Mayo County Council logo

Fíneálacha

Réamheolas

 Park Smart Mayo

 Bí stuama agus tú ag páirceáil

Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo i gcuimhne do thiománaithe a pháirceáileann go mídhleathach ar an gcosán go gcuireann an beart seo iallach ar dhaoine faoi mhíchumas, daoine i gcathaoireacha rothaí, tuismitheoirí le pramanna, daoine breacaosta agus coisithe go léir, siúl amach ar an mbóthar i measc an tráchta.

Tá na spásanna inrochtana páirceála coinnithe in áirithe do shealbhóirí an tSuaitheantais reatha Ghoirm amháin. Tá na spásanna seo ríthábhachtach go mbeidh daoine atá faoi mhíchumas in ann cuairt a thabhairt ar shiopaí, séipéil agus ionaid siamsa go slán sábháilte agus go neamhspleách. Iarraimid ar thiománaithe cloí leis na rialacháin reatha páirceála, agus thar aon rud eile a bheith stuama agus iad ag páirceáil.

Iarrann Comhairle Contae Mhaigh Eo ar thiománaithe a bheith feasach ar riachtanais dhaoine eile agus iad ag páirceáil, agus a chinntiú go bhfuil a gcuid feithiclí páirceáilte go dleathach agus sa chaoi nach gcoisceann siad daoine eile. I dtaca leo siúd nach leanann an chomhairle seo, iarradh ar na maoir tráchta sna ceithre údarás áitiúil i Maigh Eo (Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhairle Baile Bhéal an Átha, Chaisleán an Bharraigh agus Chathair na Mart) seasamh láidir a thógáil i gcoinne páirceáil mhídhleathach.

Ar mhaithe le gach duine,

Páirceáil go stuama. Páirceáil go sábháilte. Páirceáil go tuisceanach.

Forfheidhmiú na rialachán páirceála

Chun féachaint chuige nach sáraíonn páirceáil mhíchúramach sábháilteacht choisithe ná go gcoiscíonn sé bealach tiománaithe eile, cuireann maoir thráchta atá fostaithe ag an údarás áitiúil na rialacháin pháirceála i bhfeidhm agus gearrann siad fíneálacha.

Tá sé d’údarás ag maoir thráchta – faoi na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre (1961-2002) - comhairle a chur ar thiománaithe i leith na rialachán páirceala agus ticéid a eisiúint do dhaoine de bharr páirceáil neamhdhleathach agus faillí a dhéanamh táillí páirceála a íoc. Tá an t-údarás céanna ag comhaltaí den Gharda Síochána faoi na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre. Tugann na maoir thráchta agus comhaltaí den Gharda Síochána fianaise sa chúirt sa chás nach n-íoctar fíneálacha.

Dlíthe Páirceála

Is faoi na Rialcháin um Thrácht ar Bhóithre (Trácht agus Locadh), 1997, a dhéanann rialú ginearálta agus smachtú ar thrácht, ar choisithe agus ar pháirceáil. De réir na rialachán seo, tá cosc ar pháirceáil:

(a) Ar an taobh sin de bhóthar a bhfuil líne bhuí dhúbailte air;

(b) Ar chuid de bhóthar a bhfuil comhartha ‘Cosc ar Pháirceáil’ in airde, le linn na n-uaireanta sonraithe ar an bpláta eolais a ghabhann le comhartha den sórt sin;

(c) I bhfoisceacht 5 mhéadar d'acomhal bóithre;

(d) Ar chuid de bhóthar a bhfuil níos lú ná 3 lána tráchta aige agus a bhfuil líne leanúnach bhán ann;

(e) Ar chuid de bhóthar ar a gcuireadh 'áit seasaimh cheaptha’ chun a léiriú go bhfuil áit seasaimh cheaptha ann;

(f) In aon áit, ionad, nó chaoi a mbeadh an fheithicil ag coisc, ag cur moill ar nó ag cur isteach ar an mbealach isteach nó amach ar stáisiún dóiteáin, stáisiún otharchairr nó stáisiún Gardaí.

(g) In aon áit, ionad nó chaoi a mbeadh an fheithicil ag coisc an bhealaigh isteach nó amach ar áitreabh, gan cead úinéar an áitribh sin a bheith acu le déanamh amhlaidh;

(h) I bhfoisceacht 15 mhéadar (ar thaobh an bhealaigh chuige) nó 5 mhéadar (ar an taobh nach é an bealach chuige é) de chuid de bhóthar ar a bhfuil trasrian coisithe, coimpléasc trasrianta coisithe, nó soilse tráchta.

(i) Ar chosán, ciumhas féir, nó ar stiall mheánach;

(j) Ar chuid de bhóthar ar limistéar corrthrádála é, le linn uaireanta trádála, mura bhfuil an fheithicil á húsáid le haghaidh corrthrádála le linn na n-uaireanta sin;

(k) Sa chaoi go gcuireann sé isteach ar ghnáthshruth na tráchta, nó a choisceann an trácht nó a chuireann trácht i gcontúirt.

(l) Áit a bhfuil ‘Bus Stop’ nó ‘Stopping Place or Stand’ curtha in iúl, ach amháin más bus í an fheithicil.

(m) Áit a bhfuil 'Cuas Páirceála do dhaoine faoi mhíchumas’ ann, ach amháin má thaispeántar cead páirceála do dhaoine faoi mhíchumas ar an bhfeithicil agus go bhfuil an fheithicil páirceáilte ar mhaithe le caoithiúlacht an té dá dtugtar an cead.

Srianta Páirceála

Féadfaí srian páirceála a chur i bhfeidhm i roinnt áiteanna le linn uaireanta sonraithe. I gcásanna den saghas seo léireofar na huaireanta a bhfuil na srianta i bhfeidhm ar chomharthaí sráide. Tá cosc ar pháirceáil sna limistéir sonraithe le linn na n–uaireanta seo. Tugtar liosta de na srianta páirceála ar na leathanaigh a leanas: Na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Trácht agus Locadh), 1997 (Nasc seachtrach) ag http://www.irishstatutebook.ie/1997/en/si/0182.html#zzsi182y1997a37

Fíneálacha páirceála

Tá an córas atá i bhfeidhm faoi láthair – córas de mhuirir sheasta ar chionta páirceála – leagtha amach faoi Alt 11 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002 (nasc seachtrach).  Tá córas na muirear seasta i bhfeidhm ó mhí Aibreáin 2006 i leith. Tá liosta na muirear seo ar fáil ón Roinn Iompair, ar http://www.transport.ie/upload/general/7424-1.pdf.

Faoin gcóras seo, ní mór fíneáil pháirceála a íoc laistigh de 28 lá ó dháta eisithe an fhógra um Chion Muirir Sheasta. Mura n-íoctar an fhíneáil laistigh den tréimhse 28 lá, méadófar luach an fíneála 50% ar a laghad. Mura n-íoctar an fhíneáil laistigh den chéad tréimhse eile de 28 lá, déanfar imeachtaí dlí a thionscnamh.

 

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites