriocdháta lena fheabhsú

Rochtain mhalartach

Físeáin ar líne

Níl fotheidil agus/nó tras-scríbhinní ar fáil do na físeáin uile.

Tá an obair seo idir lámha. Tá sé i gceist againn fotheidil agus/nó tras-scríbhinní a chur ar fáil do na físeáin uile faoi dheireadh 2010.

Má theastaíonn tras-scríbhinn nó fotheidil d’fhíseán uait, cuir fios ar Oifigeach Rochtana Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar 094 902 4444 nó cuir ríomhphost chuig accessforall@mayococo.ie.

Córas eAgenda

D’ainneon an córas atá againn ar líne do chruinnithe agus cláir oibre (eAgenda) a bheith inrochtana, úsáideann sé cáipéisí i bhformáidí nach bhfuil inrochtana (cáipéisí Word agus PDF nach bhfuil i bhformáidí inrochtana mar shampla).

Dúshlán leanúnach a bheidh sa cheann seo toisc nach mbíonn cáipéisí an chruinnithe ar fáil ach trí lá roimh an gcruinniú, mar a éilítear sa reachtaíocht, agus tiomsaítear iad ó mheascra foinsí, cuid mhaith acu nach bhfuil faoi smacht Chomhairle Contae Mhaigh Eo (gníomhaireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta mar shampla, gníomhaireachtaí reachtúla, grúpaí pobail agus carthanacha, gnólachtaí srl.)

Cuirfear teimpléid inrochtana Word ar fáil d'fhoireann Chomhairle Contae Mhaigh Eo roimh dheireadh na bliana 2010 nó go luath in 2011. Tá sé de rún againn go n-úsáidfear na teimpléid seo chun leaganacha inrochtana HTML a chruthú d’fhormhór na gcáipéisí a úsáidtear sa chóras. Ní bheidh na cáipéisí uile ar fáil i bhfoirm inrochtana áfach, de bharr cáipéisí a bheith á dtiomsú ó fhoinsí nach bhfuil faoi smacht Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Má tá deacrachtaí agat eAgenda a úsáid, cuir fios ar Oifigeach Rochtana Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar 094 902 4444 nó cuir ríomhphost chuig accessforall@mayococo.ie.

Doiciméid agus Foirmeacha

 • Tá formhór na bhfoirmeacha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil i bhfoirm Word amháin ionas gur féidir le custaiméirí iad a chomhlánú.
 • Tá go leor cáipéisí agus tuarascálacha ar fáil i bhfoirm Word nó PDF amháin, formáidí nach bhfuil inrochtana.

Cuirfear teimpléid inrochtana Word ar fáil d'fhoireann Chomhairle Contae Mhaigh Eo roimh dheireadh na bliana 2010 nó go luath in 2011. Tá sé de rún againn go n-úsáidfear na teimpléid seo chun leaganacha inrochtana HTML a chruthú d’fhormhór na gcáipéisí a úsáidtear sa chóras. Ní bheidh na cáipéisí uile ar fáil i bhfoirm inrochtana áfach, de bharr cáipéisí a bheith á dtiomsú ó fhoinsí nach bhfuil faoi smacht Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Má tá leagan inrochtana d’aon cháipéis nó foirm atá ar an suíomh gréasáin seo de dhíth ort, cuir fios ar Oifigeach Rochtana Chomhairle Contae Mhaigh Eo nó cuir ríomhphost chuig accessforall@mayococo.ie.

Cáipéisí Pleanála

Cáipéisí pleanála a ghabhann le hiarratais. I bhformhór na gcásanna is cóipeanna scanta de na buncháipéisí atá anseo agus iad curtha ar fáil i bhfoirm íomhánna.

Faraor, ní féidir linn na doiciméid seo a chur ar fáil i bhformáid inrochtana, agus i gcásanna áirithe bheadh sé dodhéanta a dhéanamh (i gcás léaráidí, léarscáileanna srl.)

Má theastaíonn cúnamh uait le hIarratas Pleanála ar leith, déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála.

Eolas léarscáil-bhunaithe

Níl eolas bunaithe ar léarscáileanna ar fáil d'iomlán ár gcuid custaiméirí.

Is srianadh nádúrtha de léarscáileanna é seo.

Tá an t-eolas ar fad atá léirithe ar léarscáileanna ar fáil i bhfoirm téacs chomh maith. Bain úsáid as ár gcuardach téacsbhunaithe i gcomhair eolas pleanála, nó déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála.

Le haghaidh léarscáileanna eile, cuir ríomhphost chuig an rannóg chuí sa Chomhairle nó cuir glaoch ar 094 902 4444 agus luaigh ainm na rannóige cuí.

Córas Féinseirbhíse Réamhphleanála (SSPS)

Níl an Córas Féinseirbhíse Réamhphleanála atá léarscáilbhunaithe ar fáil do chách. Soláthraíonn an córas seo tuairisc ar shuíomh ar leith bunaithe ar Phlean Forbartha an Chontae agus Pleananna Ceantair Áitiúil.  

Is srianadh nádúrtha de léarscáileanna é seo.

Tá an t-eolas uile atá ar fáil via SPSS ar fáil i Rannóg Pleanála an tsuímh ghréasáin chomh maith.
Déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála má tá ceist agat maidir leis an tionchar a bheidh ag na pleananna seo ar aon fhorbairt beartaithe agat.

Paimfléid Náisiúnta, Reachtaíocht srl.

Ní bhíonn paimfléid, foirmeacha (cé is moite d’fhoirmeacha iarratais ar dheontais ardoideachais), reachtaíocht agus cáipéisí nó faisnéis eile curtha ar fáil ag rannóga an rialtais inrochtana i gcónaí.

Cuireann comhlachtaí seachtracha nach bhfuil faoi smacht Chomhairle Contae Mhaigh Eo na tuarascálacha seo ar fáil de ghnáth.  De bharr nádúr fhormhór na nithe seo, níl sé praiticiúil iad ar fad a chur ar fáil i bhfoirm inrochtana.

 Déan teagmháil leis an roinn chuí de chuid an rialtais i gcomhair tuilleadh cúnaimh. De ghnáth is í an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúla atá i gceist.

Tuarascálacha Teicniúla

Tuarascálacha teicniúla, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le Píblíne Gháis na Coiribe agus le Pleananna éagsúla Forbartha agus Pleananna Ceantair Áitiúil.

Cuireann comhlachtaí seachtracha nach bhfuil faoi smacht Chomhairle Contae Mhaigh Eo na tuarascálacha seo ar fáil de ghnáth.  De bharr nádúr fhormhór na nithe seo, níl sé praiticiúil iad ar fad a chur ar fáil i bhfoirm inrochtana.

Má tá leagan inrochtana d’aon cháipéis nó foirm atá ar an suíomh gréasáin seo de dhíth ort, cuir fios ar Oifigeach Rochtana Chomhairle Contae Mhaigh Eo nó cuir ríomhphost chuig AccessForAll@mayococo.ie.

Marcáil Neamhbhailí

Roinnt leathanach a bhfuil XHTML neamhbhailí ann.

Déanaimid iniúchadh ar an suíomh gréasáin go neamhfhoirmiúil uair sa bhliain ar a laghad, agus go foirmiúil gach 12-18 mí. Réiteoimid aon fhadhbanna a aimsímid le linn na n-iniúchtaí seo.

Má tá leathanach ar leith ann nach féidir leat a úsáid de bharr marcáil neamhbhailí, cuir ríomhphost chuig an stiúrthóir gréasáin ina thaobh.

Fearainn Mheiteashonraí

Fearainn riachtanacha mheiteashonraí ar lár (m.sh. teanga, cur síos agus eochairfhocail)

Déanaimid iniúchadh ar an suíomh gréasáin go neamhfhoirmiúil uair sa bhliain ar a laghad, agus go foirmiúil gach 12-18 mí. Réiteoimid aon fhadhbanna a aimsímid le linn na n-iniúchtaí seo.

Má tá leathanach ar leith ann nach féidir leat a úsáid de bharr meitimhír a bheith ar lár, cuir ríomhphost chuig an stiúrthóir gréasáin ina thaobh.

Nuacht agus Cáipéisí roimh 2007

Níl cuid de na seancháipéisí agus nuacht ar fáil i bhformáid inrochtana.

De bharr nádúr agus aois roinnt de na nithe seo, níl sé praiticiúil iad ar fad a chur ar fáil i bhfoirm inrochtana.

Má tá leathanach ar leith ann nach féidir leat a úsáid de bharr a fhormáide, cuir ríomhphost chuig an stiúrthóir gréasáin ina thaobh.


Breathnaigh ar na hoibreacha ar inrochtaineacht atá beartaithe do 2010.

Nóta maidir le cáipéisí PDF agus Microsoft Word

Baintear úsáid as teicneolaíocht W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda) ar an suíomh idirlín a fhad agus is féidir. Tá roinnt cáipéisí áfach atá i bhFormáid Doiciméad Iniompartha (PDF) agus/nó i bhfoirm Microsoft Word i gcónaí.

Cé go bhfuil iarracht déanta againn leaganacha malartacha inrochtana de na cáipeisí seo a chur ar fáil, d’fhéadfadh sé go bhfuil roinnt doiciméad ar an suíomh atá ar fáil sna formáidí seo amháin, ar mhór bogearra Adobe Acrobat Reader a íoslódáil agus a shúiteáil lena léamh. Mura bhfuil tú in ann teacht ar eolas atá i bhformáid PDF nó Word, seol ríomhphost chuig webmaster@mayococo.ie nó cuir glaoch orainn ar (094) 90 24444.

Formáidí Eile

Is féidir cáipéisí de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo a sholáthar duit in aon cheann de na formáidí a leanas laistigh de choicís:

 • Clostéip
 • Braille
 • HTML
 • Gnáth-théacs
 • Cló Mór
 • Cló Ardchodarsnachta

Tá ateangairí le teanga chomharthaíochta ar fáil chomh maith chun freastal ar chruinnithe, ach fógra réasúnta a thabhairt roimh ré.

Chun iarratas a dhéanamh ar cháipéis i bhformáid eile, déan teagmháil leis an Oifigeach Rochtana ar 094 90 24444 nó tríd an ríomhphost ag accessforall@mayococo.ie.

Conas is féidir aiseolas a thabhairt ar inrochtaineacht an tsuímh ghréasáin seo?

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ar inrochtaineacht an tsuímh ghréasáin seo.

 • Seol ríomhphost chugainn ag webmaster@mayococo.ie
 • Scríobh chugainn ag an Rannóg IT, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
 • Cuir glaoch orainn ag 094 902 4444

Gnéithe inrochtaineachta an tsuímh ghréasáin seo

 • Clómhéid inathraithe – ligeann sé seo don úsáideoir méid an chló ar an leathanach a mhéadú nó a laghdú sa chaoi go bhfuil sé níos éasca a léamh go compordach. Chun leas a bhaint as an ngné seo, ní gá ach gliogáil ar na "A"s ag barr an scáileáin ar dheis.
 • Stílbhileog Chascáideach (CSS) in úsáid chun smacht a choinneáil ar leagan amach na leathanach  Cuireann sé seo ar chumas an úsáideora na stílbhileoga a dhíchumasú nó a stílbhileoga féin a úsáid sa chaoi go bhfuil an suíomh níos éasca a léamh.
 • Marcáil áirithe bhreise curtha le táblaí sonraí agus le foirmeacha, rud a bheidh ina cuidiú le teicneolaíocht oiriúnaitheach ar nós léitheoirí scáileáin
 • Nasc scipeála nascleanúna curtha isteach chun ligint d’úsáideoirí lagamhairc bogadh thart ar an leathanach gréasáin gan stró.
 • Marcáil chuí déanta ar gach doiciméad. Tá naisc chiallmhara leis agus struchtúr na gceannteideal mar is ceart.
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites